Skip to content

mReader® / mReader® Lite

1.Wprowadzenie

Obraz zawierający Czcionka, biały, typografia, design Opis wygenerowany automatycznie

mReader®

Aplikacja mobilna

Instrukcja użytkownika

mReader® to nowatorskie i uniwersalne narzędzie prezentujące nowoczesne podejście do odczytów danych z liczników energii elektrycznej, ciepła oraz pozostałych mediów.

Aplikacja mReader® przeznaczona jest do odczytu danych za pośrednictwem standardowej głowicy optycznej oraz łącza komunikacyjnego USB OTG (One The Go). Współpracuje z ogólnodostępnymi na rynku urządzeniami mobilnymi typu tablet, smartfon z systemem Android w wersji 4.8. lub wyższej.
Przewyższa funkcjonalnością dotychczas stosowane czytniki, wykorzystując dodatkowe funkcje znajdujące się w urządzeniach mobilnych, takie jak: łączność WiFi, GPRS, LTE, skaner RFID, lokalizacje GPS i aparat fotograficzny.

Użytkownicy mReader® Lite otrzymają:

– Możliwość odczytu wszystkich obsługiwanych przez aplikację typów liczników

– Możliwość wykorzystania dodatkowych funkcjonalności tj.: konwerter eth/serial, dlms

– Udostępnianie odczytanych plików na koncie Klienta w portalu webenergia.pl

 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 1. Porównanie funkcji mReader® Lite oraz mReader®

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

2.Podstawowe funkcje

Do głównych funkcji aplikacji należy:

 • Odczyt danych pomiarowych z liczników przy użyciu protokołów:
  – IEC.
  – DLMS.
  – DLMS Mode E.
  – MBUS.
  – KMP.
 • Automatyczne rozpoznawanie typu odczytywanego licznika.
 • Obsługa liczników energii elektrycznej oraz innych mediów produkowanych przez:
 • Addax:
  – AD13B.
 • Amber:
  – SL7
 • AMT:
  – B0xFx.
 • Apator:
  – CORAX1, NORAX1, CORAX3, NORAX3, SMARTESOX, OTUS3, SMARTEMU.
 • Elgama:
  – GAMA 300 G3A, GAMA 300 G3B, GAMA 300 G3m.
 • Elster:
  – A1500, ABB Alpha.
 • EMH:
  – LZQJ XC, NXT4.
 • Energomera:
  – CE308.
 • Holley:
  – DDSD285.
 • Indygo:
  – SLb.
 • JMTronik:
  – L3F, L3FkBT v1, L3FkBT v2, L3FnpBT, L1F, L1Fk.
 • Itron:
  – ACE 2000, CF55, Sl7000, ACE 6000.
 • Iskra:
  – ME162, ME172, MT172, MT171, MT173, MT174, ME372, MT372, MT830, MT880, MT382, ME381, ME382, AM550.
 • Kamstrup:
  – MULTICAL 601, MULTICAL 602, MULTICAL 62, MULTICAL 66C, MULTICAL SVM62, MULTICAL 801, MULTICAL 402, MULTICAL 21, OMNIPOWER, K351C, K382M.
 • Landis + Gyr:
  – ZMB, ZMD120, ZMR120, ZMD, ZMY, ZMG, ZMQ, T550, SMA.
 • Lumel:
  – LS31.
 • LWR:
  – ENERGY, WATER, WARMING, GAS, WASTE WATER.
 • Pafal:
  – NEO, EA5, EC3, EC6, EC8, EC9.
 • Pozyton:
  – LZM, LZQM, LZQJ, EAP, FAP, EA4, sEA, LAP, LA4, EQM, FQM, EQABP, FQABP, EABM, LABM, sLAB, LP1, EP3, sNAB, sQAB.

Preferowane do odczytu typy urządzeń określone zostają na etapie zamówienia:

 • wybór zakresu odczytywanych danych: dane rozliczeniowe lub odczyt pełny (stany liczydeł, profil mocy, rejestry zdarzeń itp,),
 • konfiguracja długości odczytywanego profilu mocy z możliwością jego przeglądu,
 • możliwość ręcznego wprowadzania stanów liczydeł wg uzgodnionego szablonu,
 • podgląd plików na wyświetlaczu (odczytanych automatycznie i wprowadzonych ręcznie) w formacie natywnym oraz zgodnie z kodami OBIS,
 • aktualizacja listy obsługiwanych liczników energii elektrycznej o nowe typy (według dodatkowych uzgodnień techniczno-handlowych),
 • personalizacja ustawień wyświetlacza zgodnie z posiadanym urządzeniem mobilnym,
 • przenoszenie danych pomiarowych z pamięci urządzenia na dysk twardy komputera poprzez port USB,
 • wysyłanie danych w postaci załączników do poczty e-mail oraz na serwery FTP z możliwością ich skompresowania i zaszyfrowania,
 • zdalny odczyt danych poprzez GPRS liczników wyposażonych w modem GSM z kartą SIM,
 • identyfikacja liczników z etykietą RFID (współpraca z tagami i kodami RFID).

Uwaga! Preferowane do odczytu typy urządzeń mogą zostać zmienione w zależności od aktualnych potrzeb.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.Instalacja i uruchomienie

Aplikacja mReader® oferowana jest w dwóch wersjach:

 • Licencja do samodzielnej instalacji (pobranie i instalacja ze sklepu Google Play).
 • Licencja preinstalowana na dedykowanym sprzęcie mobilnym.

Na etapie negocjacji handlowych uzgadniane są również opcje automatycznych aktualizacji licencji, ich zakresu oraz czasu trwania zdalnego wsparcia służb informatycznych producenta.

W celu uruchomienia aplikacji należy wybrać ikonę mReader z ekranu urządzenia mobilnego.

Obraz zawierający płyta kompaktowa, zrzut ekranu, krąg, Wielobarwność Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 2. Ikona aplikacji mReader na urządzeniu mobilnym

Po podłączeniu do urządzenia głowicy optycznej następuje automatyczne uruchomienie aplikacji.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 3. Okno pojawiające się po podłączeniu do urządzenia głowicy optycznej

Po zatwierdzeniu na ekranie urządzenia mobilnego otworzy się okno główne aplikacji.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, projekt graficzny, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno główne aplikacji mReader®

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.1.Odczyt danych

W celu wykonania odczytu należy wybrać z listy menu głównego sekcję Odczyt danych. Domyślnie w aplikacji zdefiniowane są dwa typy odczytów:

 • Odczyt rozliczeniowy (zawierający stany liczydeł).
 • Odczyt pełny (zawierający stany liczydeł, profil mocy, rejestry zdarzeń itp. domyślnie 30 dni)

Użytkownik ma możliwość stworzenia własnego typu odczytu. Po wybraniu ikony znajdującej się w prawym górnym rogu okna Odczyt danych należy wybrać opcję Dodaj.

Rysunek 6. Okno dodawania nowego typu odczytu

W oknie dodawania nowego typu odczytu należy uzupełnić pola:

 • Nazwa – nazwa nowego typu odczytu.
 • Profil 1 – ilość dni odczytu profilu mocy (0-90 dni lub wszystko z pamięci licznika).
 • Profil 2 – ilość dni profilu mocy (0-90 dni lub wszystko z pamięci licznika).
 • Log – ilość dni logu zdarzeń (0-90 dni lub wszystko z pamięci licznika).
 • Hasło – hasło niezbędne do odczytu niektórych typów liczników.
 • Protokół odczytowy – rodzaj protokołu odczytowego:
  – IEC.
  – DLMS.
  – DLMS Mode E.
  – MBUS.
  – KMP.
 • Producent – opcja ta dotyczy jedynie odczytu z wykorzystaniem protokołu DLMS:
  – Uniwersalny.
  – Landis&Gyr.
  – Itron.
  – Iskra.
  – Apator.
  – Addax_Ami.
  – Energomera.
  – Pozyton.
 • Prędkość odczytu – prędkość początkową odczytu licznika (od 300 bd do 115200 bd)

Z poziomu opcji ikony Użytkownik może edytować zdefiniowane wcześniej typ odczytów poprzez wybranie opcji Edytuj, lub usunąć wcześniej wybrany typ odczytu poprzez wybraniu opcji Usuń.

Odczytu można dokonać po podłączeniu do urządzenia mobilnego głowicy optycznej oraz odpowiednie umiejscowienie jej na interfejsie optycznym licznika. Następnie w aplikacji należy wybrać wcześniej zdefiniowany typ odczytu i kliknąć przycisk . Aplikacja łączy się z licznikiem i odczytuje dane, których zakres został zdefiniowany w wybranym profilu odczytowym. Typ licznika jest automatycznie rozpoznawany przez aplikację.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, System operacyjny Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 7. Widok okna odczytu danych przez aplikację

Uwaga! Rzeczywista ilość odczytywanych dni jest uzależniona od parametryzacji licznika!

Uwaga! Podczas próby odczytania licznika, który nie został uwzględniony w licencji Użytkownika, na ekranie urządzenia mobilnego zostanie wyświetlony komunikat o braku odpowiedniej licencji!

Rysunek 8. Widok komunikatu informującego o braku licencji na odczyt danego typu licznika

Po poprawnym odczytaniu licznika wyświetlona zostaje informacja Odczyt zakończony oraz poniżej nazwa pliku, który zostaje zapisany w pamięci urządzenia w folderze Numeron/mReader/DATA.

Rysunek 9. Komunikat informujący o poprawnym zakończeniu odczytu licznika

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.2.Konwerter ETH-serial

Sekcja ta umożliwia wykorzystanie aplikacji mReader®4 jako konwertera do przesyłania danych  z wybranego portu komunikacyjnego dowolnego urządzenia na podany adres IP w sieci Internet. W oknie edycji należy wprowadzić:

 • Numer portu.
 • Tryb pracy:
  – 7Even1.
  – 8None1.
 • Prędkość odczytu (od 300 bd do 115200 bd).

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk Start w prawym górnym rogu aplikacji.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Strona internetowa Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 10. Okno edycji konwertera Eth/Serial

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.3.Wprowadzenie danych

Sekcja ta umożliwia ręczne wprowadzanie stanów liczydeł zarówno dla urządzeń nie wyposażonych w złącze optyczne do odczytu danych za pośrednictwem głowicy jak i urządzeń wyposażonych w interfejs optyczny.

Przed wprowadzeniem danych należy uzupełnić pole Lokalizacje (opcjonalnie), Urządzenia, Dane oraz Wartość.

W sekcji Urządzenia należy wybrać licznik z rozwijalnej listy. Jeżeli na liście urządzeń nie ma docelowego urządzenia, należy je najpierw utworzyć (Rozdział 4.6 Urządzenia).

W przypadku występowania dużej ilości urządzeń w pamięci aplikacji, zaleca się ręczne wprowadzenie numeru seryjnego urządzenia w polu Wyszukaj.

Kolejno w sekcji Dane należy wybrać odpowiednią wielkość spośród dostępnych opisanych kodami OBIS, a następnie w sekcji Wartość wprowadzić wartość odpowiadającą wybranemu kodowi OBIS. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk .

Uwaga! W przypadku konieczności wprowadzenia różnego rodzaju danych dla jednego urządzenia należy po kolei wybierać odpowiedni kod OBIS w polu Dane, a następnie wpisać wartość w polu Wartość!

Z poziomu sekcji Wprowadzania danych Użytkownik może uruchomić Skanowanie numeru licznika przy użyciu aparatu. Dodatkowo z poziomu opcji ikony znajdującej się w prawym górnym rogu okna, Użytkownik może bezpośrednio przejść do podglądu danych aktualnie wybranego urządzenia.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, System operacyjny Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 11. Widok okna ręcznego wprowadzania danych

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.4.Podgląd danych

Sekcja Podgląd danych umożliwia wgląd w dane odczytane z urządzeń przy pomocy głowicy optycznej lub wprowadzonych ręcznie.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.4.1.Lista plików

W zakładce Lista plików znajduje się lista odczytanych plików z liczników przy pomocy głowicy optycznej. Nazwa pliku odpowiada numerowi seryjnemu urządzenia, natomiast pod nazwą pliku znajduje się informacja dotycząca typu urządzenia. Na liście widoczna jest data i godzina utworzenia pliku odczytowego oraz jego wielkość. Dodatkowo z poziomu opcji ikony znajdującej się w prawym górnym rogu okna dostępne są opcje:

 • Usuń – usuwa zaznaczone pliki.
 • Archiwizuj – archiwizuje zaznaczone pliki. Po wybraniu tej opcji na ekranie urządzenia mobilnego pojawi się komunikat potwierdzający wykonanie czynności:

Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie
Rysunek 12. Komunikat potwierdzający przeniesienie plików do archiwum

 • Dane archiwalne – otwiera listę plików zarchiwizowanych. W oknie danych zarchiwizowanych Użytkownik może przywrócić wszystkie archiwalne pliki. Dodatkowo z poziomu opcji ikony można usunąć wybrane zarchiwizowane pliki.
 • Utwórz urządzenie – tworzy urządzenie na podstawie odczytanego pliku.
 • Zaznacz/odznacz wszystko – zaznacza bądź odznacza wszystkie pliki znajdujące się na liście.

Opcja Wyślij umożliwia wysłanie wybranych plików do serwisu WebEnergia lub poprzez email.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Strona internetowa Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 13. Widok listy odczytanych plików

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.4.2.LWR

W zakładce LWR (Licznik Wprowadzania Ręcznego) znajduje się lista wszystkich danych wprowadzonych ręcznie. Nazwa pliku odpowiada numerowi seryjnemu urządzenia, natomiast pod nazwą pliku znajduje się informacja dotycząca typu urządzenia. Dodatkowo na liście widoczna jest data i godzina utworzenia pliku odczytowego oraz jego wielkość.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie
Rysunek 14. Komunikat potwierdzający przeniesienie plików do archiwum.

 • Dane archiwalne – otwiera listę plików zarchiwizowanych.
 • Zaznacz/odznacz wszystko – zaznacza bądź odznacza wszystkie pliki znajdujące się na liście.
 • Export do pliku – wykonuje export w formacie csv.

Klikając na wybrany plik Użytkownik aplikacji ma bezpośredni wgląd w wprowadzone ręcznie stany liczydeł.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 15. Widok listy danych wprowadzonych ręcznie

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.4.3.Rejestry

W zakładce Rejestry znajduje podgląd danych wybranego licznika wyświetlany na ekranie w postaci listy poszczególnych rejestrów pamięci identyfikowanych kodami OBIS wraz ze standardowym opisem rejestrów.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 16. Widok zakładki przedstawiającej podgląd rejestrów licznika

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.4.4.Podgląd

W zakładce Lista plików znajduje się widok standardowego pliku tekstowego odczytanych rejestrów. Dodatkowo z poziomu opcji ikony Użytkownik może wygenerować wykręć mocy lub wykres napięć, w zależności od zawartości pliku odczytowego.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 17. Widok standardowego pliku tekstowego odczytanych rejestrów

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.5.Lokalizacje

Sekcja Lokalizacje zawiera listę lokalizacji odczytywanych liczników.

W celu dodania nowej lokalizacji należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wypełnić pola Nazwa, Kod pocztowy, Miejscowość, Adres oraz Współrzędne GPS (szerokość, długość), a następnie powrócić do okna głównego sekcji.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 18. Widok okna dodawania nowej lokalizacji

Dodatkowo z poziomu opcji ikony znajdującej się w prawym górnym rogu okna dostępne są opcje:

 • Zaznacz/odznacz wszystko – zaznacza bądź odznacza wszystkie lokalizacje znajdujące się na liście.
 • Usuń – usuwa zaznaczone lokalizacje.
 • Import – importuje lokalizacje z pliku.
 • Export – eksportuje lokalizacje do pliku.

Dłuższe przytrzymanie wybranej lokalizacji otworzy dodatkowe podmenu, w którym znajdują się opcje:

 • Edytuj – edytuje właściwości wybranej lokalizacji.
 • Usuń – usuwa zaznaczoną lokalizację.
 • Nawiguj do – przesyła adres do nawigacji w celu wyznaczenia trasy.
 • Pokaż na mapie – przesyła adres do nawigacji w celu przedstawienia lokalizacji na mapie.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, System operacyjny Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 19. Widok listy utworzonych lokalizacji

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.6.Urządzenia

Baza urządzeń służy do wielokrotnego wykorzystywania raz wprowadzonych danych identyfikujących urządzenie pomiarowe. Urządzenia zapisane tutaj mogą zostać wybrane podczas wprowadzania danych ręcznie do liczników LWR.

W celu dodania nowego urządzenia należy kliknąć przycisk Dodaj. W sekcji Dane urządzenia należy podać Typ urządzenia, Numer seryjny, Komentarz (opcjonalnie), Mnożną napięciową oraz prądową, Liczbę stref oraz numer UID.

Kolejno w sekcji Odczyt danych Użytkownik wybiera Typ odczytu:

 • Rozliczeniowy.
 • Pełny.

Tym komunikacji może być tylko ustawiony jako bezpośredni.

W przypadku przeprowadzania odczytów poprzez GRPS, należy w tej sekcji ustawić odpowiedni adres IP.

W sekcji Odczyt przez RS485/CLO należy ustawić prędkość odczytu (od 300 Bd do 115200 Bd).

Sekcja Autentykacja dostępu odpowiada za wprowadzenie odpowiednich ciągów znaków w polach Hasło, Klucz uwierzytelniający i/lub Klucz szyfrujący. Po wprowadzeniu wszystkich właściwości oraz powrocie do poprzedniego okna, urządzenie zostanie dodane.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 20. Okno dodawania nowego urządzenia

Dodatkowo z poziomu opcji ikony znajdującej się w prawym górnym rogu okna dostępne są opcje:

 • Zaznacz/odznacz wszystko – zaznacza bądź odznacza wszystkie pliki znajdujące się na liście.
 • Usuń – usuwa zaznaczone pliki.
 • Import – importuje urządzenia z pliku.
 • Export – eksportuje urządzenia do pliku.

Dłuższe przytrzymanie wybranego urządzenia otworzy dodatkowe podmenu, w którym znajdują się opcje:

 • Edytuj – edytuje właściwości wybranej lokalizacji.
 • Usuń – usuwa zaznaczoną lokalizację.
 • Odczytaj przez GRPS – dokonuje odczytu danych przy użyciu GPRS.
 • Odczytaj przez RS485 – dokonuje odczytu danych przy użyciu RS485.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 21. Widok listy dostępnych urządzeń

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.7.Użytkownicy

Sekcja Użytkownicy zawiera listę użytkowników aplikacji i może posłużyć jako opcja do zastosować inkasenckich.

W celu dodania nowego użytkownika należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wypełnić pola Nazwisko i imię oraz Hasło (opcjonalnie). Kolejno w sekcji Rejony Użytkownika wprowadzić rejony. Maksymalna liczba rejonów przypadających na jednego użytkownika nie może być większa niż 2. Rejony można edytować oraz usuwać w zależności od potrzeb użytkownika.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Strona internetowa Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 22. Okno dodawania nowego użytkownika

Dodatkowo z poziomu opcji ikony znajdującej się w prawym górnym rogu okna dostępne są opcje:

 • Zaznacz/odznacz wszystko – zaznacza bądź odznacza wszystkie pliki znajdujące się na liście.
 • Usuń – usuwa zaznaczone pliki.

Dłuższe przytrzymanie wybranego urządzenia otworzy dodatkowe podmenu, w którym znajdują się opcje:

 • Edytuj – edytuje właściwości danego użytkownika.
 • Usuń – usuwa zaznaczonego użytkownika.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, System operacyjny Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 23. Widok listy utworzonych użytkowników

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.8.Zlecenia odczytu

Opcja umożliwia wykonywanie predefiniowanych zleceń akwizycyjno-odczytowych służbom energetycznym za pomocą zdalnej aktualizacji zleceń pobieranych ze zdefiniowanego serwera FTP zleceniodawcy. Każde zlecenie identyfikowane jest na ekranie indywidualnym numerem oraz nazwiskiem wykonującego go Użytkownika.  Wskazuje ilość  uzupełnionych danych z listy zlecenia z wyróżnieniem ilości odczytu OPTO. Każda z pozycji listy zlecenia akwizycyjno-odczytowego posiada dane odbiorcy (nazwisko, adres) oraz licznika (typ, numer, taryfa, mnożna, poprzedni odczytany stan zużytej energii).

W przypadku braku możliwości odczytu optozłączem stan bieżący zużycia energii wprowadzany jest ręcznie. W celach informacyjnych możliwe jest zaznaczenie na zleceniu zakresu uszkodzenia licznika, objawów nieprawidłowej pracy układu pomiarowego lub rodzaju wykonanej usługi serwisowej. Pojedyncze zlecenia są zapisywane w tzw. Książkach Zleceń, które po uzupełnieniu wszystkich danych zostają w uzgodniony sposób przekazywane zleceniodawcy np. w postaci skompresowanych i zaszyfrowanych załączników do poczty elektronicznej lub udostępniane na serwerze FTP. Sposób wysyłania  plików po odczycie jest definiowany w menu Ustawienia.

Dodatkowo z poziomu opcji ikony znajdującej się w prawym górnym rogu okna dostępne są opcje:

 • Aktualizacja zleceń – aktualizuje wystawione zlecenia.
 • Aktualizacja kluczy odczytowych – aktualizuje klucze odczytowe.
 • Historia zleceń – wyświetla historię zleceń odczytu.
 • Ustawienia – otwiera okno ustawień zleceń odczytu:
  Serwer FTP – umożliwia wybór serwera FTP.
  Test połączenia FTP – testuje połączenie z serwerem FTP.
  Pomiń 1-el listę liczników
  Podziel listę odbiorców – umożliwia posortowanie listy odbiorców na dane nie uzupełnione i uzupełnione.
  Bieżąca aktualizacja zleceń – umożliwia aktualizację nie zamkniętych zleceń.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.9.Ustawienia

W sekcji Ustawienia Użytkownik ma wgląd we właściwości poszczególnych funkcji aplikacji.

Rysunek 24. Widok dostępnych kategorii w sekcji Ustawienia

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.9.1.Odczyt danych

Sekcja Odczyt danych odpowiada ustawienia dotyczące odczytywanych danych:

 • Urządzenie komunikacyjne – wybór urządzenia komunikacyjnego tj głowicy optycznej.
 • Wyślij dane po odczycie – wysłanie danych otrzymanych po odczycie.
 • Wyślij dane za pomocą – wybór sposobu wysyłania danych:
  – Zapytaj przed wysłaniem.
  – WebEnergia.
  – Mail.
  – FTP.
 • Archiwizuj dane po wysłaniu – archiwizowanie danych po wysłaniu.
 • Zapisz dane w folderze Download – zapisywanie dane odczytowych w folderze download na urządzeniu mobilnym
 • Przechowaj dane w archiwum – wybór czasu przez jaki dane mają pozostać w archiwum.
 • Opcja programowania czasu – zaznaczenie checkboxa spowoduje …
 • Kompresja danych – kompresuje dane przed wysłaniem.
 • Szyfrowanie danych – szyfruje dane w celu zwiększenie bezpieczeństwa.
 • Utwórz urządzenie po odczycie – zaznaczenie checkboxa spowoduje automatyczne utworzenie urządzenia po odczycie.

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 25. Widok ustawień dotyczących odczytu danych

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.9.2.Skaner kodu

Sekcja Skaner kodu odpowiada ustawienia dotyczące odczytywanych skanowania kodów kreskowych:

 • Lampa kamery podczas skanowania – automatyczne włączenie latarki w urządzeniu mobilnym podczas skanowania.
 • Skanowanie wielu kodów – umożliwia skanowanie więcej niż jednego kodu jednocześnie.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, System operacyjny Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 26. Widok ustawień dotyczących skanera kodu

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.9.3.Ustawienia poczty

Sekcja Ustawienia poczty odpowiada ustawienia dotyczące poczty elektronicznej:

 • Adresat wiadomości – adres email odbiorcy wiadomości.
 • Temat – temat wiadomości.
 • Wiadomość – treść wiadomości.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, System operacyjny Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 27. Widok ustawień dotyczących poczty elektronicznej

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.9.4.Ustawienia FTP

W celu dodania nowego Serwera FTP kliknąć przycisk Dodaj, a następnie wprowadzić jego nazwę, która będzie widoczna w aplikacji. Kolejno w sekcji Serwer FTP należy wybrać utworzony serwer oraz wprowadzić dane:

 • Nazwa – nazwa serwera FTP.
 • Adres – adres IP serwera FTP.
 • Użytkownik – login użytkownika do serwera FTP.
 • Hasło – hasło dostępu do serwera FTP.
 • Zdalny katalog – adres zdalnego katalogu danych.
 • Rozdaj serwera:
  – Standard.
  – SSL.
  – SSH.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, System operacyjny Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 28. Widok ustawień dotyczących serwera FTP

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.9.5.Ustawienia konta WebEnergia

Po kliknięciu Użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania w serwisie WebEnergia.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.9.6.Podgląd danych

W sekcji Podgląd danych Użytkownik ma możliwość określenia jaki rodzaj danych ma być prezentowany podczas przeglądu plików odczytowych:

 • Bieżące stany liczydeł.
 • Archiwalne stany liczydeł.
 • Bieżące moce max.
 • Archiwalne moce max.
 • Wykres przebiegu mocy.
 • Przegląd danych profilowych.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 29. Widok ustawień dotyczących podglądu danych

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.9.7.Ustawienia programu

W sekcji Ustawienia programu znajdują się ustawienia ogólne aplikacji:

 • Wygląd:
  – Tryb jasny.
  – Tryb ciemny.
 • Wyłącz blokowanie ekranu – zaznaczenie checkboxa uniemożliwi automatyczne blokowanie ekranu w przypadku bezczynności aplikacji.
 • Wyłącz wygaszanie ekranu podczas odczytu – zaznaczenie checkboxa uniemożliwi wygaszenie ekranu podczas aktywnego odczytu.
 • Ukryj przypisane urządzenia do lokalizacji – zaznaczenie checkboxa ukryje urządzenia przypisane do lokalizacji.
 • Tryb debugowania – podczas odczytu danych na ekranie urządzenia mobilnego dane będą debugowanie.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, System operacyjny Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 30. Widok ustawień dotyczących ogólnego działania aplikacji

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.9.8.Licencja

Sekcja Licencja zawiera informacje o szczegółach licencji Użytkownika, takie jak:

 • Numer seryjny.
 • Adres e-mail (opcjonalnie).
 • Właściciel licencji.
 • Termin ważności licencji.
 • Szczegóły licencji.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Strona internetowa Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 31. Widok ustawień dotyczących licencji

W przypadku rozszerzenia licencji o wybraną funkcjonalność należy wybrać opcję Odnów licencję, w celu zaktualizowania możliwości aplikacji.

Po wybraniu opcji Szczegóły licencji, na ekranie urządzenia mobilnego pojawi się okno zawierające informacje dotyczące dostępnych funkcji aplikacji oraz typów liczników do zdalnego odczytu.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 32. Widok dostępnych funkcjonalności aplikacji po wybraniu opcji Szczegóły licencji

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.10.O programie

Opcja zawiera dane kontaktowe Producenta, wersję i numer seryjny licencji oraz właściciela licencji. Po kliknięciu na ekran w dowolnym miejscu wersji aplikacji ukazuje historię zmian w programie identyfikowaną konkretnym numerem wersji oraz datą wprowadzenia.

Rysunek 33. Widok okna zawierającego informacje o aplikacji

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.11.Pomoc

Wybranie zakładki Pomoc przekieruje Użytkownika na stronę producenta w celu skontaktowania się z działem wsparcia.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.12.Wyjście

Po wybraniu opcji Wyjście na ekranie urządzenia mobilnego pojawi się żądanie potwierdzenia zamknięcia aplikacji.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, logo Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 34. Komunikat żądający potwierdzenia zamknięcia aplikacji

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.Rozwiązanie najczęstszych błędów

Rozdział ten poświęcony jest sposobom na rozwiązanie najczęstszych błędów występujących podczas korzystania z aplikacji.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.1.Błąd - Nie można otworzyć portu

Nie można otworzyć portu – błąd pojawia się w przypadku niewykrycia głowicy optycznej przez urządzenie mobilne podczas próby odczytania danych.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, algebra Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 35. Komunikat informujący o błędzie otwarcia portu komunikacyjnego

Rozwiązanie – należy sprawdzić podłączenie głowicy optycznej do urządzenie mobilnego oraz odczytowego oraz ponownie rozpocząć proces odczytu danych.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.2.Błąd - Błąd odczytu

Błąd odczytu – błąd pojawia się w przypadku przerwania odczytu np. poprzez odłączenie głowicy optycznej od urządzenia mobilnego lub interfejsu optycznego licznika.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, biały Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 36. Komunikat informujący o błędzie odczytu

Rozwiązanie – należy ponownie rozpocząć odczyt danych.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.3.Błąd - Brak zalogowanego użytkownika

Brak zalogowanego użytkownika – błąd pojawia się w przypadku przesunięcia palcem po menu w momencie, kiedy żaden z utworzonych użytkowników nie jest zalogowany.

Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, algebra Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 37. Komunikat informujący o konieczności zalogowania się Użytkownika

Rozwiązanie – Należy zalogować się w sekcji Użytkownicy.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne
Zaproponuj zmianę