Skip to content

Raporty Energia®4

 1. Co to jest raport programu ENERGIA®4?
 2. Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej
 3. Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz)
 4. Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach
 5. Bilans zużycia gazu (cykle)
 6. Dobowa moc w cyklach, hierarchicznie
 7. Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł
 8. Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona)
 9. Dobowe odczyty ze stanów liczydeł
 10. Dobowe zużycie mediów
 11. Energia czynna i bierna (dni)
 12. Energia w strefach globalnie z profilu obciążenia
 13. Energia w strefach, globalnie miesiącami
 14. Energia w strefach, globalnie ze stanów liczydeł
 15. Energia w strefach, hierarchicznie z profilu
 16. Energia w strefach, hierarchicznie ze stanów liczydeł
 17. Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych
 18. Energie ze stanów dobowo według punktów pomiarowych
 19. Energie ze stanów miesiącami według obiektów
 20. Faktura korekcyjna wzór 1
 21. Faktura VAT (oryginał lub kopia z dekretami)
 22. Faktura VAT (z odczytami, uniwersalna
 23. Ilość medium w strefach, globalnie
 24. Ilość medium w strefach, globalnie ze stanów liczydeł
 25. Karta odczytowa
 26. Kontrola napięcia zasilania liczników
 27. Kończące się umowy
 28. Liczniki – statystyka stanów
 29. Mega protokół odczytu układów pomiarowych
 30. Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa
 31. Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa, biernej pojemnościowej i przekroczenia mocy
 32. Moc P, Q i tg φ dla doby energetycznej
 33. Moc w cyklach dla wielu obiektów
 34. Moce maksymalne i minimalne indywidualnie
 35. Moce maksymalne i minimalne sumaryczne
 36. Moce maksymalne, hierarchicznie, miesiącami
 37. Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo
 38. OSD Alarmy
 39. Protokół odczytu układów pomiarowych
 40. Przekroczenia mocy zadanej
 41. Raport błędów licznika
 42. Raport pracy sprężarek
 43. Rejestr zdarzeń urządzeń pomiarowych
 44. Rozdział kosztów za gaz i energię elektryczną
 45. Rozliczenie podstawowe
 46. Rozliczenie z VAT i akcyzą
 47. Rozliczenie z VAT i akcyzą dla wielu obiektów
 48. Rozliczenie z wariantami mocy umownej
 49. Statystyka tangensa
 50. Współczynniki do opłaty mocowej
 51. Współczynniki do opłaty mocowej dla wielu obiektów
 52. Załącznik do faktury VAT
 53. Zestawienie według opłaty mocowej
 54. Zestawienie według opłaty przejściowej
 55. Zużycie medium dla kanału, cyklami
 56. Zużycie medium dla kanału, dobowo – godzinowe
 57. Zużycie wielu mediów dla punktu, cyklami

1.Co to jest raport programu ENERGIA®4?

Co to jest raport programu ENERGIA®4?

Raport programu ENERGIA®4 jest elementem, który służy do wykonania prezentacji danych pomiarowych w uporządkowanym według jakichś kryteriów formacie.

Raport zawiera przepis wykonania tej prezentacji, na który składają się mechanizmy określenia parametrów jej wykonania oraz definicje jej wyglądu. Jest on zapisany w bazie danych programu lub w pliku, na zewnętrznym nośniku. Raport może być modyfikowany na etapie projektowania przy pomocy narzędzia nazwanego kreatorem raportów, który jest wbudowany w program ENERGIA®4lub funkcjonuje jako zewnętrzny oddzielny program.

Rezultatem działania raportu jest prezentacja danych wynikowych, która w większości przypadków przyjmuje postać tabeli lub wykresu, którą można wydrukować lub zapisać w popularnym formacie (np. PDF, xls lub html). Umownie ta część raportu nazywa się wynikiem działania raportu.

W celu obejrzenia wyniku działania raportu, którym jest wspomniana wyżej prezentacja danych, należy go uruchomić dla obiektu, którego dane pomiarowe chcemy obejrzeć. Obiektem tym może być (według nazewnictwa używanego w programie ENERGIA®4) kanał punktu pomiarowego, punkt pomiarowy, grupa punktów pomiarowych lub zestaw obliczeniowy. Uruchomienie raportu może nastąpić poprzez wybranie go z menu programu lub umieszczenie w harmonogramie wraz ze skojarzonym wyzwalaczem, który spowoduje jego uruchomienie w zdefiniowanych w wyzwalaczu warunkach.

Raport zawiera swój unikalny identyfikator w postaci tzw. CLSID, nazwisko autora, numer wersji, datę powstania oraz datę ostatniej modyfikacji.

Każdy użytkownik programu ENERGIA®4, posiadający odpowiednią wiedzę i zdolności, może modyfikować istniejące i tworzyć nowe raporty, które będą działały w środowisku programu ENERGIA®4.

Zawartość raportu

Opcje raportu – parametry wykonania

Opcje raportu służą do określenia, przed jego wykonaniem, parametrów na podstawie których raport zostanie wygenerowany. Przykładem takiego parametru może być okres za który chcemy raport wykonać. Parametrem może być również wielkość czcionki, rozmiar planszy raportu lub jednostka miary, w której mają być pokazane dane raportu.

Zakres parametrów nie jest niczym ograniczony i wynika tylko i wyłącznie z wielkości skojarzonych lub mających wpływ na rezultat który będziemy chcieli oglądać po jego wykonaniu.

Parametry definiuje się w oknie systemu Windows, które jest wyświetlane przed wykonaniem raportu lub przy definiowaniu procesu jego automatycznego wywołania. Wygląd i zawartość tego okna określa się na etapie projektowania (budowania) raportu w kreatorze.

Definicja wyglądu raportu

Definicja wyglądu raportu stanowi zasadniczą część jego struktury. Kreator raportów umożliwia za pomocą technologii przenieś i upuść (ang. drag&drop) zaprojektować jego wygląd wykorzystując do tego odpowiednie komponenty, które w połączeniu ze źródłami danych odpowiedzialne są za wyświetlenie danych pomiarowych w założonym przez projektanta raportu układzie. Każdy komponent posiada swoje właściwości, które można modyfikować w edytorze właściwości, który jest uniwersalnym oknem umożliwiającym edycję parametrów różnych typów, zarówno prostych zmiennych jak i złożonych typów danych (list itp.)

Kod raportu

Kod raportu umożliwia wykonanie wszystkich czynności, których nie można wykonać używając standardowych kontrolek kreatora raportów i ich właściwości. Kod jest uzupełnieniem technologii przenieś i upuść ale czasami, w niektórych raportach stanowi główną część wykonawczą raportu, przygotowującą główne struktury danych przygotowywanej przez raport prezentacji. W dużej części w kodzie raportu znajduje się oprogramowanie zdarzeń pochodzących z kontrolek definiujących wygląd raportu np. zdarzenie powodujące zmianę koloru celki tabeli jeśli jej zawartość należy przekracza jakiś poziom założonej wartości.

Źródła danych do raportu

Źródłami danych dla raportu mogą być tabele w podłączonej do raportu bazie danych lub obiektowe struktury danych, które można wykreować wewnątrz raportu, używając kodu napisanego w języku C# lub można również wykorzystać tzw. wewnętrzne preparatory danych programu ENERGIA®4, które są dostarczycielami wstępnie wyselekcjonowanych danych. Preparatory te można zainicjować i wywołać z kodu raportu.

Wynik działania raportu

Wynikiem działania raportu jest uporządkowany według zadanych kryteriów zestaw danych dotyczących obiektu dla którego raport został wykonany. Wynik jest zwykle rodzajem tabeli lub wykresu.

Wynik można wydrukować, zapisać w jednym z wielu formatów – najczęściej są to xls, xlsx, PDF, csv lub html. Dostępne są również inne, mniej popularne formaty zapisów.

Jak działa raport programu ENERGIA®4?

Działanie raportu polega na jego wybraniu i wykonaniu dla wskazanego obiektu. Raport pobiera od użytkownika parametry potrzebne do wykonania a następnie wyświetla w oddzielnym oknie wynik swojego działania w formie tabelarycznej lub w formie wykresu. Wynik można zapisać w wybranym formacie lub wydrukować.

Wywołanie

Raport jest zawsze wywołany dla jakiegoś obiektu –punktu pomiarowego, pojedynczego kanału punktu pomiarowego, grupy punktów pomiarowych lub dla zestawu obliczeniowego. Wybranym obiektem jest zawsze ten na którym stoi aktywny aktualnie kursor. W wersji desktop programu aktywny obiekt jest wskazywany zawsze przez belkę statusu w dolnej części okna programu jak na poniższym rysunku gdzie wskazywany jest aktywny obiekt, którym jest punkt pomiarowy o nazwie Korekta Sekcja A.

Wywołanie raportu następuje przez jego wybranie z menu raportów, które jest dostępne z menu głównego lub podręcznego na liście punktów pomiarowych lub liście zestawów obliczeniowych.

Raport można również uruchomić przez odpowiednie skonfigurowanie czynności w harmonogramie wykonywanym automatycznie przez program lub serwis.

Określanie parametrów

Parametry potrzebne do wykonania raportu określa się w oknie dialogowym, które jest integralną częścią raportu. Okno wraz z jego kontrolkami buduje się na etapie projektowania raportu. Zestaw danych, które okno raportu pobiera od użytkownika jest adekwatny do wyniku jego działania. Nie ma ogólnego wzorca takiego okna, każdy raport posiada swoje własne okno. Poniżej przykład okna dialogowego parametrów dla raportu „Bilans mocy godzinnej”.

Wykonanie, wyświetlenie, zapis wyników

Po określeniu parametrów i naciśnięciu przycisku „OK” raport przystępuje do wykonania swojej procedury po czym wyświetla na ekranie wynik w oddzielnym oknie. Po naciśnięciu w oknie parametrów przycisku „Anuluj” raport się nie wykona. Wynik działania raportu jest widoczny poniżej.

Wynik działania raportu można wydrukować lub zapisać w wybranym formacie jak widać na kolejnym rysunku.

Typy raportów

Raporty są podzielone na grupy z uwagi na formę prezentacji i sposób przygotowania danych pomiarowych. Każdy raport należy do jakiejś grupy (typu) i jest pochodną/mutacją najprostszego raportu z danej grupy (typu).

Jeśli w nazwie typu raportu występuje przysłówek „Indywidualnie” oznacza to, że raport z tej grupy zostanie wykonany dla każdego kanału pomiarowego indywidualnie. Na początku działania raportu zostanie sporządzona lista wszystkich kanałów pomiarowych obiektu dla którego raport jest wykonywany i raport wykona się indywidualnie dla każdego kanału pomiarowego z tej listy. Np. jeśli obiektem raportu będzie punkt pomiarowy zawierający trzy kanały pomiarowe, to wynikiem działania raportu będą trzy tabele zawierające dane indywidualnie dla każdego kanału.

Jeśli w nazwie typu raportu występuje przysłówek „Globalnie” oznacza to, że raport z tej grupy zostanie wykonany dla wszystkich kanałów pomiarowych razem po ich wcześniejszym posumowaniu (agregacji) według kodu OBIS przyporządkowanego do danego kanału pomiarowego – o ile oczywiście takie sumowanie ma sens fizyczny. Na koniec jako wynik zostanie wyświetlona jedna tabela z wynikiem globalnym dla wszystkich kanałów pomiarowych wchodzących w skład obiektu dla którego raport jest wykonywany.

Poniżej zostanie w skrócie omówiony każdy typ raportu.

Raport

Raport typu godzina po godzinie indywidualnie

Raport tego typu zawiera zwykle listę ilości medium energetycznego w godzinie lub kwadransie w formacie data-wartość. Indywidualnie oznacza w tym przypadku wykonanie oddzielnej listy (tabeli) dla każdego z kanałów punktów pomiarowych wchodzących w skład obiektu raportu.

Przykład najprostszego raportu z tej grupy:

Zużycie medium dla kanału

Raport typu godzina po godzinie globalnie

Raport tego typu zawiera zwykle listę ilości medium energetycznego w godzinie lub kwadransie w formacie data-wartość. Globalnie oznacza w tym przypadku zsumowanie ilości medium energetycznego w danej godzinie z wszystkich kanałów punktów pomiarowych, które należą do obiektu raportu. Kanały są sumowane według pasujących do siebie kodów OBIS, w poszczególnych kolumnach wyświetlane są wszystkie rodzaje mediów energetycznych jakie raport napotkał w czasie wykonywania w obiekcie raportu.

Przykład najprostszego raportu z tej grupy, dla mocy elektrycznej:

Raport typu dobowo-godzinowego indywidualnie

Raport dobowo-godzinowy zawiera ilości medium energetycznego dla danej godziny doby w takim układzie, że w wierszach znajdują się kolejne doby a w kolumnach godziny (lub kwadranse). Indywidualnie oznacza w tym przypadku wykonanie oddzielnej tabeli dla każdego z kanałów punktów pomiarowych wchodzących w skład obiektu raportu.

Przykład najprostszego raportu z tej grupy, dla mocy elektrycznej:

3.1.4 Raport typu dobowo godzinowego globalnie

Raport dobowo-godzinowy zawiera ilości medium energetycznego dla danej godziny doby w takim układzie, że w wierszach znajdują się kolejne doby a w kolumnach godziny (lub kwadranse). Globalnie oznacza w tym przypadku zsumowanie ilości medium energetycznego w danej godzinie z wszystkich kanałów punktów pomiarowych, które należą do obiektu raportu. Kanały są sumowane według pasujących do siebie kodów OBIS. Raport tego typu jest wykonywany zwykle dla jednego rodzaju medium energetycznego z uwzględnieniem co najwyżej kierunku przepływu oznaczanego znakiem „+” (plus, pobór, import itp.) lub „-” (minus, oddawanie, eksport itp.). Raport może wykonać również bilans medium energetycznego w każdej godzinie z uwzględnieniem kierunku przepływu.

Przykład najprostszego raportu z tej grupy, dla mocy elektrycznej:


Raport ilościowy globalnie

Raport ilościowy w swojej najprostszej postaci oblicza ilość medium energetycznego, które przepłynęło przez dany obiekt raportu w przedziale czasu. Kanały punktów pomiarowych są grupowane i sumowane według typów mediów energetycznych (według kodów OBIS). Jeśli obiektem raportu jest pojedynczy kanał punktu pomiarowego, to rezultatem działania tego raportu jest ilość medium energetycznego zmierzonego przez ten pojedynczy kanał.

Raport ilościowy może być wykonany:

 1. Z tzw. profilu obciążenia czyli ilości medium kwadrans po kwadransie lub godzina po godzinie, które są sumowane w podanym przedziale czasu.
 2. Ze stanów liczydeł. W tym przypadku raport stara się ustalić stany liczydła urządzenia pomiarowego skojarzonego z danym kanałem punktu pomiarowego na koniec i początek przedziału czasu za jaki raport jest wykonywany i poprzez proste odjęcie stanu początkowego od stanu końcowego ustala ilość medium energetycznego, które przez ten kanał pomiarowy przepłynęło.

Raport ilościowy hierarchicznie

Raport hierarchiczny wykonuje obliczenia ilości medium podobnie jak raport globalny z tym, że odwzorowuje hierarchię struktury obiektu raportu wykonując po drodze również sumy pośrednie dla poszczególnych poziomów hierarchii.

I tak, jeśli wyobrazimy sobie, że obiektem raportu jest zestaw obliczeniowy o hierarchicznej strukturze jak niżej, to przykłady najprostszych raportów hierarchicznych wykonanych z profilu obciążenia i ze stanów liczydeł pokazane są poniżej. Raporty zrobione są dla energii czynnej pobranej.

Eksport

Eksport jest typem raportu, który wykonuje w czasie swojego wykonania zapis wyników na zewnątrz, np. do pliku na dysku. Wynikiem działania eksportu pokazywanym po jego wykonaniu jest zwykle opis statusu czynności wykonanych w czasie jego trwania np. lista plików, która w wyniku działania eksportu została zapisana na dysku.

Import

Import jest typem raportu, który wykonuje w czasie swojego wykonania import danych np. z plików lub z innej bazy danych lub webserwisu i umieszcza je w odpowiednim miejscu bazy danych programu. Wynikiem działania importu jest zwykle tylko opis statusu czynności wykonanych w czasie jego trwania ale nie jest to regułą.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

2.Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej

Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej – raport generuje bilans mocy dla każdego kwadransa lub godziny. Generuje tabelę i opcjonalnie wykres. Dane są generowane w jednej kolumnie lub wierszu.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
 • Wykonaj dla:
  – Mocy czynnej.
  – Mocy biernej.

  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Okres uśredniania wynosi:
   – 15 minut.
   – 60 minut.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej.

 • Zawartość raportu:
  • Moc czynna pobrana.
  • Moc czynna oddana.
  • Bilans Pobór – Oddawanie.
  • Bilans Oddawanie – Pobór.
  • Zaznacz Min-Max (dla mocy czynnej pobranej).
  • Zaznacz Min-Max (dla mocy czynnej oddanej).
  • Zaznacz Min-Max (dla bilansu P-O).
  • Zaznacz Min-Max (dla bilansu O-P).
  • Średnie moce w cyklu.
  • Jakość danych.
  • Wykres.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Pokazuj również puste wiersze.
  • Pokazuj sumy z prawej (tylko dla okresu uśredniania 60 minut).
  • Pokazuj sumy na dole (tylko dla okresu uśredniania 60 minut).
  • W kolumnach pokazuj:
   – godziny.
   – dni.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 16. Sekcja różne w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej.

 • Zmiana czasu lato – zima:
  • Dodatkowy wiersz L-Z – raport generuje dodatkowy wiersz z oznaczeniem pory roku.
  • Dodatkowa kolumna z godz. 02:00a:
   – zawsze.
   – tylko w dzień zmiany czasu.
  • Miesiąc ma zawsze 31 dni – w przypadku eksportu danych do formatu Excel, dzięki tej opcji wszystkie tabele mają jednakowy rozmiar.

Rysunek 17. Sekcja Zmiana czasu lato – zima w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej.


Rysunek 18. Przykładowy raport Bilans mocy godzinnej lub kwadransowej.

Legenda:
– Pobór [1].
– Oddawanie [2].
– Bilans Pobór – Oddawanie [3].
– Bilans Oddawanie – Pobór [4].
– Średnie moce w cyklu [5].
– Wartości minimalne – maksymalne [6].
– Tytuł raportu [7].
– Nagłówek raportu [8].
– Lista kanałów pomiarowych biorących udział w zestawieniu [9].
– Kolumna sumy z prawej strony [10].
– Wiersze sum na dole [11].
– Kolumna godziny 02:00a [12].
– Wykres [13].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 25 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

3.Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz)

Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz) – raport generuje bilans mocy dla każdego kwadransa lub godziny. Dodatkowo może wygenerować tabelę lub wykres.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz) – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz) – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz) – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz) – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
 • Wykonaj dla mocy:
  – Czynnej.
  – Biernej.

  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Okres uśredniania wynosi:
   – 15 minut.
   – 60 minut.
  • Początek doby obliczeniowej.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz).

 • Zawartość raportu:
  • Moc czynna pobrana.
  • Moc czynna oddana.
  • Bilans Pobór – Oddawanie.
  • Bilans Oddawanie – Pobór.
  • Wykres.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz).

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz).

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz).

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz) – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz) – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz) – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz) – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz) – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Układ raportu:
   – Kolumny.
   – Wiersze.
  • Pokazuj zapisu z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 16. Sekcja różne w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz).

Rysunek 17. Przykładowy raport Bilans mocy godzinnej lub kwadransowej (jedna kolumna/wiersz).

Legenda:
– Pobór [1].
– Oddawanie [2].
– Bilans Pobór – Oddawanie [3].
– Bilans Oddawanie – Pobór [4].
– Nagłówek raportu [5].
– Tytuł raportu [6].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

4.Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach

Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach – raport wykonuje bilans mocy dla każdego kwadransa lub godziny. Generuje tabelę i opcjonalnie wykres oraz może wyliczyć dobowe energie w strefach.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
 • Wykonaj dla mocy:
  – Czynnej.
  – Biernej.

  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Okres uśredniania wynosi:
   – 15 minut.
   – 60 minut.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach.

 • Zawartość raportu:
  • Moc czynna pobrana.
  • Moc czynna oddana.
  • Bilans Pobór – Oddawanie.
  • Bilans Oddawanie – Pobór.
  • Zaznacz Min-Max (dla mocy czynnej pobranej).
  • Zaznacz Min-Max (dla mocy czynnej oddanej).
  • Zaznacz Min-Max (dla bilansu P-O).
  • Zaznacz Min-Max (dla bilansu O-P).
  • Średnie moce w cyklu.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytułu raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
   – Nagłówek na każdej następnej stronie.
  • Wyświetlaj pełne nazwy stref doby w kolumnach.
  • Pokazuj słownika stref.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • W kolumnach pokazuj:
   – Godziny.
   – Dni.

Rysunek 16. Sekcja różne w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach.

Rysunek 17. Przykładowy raport Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej i energia dobowa w strefach.

Legenda:
– Pobór [1].
– Oddawanie [2].
– Bilans Pobór – Oddawanie [3].
– Bilans Oddawanie – Pobór [4].
– Średnie moce w cyklu [5].
– Wartości minimalne – maksymalne [6].
– Tytuł raportu [7].
– Nagłówek raportu [8].
– Słownik stref doby [9].
– Lista kanałów pomiarowych biorących udział w zestawieniu [10].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 29 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

5.Bilans zużycia gazu (cykle)

Bilans zużycia gazu (cykle) – raport wykonuje bilans zużycia gazu dla każdego cyklu. Generuje tabelę i opcjonalnie wykres.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans zużycia gazu (cykle) – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans zużycia gazu (cykle) – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans zużycia gazu (cykle) – Okres obliczeń: Miesiąc.

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Bilans zużycia gazu (cykle) – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
 • Okres uśredniania wynosi:
 • 15 minut.
 • 60 minut.
 • Jednostki:
 • Objętość gazu.
 • Energia elektryczna.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Bilans zużycia gazu (cykle).

 • Zawartość raportu:
  • Pobór.
  • Oddawanie.
  • Bilans Pobór – Oddawanie.
  • Bilans Oddawanie – Pobór.
  • Zaznacz Min-Max (dla poboru).
  • Zaznacz Min-Max (dla oddawania).
  • Zaznacz Min-Max (dla bilansu P-O).
  • Zaznacz Min-Max (dla bilansu O-P).
  • Średnie moce w cyklu.
  • Wykres.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Bilans zużycia gazu (cykle).

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Bilans zużycia gazu (cykle).

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans zużycia gazu (cykle) – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans zużycia gazu (cykle) – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans zużycia gazu (cykle) – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans zużycia gazu (cykle) – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans zużycia gazu (cykle) – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.
  • W kolumnach pokazuj:
   – Godziny.
   – Dni.

Rysunek 16. Sekcja różne w raporcie Bilans zużycia gazu (cykle).

Rysunek 17. Widok przykładowego raportu Bilans zużycia gazu (cykle).

Legenda:
– Pobór [1].
– Bilans (P – O) [2].
– Średnie moce w cyklu [3].
– Wykres [4],
– Tytuł raportu [5].
– Nagłówek raportu [6].
– Lista kanałów pomiarowych biorących udział w zestawieniu [7].

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

6.Dobowa moc w cyklach, hierarchicznie

Dobowa moc w cyklach, hierarchicznie – raport sumuje moce w wybranym cyklu hierarchicznie. Obliczenia są wykonywane na podstawie profilu obciążenia.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Dobowa moc w cyklach, hierarchicznie – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Dobowa moc w cyklach, hierarchicznie – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Okres uśredniania wynosi:
   – 15 minut.
   – 60 minut.

Rysunek 3. Okno edycji parametrów wykonania raportu Dobowa moc w cyklach, hierarchicznie.

 • Zawartość raportu:
  • Moc czynna pobrana.
  • Moc czynna oddana.
  • Moc bierna pobrana.
  • Moc bierna oddana.
  • Bilans mocy czynnej (P-O).
  • Bilans mocy biernej (P-O).
  • Tangens.
  • Nazwa punktu pomiarowego.
  • Nazwa kanału.
  • Pełna nazwa punktu.
  • Typ energii kanału.

Rysunek 4. Okno edycji zawartości raportu Dobowa moc w cyklach, hierarchicznie.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 5. Okno edycji jednostek w raporcie Dobowa moc w cyklach, hierarchicznie.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 6. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Dobowa moc w cyklach, hierarchicznie.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 7. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowa moc w cyklach, hierarchicznie – sekcja Papier.

Rysunek 8. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowa moc w cyklach, hierarchicznie – sekcja Marginesy.

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowa moc w cyklach, hierarchicznie – sekcja Źródło.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowa moc w cyklach, hierarchicznie – sekcja Kolumny.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowa moc w cyklach, hierarchicznie – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 12. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 13. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokazuj kanałów punktów pomiarowych.
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Opisy poziomów pionowo.
  • Pokazuj poziomów.
  • Pokazuj również puste wiersze.
  • Pokazuj zapisu z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 14. Sekcja Różne w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł.

Rysunek 15. Widok przykładowego raportu Dobowa moc w cyklach, hierarchicznie.

Legenda:
– Pobór czynna [1].
– Oddawanie czynna [2].
– Pobór bierna [3].
– Oddawanie bierna [4].
– Bilans czynnej (Pobór – Oddawanie) [5].
– Bilans biernej (Pobór – Oddawanie) [6].
– Tangens [7].
– Nazwa punktu pomiarowego [8].
– Typ energii kanału [9].
– Tytuł raportu [10].
– Nagłówek raportu [11].
– Lista kanałów pomiarowych biorących udział w zestawieniu [12].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

7.Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł

Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł – raport sumuje zużycie gazu w strefach. Obliczenia są wykonywane w oparciu o stany liczydeł.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Miesiąc.

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Stany liczydeł:
   – Oryginalne – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł bez przemnożenia przez mnożną.
   – X mnożna – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł, wyliczona ilość energii zostanie przemnożona przez przekładnie prądową i napięciową.
 • Jednostki dla gazu:
  – Jednostki objętości.
  – Jednostki energii elektrycznej.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł.

 • Zawartość:
 • Numer gazomierza.
 • Stany liczydeł.
 • Daty stanów.
 • Wykres sumy.
 • Wykres punktów.
 • Kolumna z sumą wszystkich gazomierzy.
 • Dobowy przepływ maksymalny.
 • Początek doby obliczeniowej.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł.
W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.
  • Ustawienia dotyczące wykresu sumy.
  • Ustawienia dotyczące wykresu punktów.

Rysunek 16. Sekcja Różne w raporcie Dobowe lub miesięcznie odczyty gazomierza ze stanów liczydeł.

Legenda:
– Numer gazomierza [1].
– Daty stanów gazomierza [2].
– Stany gazomierza [3].
– Dobowy przepływ maksymalny [4].
– Kolumna z sumą wszystkich gazomierzy [5].
– Wykres sumy [6].
– Wykres punktów [7].
– Tytuł raportu [8].
– Nagłówek raportu [9].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

8.Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona)

Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona) – raport sumuje zużycie gazu w strefach na podstawie dobowych odczytów stanów liczydeł. Dodatkowo może pokazywać maksymalne przepływy, temperatury i ciśnienia na podstawie profilu.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona) – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona) – Okres obliczeń: Okres.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona) – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona) – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Stany liczydeł:
   – Oryginalne – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł bez przemnożenia przez mnożną.
   – X mnożna – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł, wyliczona ilość energii zostanie przemnożona przez przekładnie prądową i napięciową.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona).

 • Zawartość:
 • Numer gazomierza.
 • Stany liczydeł.
 • Daty stanów.
 • Godzinę wystąpienia wartości maksymalnych i minimalnych.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona).

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 7. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona).

 • Ustawienia strony:

Rysunek 8. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona) – sekcja Papier.

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona) – sekcja Marginesy.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona) – sekcja Źródło.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona) – sekcja Kolumny.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona) – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 13. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 15. Sekcja różne w raporcie Dobowe odczyty gazomierza (wersja rozszerzona).

Rysunek 16. Widok przykładowego raportu Dobowe odczyty gazomierza – (wersja rozszerzona).

Legenda:
– Numer gazomierza [1].
– Stany gazomierza [2].
– Daty stanów gazomierza [3].
– Tytuł raportu [4].
– Nagłówek raportu [5].

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

9.Dobowe odczyty ze stanów liczydeł

Dobowe odczyty ze stanów liczydeł – raport podaje dobowe odczyty stanów liczydeł i ilość medium na dobę oraz pokazuje sumę globalną.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Okres.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Stany liczydeł:
   – Oryginalne – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł bez przemnożenia przez mnożną.
   – X mnożna – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł, wyliczona ilość energii zostanie przemnożona przez przekładnie prądową i napięciową.
 • Stany liczydeł:
  – Z rejestrów – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł z urządzenia.
  – Z profilu stanów (x.8.0) – energia zostanie obliczona na podstawie profilu 15-minutowego zawierającego narastające stany liczydeł.
  – Z rejestrów – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł z urządzenia.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Dobowe odczyty ze stanów liczydeł.

 • Zawartość raportu:
 • Numer licznika.
 • Stany.
 • Daty stanów.
 • Godzina wystąpienia przy wartościach minimalnych i maksymalnych.


Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Dobowe odczyty ze stanów liczydeł.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Dobowe odczyty ze stanów liczydeł.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Dobowe odczyty ze stanów liczydeł.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe odczyty ze stanów liczydeł – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe odczyty ze stanów liczydeł – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe odczyty ze stanów liczydeł – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe odczyty ze stanów liczydeł – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe odczyty ze stanów liczydeł – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 16. Sekcja Różne w raporcie Dobowe odczyty ze stanów liczydeł.

Rysunek 17. Widok przykładowego raportu Dobowe odczyty ze stanów liczydeł.

Legenda:
– Numer licznika [1].
– Daty stanów [2].
– Stany [3].
– Tytuł raportu [4].
– Nagłówek raportu [5].

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

10.Dobowe zużycie mediów

Dobowe zużycie mediów – raport wykonuje dla wybranej doby zestawienie poboru, oddawania i bilansu dla wybranego cyklu. Obliczenia wykonywane są zarówno dla każdego punktu pomiarowego z osobna jak i dla ich sumy

Raport można wykonać z Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Dobowe zużycie mediów – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Dobowe zużycie mediów – Okres obliczeń: Typowe okresy.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Dobowe zużycie mediów – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Dobowe zużycie mediów – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
 • Okres uśredniania wynosi:
  – 15 minut.
  – 60 minut.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Dobowe zużycie mediów.

 • Zawartość raportu:
  • Pobór.
  • Oddawanie
  • Bilans (P-O).
  • Grupowanie według parametrów danego medium.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Dobowe zużycie mediów.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Dobowe zużycie mediów.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Dobowe zużycie mediów.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe zużycie mediów – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe zużycie mediów – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe zużycie mediów – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe zużycie mediów – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Dobowe zużycie mediów – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Pokazuj słownik stref doby.
  • Pokazuj pełne nazwy stref doby.
  • Pokazuj nazwy mediów:
   – Nazwy uproszczone.
   – Nazwy krótkie.
   – Nazwy długie.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 16. Sekcja różne w raporcie Dobowe zużycie mediów.

Rysunek 17. Widok przykładowego raportu Dobowe zużycie mediów.

Legenda:
– Tytuł raportu [1].
– Nagłówek raportu [2].
– Słownik stref doby [3].
– Lista kanałów pomiarowych biorących udział w zestawieniu [4].

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

11.Energia czynna i bierna (dni)

Energia czynna i bierna (dni) – raport wykonuje zestawienie energii czynnej, biernej oraz tangensa fi w strefach w podziale na dni. Dodatkowo wylicza tangens dobowy, narastający tangens dobowy i podaje narastająco stosunek energii w strefach szczytowych do dobowej energii całkowitej. Obliczenia wykonywane w oparciu o profil obciążenia dla energii czynnej i biernej.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia czynna i bierna (dni) – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia czynna i bierna (dni) – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia czynna i bierna (dni) – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia czynna i bierna (dni) – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Energia czynna i bierna (dni).

 • Zawartość:
  • Wykonaj dla energii:
   – Pobranej.
   – Oddanej.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Energia czynna i bierna (dni).

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Energia czynna i bierna (dni).

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Energia czynna i bierna (dni).

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia czynna i bierna (dni) – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia czynna i bierna (dni) – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia czynna i bierna (dni) – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia czynna i bierna (dni) – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia czynna i bierna (dni) – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Wyświetlaj pełne nazwy stref doby w kolumnach.
  • Pokazuj słownik stref i rodzajów dni.
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 16. Sekcja Różne w raporcie Energia czynna i bierna (dni).

Rysunek 17. Widok przykładowego raportu Energia czynna i bierna (dni).

Legenda:
– Typ energii [1].
– Tytuł raportu [2].
– Nagłówek raportu [3].
– Słownik stref doby [4].

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

12.Energia w strefach globalnie z profilu obciążenia

Energia w strefach globalnie – raport sumuje energię w strefach, o danym rodzaju i charakterze przepływu ze wszystkich kanałów występujących w obiekcie, z którego wykonywany jest raport. Obliczenia wykonywane są w oparciu o profil obciążenia.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach globalnie – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach globalnie – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach globalnie – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach globalnie – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Pokazuj zsumowane strefy szczytowe.
  • Pokazuj ilość energii do opłaty mocowej:
   – Tylko tę ilość.
  • Uwzględniaj korektę procentową – raport uwzględni wartość korekty.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Energia w strefach globalnie.

 • Zawartość:
  • Energia czynna pobrana.
  • Energia czynna oddana.
  • Energia bierna pobrana.
  • Energia bierna oddana.
  • Bilans mocy czynnej (P-O).
  • Bilans mocy biernej (P-O).
  • Tangens.
  • Nazwa punktu pomiarowego.
  • Nazwa kanału.
  • Pełna nazwa punktu.
  • Typ energii kanału.
  • Numer licznika.
  • Udział procentowy strefy:
   – Kolumna na dole raportu.
   – Kolumna z prawej strony raportu.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Energia w strefach globalnie.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Energia w strefach globalnie.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Energia w strefach globalnie.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Wyświetlaj pełne nazwy stref doby w kolumnach.
  • Pokazuj słownik stref doby.
  • Pokazuj punkty pomiarowe.
  • Bezstrefowo na początku, później strefy.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 16. Sekcja Różne w raporcie Energia w strefach globalnie.

W zakładce Opcje specjalne Użytkownik może określić czy raport:

 • Pokazuj względny bilans energii czynnej ((EP+)-(EP-)/(EP+))*100%.
 • Pokazuj udział procentowy kanału energii czynnej oddanej (EP-) względem sumy kanałów energii czynnej pobranej (EP+).

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 17. Opcje specjalne – zakładka Opcje specjalne.

Rysunek 18. Widok przykładowego raportu Energia w strefach, globalnie.

Legenda:
– Energia czynna pobrana [1].
– Energia bierna oddana [2].
– Energia bierna pobrana [3].
– Bilans mocy czynnej (P-O) [4]
– Bilans mocy biernej (P-O) [5].
– Tangens [6].
– Względny bilans energii czynnej [7].
– Nazwa kanału [8].
– Nazwa punktu pomiarowego [9].
– Numer licznika [10].
– Udział procentowy strefy [11].
– Zsumowane strefy szczytowe [12].
– Energia opłaty mocowej [13].
– Tytuł raportu [14].
– Nagłówek raportu [15].
– Słownik stref doby [16].

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

13.Energia w strefach, globalnie miesiącami

Energia w strefach, globalnie miesiącami – raport jest zestawieniem danych miesiącami dla wybranego okresu. Sumuje on energię w strefach, o danym rodzaju i charakterze przepływu ze wszystkich kanałów występujących w obiekcie, z którego wykonywany jest raport. Obliczenia są wykonywane w oparciu o profil obciążenia.

Raport należy wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Zakres czasu, za jaki ma zostać wykonany raport

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach globalnie miesiącami – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach globalnie miesiącami – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Uwzględniaj korektę procentową – raport uwzględni wartość korekty.
  • Uwzględniaj zsumowane strefy szczytowe.

Rysunek 3. Okno edycji parametrów wykonania raportu Energia w strefach globalnie miesiącami.

 • Zawartość raportu:
  • Energia czynna pobrana.
  • Energia czynna oddana.
  • Energia bierna pobrana.
  • Energia bierna oddana.
  • Bilans mocy czynnej (P-O).
  • Bilans mocy biernej (P-O).
  • Tangens.
  • Udział procentowy strefy.

Rysunek 4. Okno edycji zawartości raportu Energia w strefach globalnie miesiącami.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 5. Okno edycji jednostek w raporcie Energia w strefach globalnie miesiącami.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 6. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Energia w strefach globalnie miesiącami.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 7. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie miesiącami – sekcja Papier.

Rysunek 8. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie miesiącami – sekcja Marginesy.

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie miesiącami – sekcja Źródło.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie miesiącami – sekcja Kolumny.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie miesiącami – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 12. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 13. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Wyświetlaj pełne nazwy stref doby w kolumnach.
  • Pokazuj słownik stref doby.
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 14. Sekcja różne w raporcie Energia w strefach globalnie, miesiącami.

Rysunek 15. Widok przykładowego raportu Energia w strefach, globalnie, miesiącami, z profilu obciążenia.

Legenda:
– Pobór czynna [1].
– Oddawanie czynna [2].
– Pobór bierna [3].
– Oddawanie bierna [4].
– Bilans czynnej (Pobór – Oddawanie) [5].
– Bilans biernej (Pobór – Oddawanie) [6].
– Tangens [7].
– Udział procentowy strefy [8].
– Zsumowane strefy szczytowe [9].
– Tytuł raportu [10].
– Nagłówek raportu [11].
– Pełne nazwy stref doby w kolumnach [12].
– Słownik stref doby [13].
– Lista kanałów pomiarowych biorących udział w zestawieniu [14].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

14.Energia w strefach, globalnie ze stanów liczydeł

Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – raport sumuje energię w strefach, o danym rodzaju i charakterze przepływu ze wszystkich kanałów występujących w obiekcie, z którego wykonywany jest raport dla wszystkich kalendarzy i występujących w nich stref doby. Obliczenia są wykonywane w oparciu o stany liczydeł.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Stany liczydeł:
   – Oryginalne – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł bez przemnożenia przez mnożną.
   – X mnożna – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł, wyliczona ilość energii zostanie przemnożona przez przekładnie prądową i napięciową.
  • Stany liczydeł:
   – Z rejestrów – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł z urządzenia.
   – Z profilu stanów (x.8.0) – energia zostanie obliczona na podstawie profilu 15-minutowego zawierającego narastające stany liczydeł.
   – Wyliczane z profilu – raport wylicza stan liczydła w konkretnym przedziale czasu. Stan jest wyliczany na podstawie dostępnego stanu liczydła w wybranym okresie z dodaniem lub odjęciem ilości energii z profilu obciążenia.
  • Tylko z zamkniętych okresów – raport zostanie wykonany w oparciu o dane z zamkniętych okresów rozliczeniowych
  • Tylko bezstrefowe – obliczenia wykonywane są tylko na podstawie rejestru bezstrefowego.
  • Uwzględniaj zafakturowane – raport bierze pod uwagę tylko stany oznaczone w rejestrach jako zafakturowane (opcja dodatkowa zależna od posiadanej licencji).
  • Tolerancja dat odczytu stanów liczydeł wstecz oraz w przód.
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Pokazuj zsumowane strefy szczytowe.
  • Uwzględnienie korekty procentowej – raport uwzględni wartość korekty procentowej, ustawionej w parametrach punktu pomiarowego.
  • Uwzględnianie korekty procentowej w Pmax – raport uwzględni wartość korekty procentowej w Pmax.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł.

 • Zawartość raportu:
  • Energia czynna pobrana.
  • Energia czynna oddana.
  • Energia bierna pobrana.
  • Energia bierna oddana.
  • Bilans mocy czynnej (P-O).
  • Bilans mocy biernej (P-O).
  • Tangens.
  • Stany liczydeł.
  • Data stanów.
  • Moce maksymalne (OBIS 1.6.0).
  • 10 mocy maksymalnych (z profilu obciążenia).
  • Energia opłaty mocowej.
  • Nazwa punktu pomiarowego.
  • Nazwa kanału.
  • Pełna nazwa punktu.
  • Typ energii kanału.
  • Mnożna.
  • Udział procentowy strefy:
   – Na dole.
   – Z prawej strony.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Wyświetlaj pełne nazwy stref doby w kolumnach.
  • Pokazuj słownik stref doby.
  • Pokazuj punkty pomiarowe.
  • Pokazuj tylko stany niezerowe.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 16. Sekcja Różne w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł.

W zakładce Opcje specjalne Użytkownik może określić czy raport:

 • Pokazuj względny bilans energii czynnej ((EP+)-(EP-)/(EP+))*100%.
 • Pokazuj udział procentowy kanału energii czynnej oddanej (EP-) względem sumy kanałów energii czynnej pobranej (EP+).

Rysunek 17. Opcje specjalne – zakładka Opcje specjalne.

Rysunek 18. Przykładowy raport Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł.

Legenda:
– Energia czynna pobrana [1].
– Energia czynna oddana [2].
– Energia bierna pobrana [3].
– Energia bierna oddana [4].
– Bilans mocy czynnej (P-O) [5].
– Bilans mocy biernej (P-O) [6].
– Tangens [7].
– Stany liczydeł [8].
– Data stanów [9].
– Moce maksymalne [10].
– 10 mocy maksymalnych [11].
– Energia opłaty mocowej [12].
– Nazwa punktu pomiarowego [13].
– Nazwa kanału [14].
– Pełna nazwa punktu [15].
– Typ energii kanału [16].
– Mnożna [17].
– Udział procentowy strefy [18].
– Zsumowane strefy szczytowe [19].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
1 of 1 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

15.Energia w strefach, hierarchicznie z profilu

Energia w strefach, hierarchicznie z profilu – raport oblicza energię w strefach i sumuje hierarchicznie według grup. Zaleca się wykonywanie raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia są wykonywane na podstawie profilu obciążenia.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach hierarchicznie, z profilu obciążenia – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach hierarchicznie, z profilu obciążenia – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach hierarchicznie, z profilu obciążenia – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach hierarchicznie, z profilu obciążenia – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Pokazuj ilości energii do opłaty mocowej.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Energia w strefach hierarchicznie, z profilu obciążenia.

 • Zawartość raportu:
  • Energia czynna pobrana.
  • Energia czynna oddana.
  • Energia bierna pobrana.
  • Energia bierna oddana.
  • Bilans mocy czynnej (P-O).
  • Bilans mocy biernej (P-O).
  • Tangens.
  • Moce maksymalne.
  • Nazwa punktu pomiarowego.
  • Nazwa kanału.
  • Pełna nazwa punktu.
  • Typ energii kanału.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Energia w strefach hierarchicznie, z profilu obciążenia.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Wyświetlaj pełne nazwy stref doby w kolumnach.
  • Pokazuj słownik stref doby.
  • Pokazuj kanały punktów pomiarowych.
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Opisy poziomów pionowo.
  • Pokazuj poziomy.
  • Pokazuj puste wiersze.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 16. Sekcja Różne w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł.

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 17. Widok przykładowego raportu Energia w strefach, hierarchicznie, z profilu obciążenia.

UWAGA: W przypadku zaznaczenia opcji Uwzględniaj korektę procentową, w raporcie pojawią się dwa dodatkowe wiersze pod każdym typem energii np. Korekta EP+ oraz Po korekcie EP+

Legenda:
– Energia czynna pobrana [1].
– Energia czynna oddana [2].
– Energia bierna pobrana [3].
– Energia bierna oddana [4].
– Bilans mocy czynnej (P-O) [5].
– Bilans mocy biernej (P-O) [6].
– Tangens [7].
– Moce maksymalne [8].
– Nazwa punktu pomiarowego [9].
– Nazwa kanału [10].
– Pełna nazwa punktu pomiarowego [11].
– Typ energii kanału [12].
– Ilość energii do opłaty mocowej [13].
– Tytuł raportu [14].
– Nagłówek raportu [15].
– Słownik stref doby [16].
– Lista kanałów pomiarowych biorących udział w zestawieniu [17].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

16.Energia w strefach, hierarchicznie ze stanów liczydeł

Energia w strefach, hierarchicznie ze stanów liczydeł – raport oblicza energię w strefach i sumuje hierarchicznie według grup. Zaleca się wykonywanie raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia są wykonywane na podstawie stanów liczydeł.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach, hierarchicznie ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach, hierarchicznie ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach, hierarchicznie ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energia w strefach, hierarchicznie ze stanów liczydeł – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Stany liczydeł:
   – Oryginalne – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł bez przemnożenia przez mnożną.
   – X mnożna – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł, wyliczona ilość energii zostanie przemnożona przez przekładnie prądową i napięciową.
  • Stany liczydeł:
   – Z rejestrów – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł z urządzenia.
   – Z profilu stanów (x.8.0) – energia zostanie obliczona na podstawie profilu 15-minutowego zawierającego narastające stany liczydeł.
   – Tylko bezstrefowe – obliczenia wykonywane są tylko na podstawie zamkniętych stanów liczydeł.
  • Tolerancja dat odczytu stanów liczydeł wstecz oraz w przód.
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Uwzględniaj zsumowane strefy szczytowe.
  • Uwzględniaj korektę procentową – raport uwzględni wartość korekty.
  • Uwzględniaj korektę procentową w Pmax – raport uwzględni wartość korekty procentowej.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Energia w strefach hierarchicznie, ze stanów liczydeł.

 • Zawartość raportu:
  • Energia czynna pobrana.
  • Energia czynna oddana.
  • Energia bierna pobrana.
  • Energia bierna oddana.
  • Bilans mocy czynnej (P-O).
  • Bilans mocy biernej (P-O).
  • Tangens.
  • Stany liczydeł.
  • Data stanów.
  • Moce maksymalne.
  • 10 mocy maksymalnych.
  • Nazwa punktu pomiarowego.
  • Nazwa kanału.
  • Pełna nazwa punktu.
  • Typ energii kanału.
  • Mnożna.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Energia w strefach hierarchicznie, ze stanów liczydeł.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Energia w strefach hierarchicznie, ze stanów liczydeł.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Energia w strefach hierarchicznie, ze stanów liczydeł.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach hierarchicznie, ze stanów liczydeł – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach hierarchicznie, ze stanów liczydeł – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach hierarchicznie, ze stanów liczydeł – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach hierarchicznie, ze stanów liczydeł – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energia w strefach hierarchicznie, ze stanów liczydeł – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Wyświetlaj pełne nazwy stref doby w kolumnach.
  • Pokazuj słownik stref doby.
  • Pokazuj punkty pomiarowe.
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Opisy poziomów pionowo.
  • Pokazuj poziomy.
  • Pokazuj puste wiersze.
  • Pokazuj tylko stany niezerowe.
  • Pokazuj stany w jednym wierszu.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 16. Sekcja Różne w raporcie Energia w strefach hierarchicznie, ze stanów liczydeł.

Rysunek 17. Przykładowy raport Energia w strefach, hierarchicznie, ze stanów liczydeł.

Legenda:
– Energia czynna pobrana [1].
– Energia czynna oddana [2].
– Bilans Pobór – Oddawanie [3].
– Bilans Oddawanie – Pobór [4].
– Tangens [5].
– Stany [6].
– Daty stanów/maksów [7].
– Moce maksymalne [8].
– Typ energii [9].
– Mnożna [10].
– Nazwa kanału [11].
– Zsumowane strefy szczytowe [12].
– Tytuł raportu [13].
– Nagłówek raportu [14].
– Słownik stref doby [15].
– Lista kanałów pomiarowych biorących udział w zestawieniu [16].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

17.Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych

Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych – raport oblicza we wskazanym cyklu uśredniania zużycie energii dla każdego Kanału Punktu Pomiarowego, a następnie dokonuje bilansu w zadanym cyklu. Następnie generuje podsumowanie za cały okres obliczeniowy w formie tabeli oraz wykresu słupkowego.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Początek doby obliczeniowej.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych.

 • Zawartość:
 • Wykonaj dla energii:
  – Czynnej.
  – Biernej.
 • Wykonaj raport dla cyklu:
  – 15 minut.
  – 60 minut.
  – Doba.
 • Ignoruj znak danych (abs) – opcja ta ignoruje znaki matematyczne (zamiast P+ raport przedstawi wartość jako P).
 • Pokaż sumę na dole – raport przedstawi sumę energii dobowych w wierszu na dole raportu.
 • Pokaż sumę z prawej – raport przedstawi sumę energii dobowych w kolumnie po prawej stronie raportu
 • Pokaż tylko sumę – raport przedstawi tylko sumę energii dobowych bez podziału na kanały pomiarowe.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Wyświetlaj pełne nazwy punktów pomiarowych w kolumnach.
  • Pokazuj wykres sumy (tylko dla cyklu dobowego).
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 16. Sekcja Różne w raporcie Energie dobowe w cyklach dla punktów pomiarowych.

Rysunek 17. Widok przykładowego raportu Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych.

Legenda:
– Rodzaj energii [1].
– Rodzaj cyklu [2].
– Suma energii czynnych na dole [3].
– Suma energii czynnych z prawej [4].
– Tytuł raportu [5].
– Nagłówek raportu [6].
– Wykres [7].
– Lista kanałów punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu [8].

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

18.Energie ze stanów dobowo według punktów pomiarowych

Energie ze stanów, dobowo, według punktów pomiarowych – raport oblicza dobowe energie dla punktu pomiarowego w oparciu o profil stanów liczydeł. W przypadku braku profilu stanów raport będzie wygenerowany w oparciu o stany rejestrowe liczydeł.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energie ze stanów, dobowo według punktów pomiarowych – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energie ze stanów, dobowo według punktów pomiarowych – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energie ze stanów, dobowo według punktów pomiarowych – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energie ze stanów, dobowo według punktów pomiarowych – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
 • Nazwa punktu pomiarowego:
  – Pełna ścieżka – raport uwzględni pełną ścieżkę nazwy punktu pomiarowego.
  – Tylko nazwa – raport pokaże tylko nazwę punktu pomiarowego bez informacji o grupach, w jakich się znajduje.

  • Stany liczydeł:
   – Oryginalna (surowa) – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł bez przemnożenia przez mnożną.
   – Wymnożona przez mnożną – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł, wyliczona ilość energii zostanie przemnożona przez przekładnie prądową i napięciową.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Energie ze stanów, dobowo, według punktów pomiarowych.

 • Zawartość:
 • Energia czynna pobrana.
 • Energia czynna oddana.
 • Energia bierna pobrana.
 • Energia bierna oddana.
 • Tangens poboru.
 • Tangens oddawania.
 • Cosinus poboru.
 • Cosinus oddawania.
 • Stany początkowe.
 • Stany końcowe.
 • Daty stanów początkowych.
 • Daty stanów końcowych.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Energie ze stanów, dobowo, według punktów pomiarowych.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Dobowe odczyty ze stanów liczydeł.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Dobowe odczyty ze stanów liczydeł.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energie ze stanów, dobowo, według punktów pomiarowych – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energie ze stanów, dobowo, według punktów pomiarowych – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energie ze stanów, dobowo, według punktów pomiarowych – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energie ze stanów, dobowo, według punktów pomiarowych – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energie ze stanów, dobowo, według punktów pomiarowych – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokazuj tylko stany niezerowe.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 16. Sekcja Różne w raporcie Energie ze stanów, dobowo, według punktów pomiarowych.

Rysunek 17. Widok przykładowego raportu Energie ze stanów, dobowo według punktów pomiarowych.

Legenda:
– Energia czynna pobrana [1].
– Energia czynna oddana [2].
– Energia bierna pobrana [3].
– Energia bierna oddana [4].
– Tangens pobór [5].
– Tangens oddawani [6].
– Cosinus oddawanie [7].
– Tytuł raportu [8].
– Nagłówek raportu [9].

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

19.Energie ze stanów miesiącami według obiektów

Energie ze stanów miesiącami, według obiektów – raport wykonuje zestawienie energii zużytej w punkcie pomiarowym w poszczególnych miesiącach zadanego okresu obliczeniowego. Wykonuje również podsumowanie według lat. Dodatkowo grupuje punkty pomiarowe według pierwszego poziomu Zestawu Obliczeniowego, z którego zostanie wykonany.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energie ze stanów miesiącami, według obiektów – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Energie ze stanów miesiącami, według obiektów – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Ilość wyliczona ze stanów liczydeł:
   – Oryginalna (surowa) – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł bez przemnożenia przez mnożną.
   – Wymnożona przez mnożną – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł, wyliczona ilość energii zostanie przemnożona przez przekładnie prądową i napięciową.

Rysunek 3. Okno edycji parametrów wykonania raportu Energie ze stanów miesiącami, według obiektów.

 • Zawartość raportu:
 • Energia czynna pobrana.

Rysunek 4. Okno edycji zawartości raportu Energie ze stanów miesiącami, według obiektów.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 5. Okno edycji jednostek w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 6. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Energie ze stanów miesiącami, według obiektów.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 7. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energie ze stanów miesiącami, według obiektów – sekcja Papier.

Rysunek 8. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energie ze stanów miesiącami, według obiektów– sekcja Marginesy.

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energie ze stanów miesiącami, według obiektów – sekcja Źródło.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energie ze stanów miesiącami, według obiektów – sekcja Kolumny.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Energie ze stanów miesiącami, według obiektów – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 12. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 13. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Wyświetlaj pełne nazwy stref doby w kolumnach.
  • Pokazuj słownik stref doby.
  • Pokazuj tylko stany niezerowe.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 14. Sekcja Różne w raporcie Energie ze stanów miesiącami, według obiektów.

Rysunek 15. Przykładowy raport Energie ze stanów miesiącami, według obiektów.

Legenda:
– Tytuł raportu [1].
– Nagłówek raportu [2].
– Słownik stref doby [3].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

20.Faktura korekcyjna wzór 1

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 20 grudnia 2021
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

21.Faktura VAT (oryginał lub kopia z dekretami)

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 20 grudnia 2021
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

22.Faktura VAT (z odczytami, uniwersalna

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 20 grudnia 2021
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

23.Ilość medium w strefach, globalnie

Ilość medium w strefach, globalnie – raport sumuje media w strefach o danym rodzaju i charakterze przepływu ze wszystkich kanałów występujących w obiekcie, z którego wykonywany jest raport dla wszystkich kalendarzy i występujących w nich stref doby. Obliczenia są wykonywane w oparciu o profil obciążenia.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia – Okres obliczeń: Miesiąc.

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Początek doby obliczeniowej.
  • Rozdzielczość jednominutowa – opcja ta możliwa jest jedynie, kiedy dane pochodzą z licznika sparametryzowanego na profil jednominutowy.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia.

 • Zawartość raportu:
 • Pobór.
 • Oddawanie.
 • Bilans (Pobór – Oddawanie).
 • Nazwa punktu pomiarowego.
 • Nazwa kanału.
 • Pełna nazwa punktu.
 • Typ energii kanału.
 • Typ energii licznika.
 • Numer licznika.
 • Udział procentowy strefy.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Czcionka raportu:

Rysunek 7. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia.

  • Ustawienia strony:

Rysunek 8. Okno edycji ustawień strony w raporcie Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia – sekcja Papier.

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia – sekcja Marginesy.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia – sekcja Źródło.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia – sekcja Kolumny.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 13. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Wyświetlaj pełne nazwy stref doby w kolumnach.
  • Pokazuj słownik stref doby.
  • Pokazuj punkty pomiarowe.
  • Pokazuj skrócone nazwy mediów.
  • Pokazuj tylko stany niezerowe.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 15. Sekcja Różne w raporcie Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia.

W zakładce Jednostki Użytkownik precyzuje jednostki dla wybranych rodzajów medium.

Rysunek 16. Okno edycji jednostek dla wybranych rodzajów medium w raporcie Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia.

W zakładce Energochłonność Użytkownik może określić, względem jakiego medium ma być liczona energochłonność.

Rysunek 17. Okno ustawień dotyczących obliczania energochłonności w raporcie Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia.

Rysunek 18. Widok przykładowego raportu Ilość medium w strefach, globalnie, z profilu obciążenia.

Legenda:
– Pobór [1].
– Oddawanie [2].
– Bilans (Pobór – Oddawanie) [3].
– Nazwa punktu pomiarowego [4].
– Nazwa kanału [5].
– Typ medium [6].
– Numer licznika [7].
– Udział procentowy strefy [8].
– Energochłonność [9].
– Jednostka [10].
– Tytuł raportu [11].
– Nagłówek raportu [12],
– Słownik stref doby [13].

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

24.Ilość medium w strefach, globalnie ze stanów liczydeł

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 20 grudnia 2021
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

25.Karta odczytowa

Karta odczytowa – raport tworzy karty odczytowe dla Punktów Pomiarowych. Można go wykonywać z pojedynczego punktu pomiarowego lub z Zestawu Obliczeniowego. Dodatkowo istnieje możliwość wykonania podsumowania w przypadku wygenerowania wielu kart odczytowych w jednym raporcie.

W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Karta odczytowa – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Karta odczytowa – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Karta odczytowa – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Karta odczytowa – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Stany liczydeł:
   – Oryginalne – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł bez przemnożenia przez mnożną.
   – X mnożna – raport zostanie wykonany w oparciu o stany liczydeł, wyliczona ilość energii zostanie przemnożona przez przekładnie prądową i napięciową.
  • Tylko z zamkniętych okresów.
  • Pokazuj tylko strefy z kalendarza.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Karta odczytowa.

 • Zawartość raportu:
  • Pobór czynna.
  • Oddawanie czynna.
  • Pobór bierna.
  • Oddawanie bierna.
  • Bilans mocy czynnej (P-O).
  • Stany.
  • Daty stanów.
  • Moce maksymalne (OBIS 1.6.0).
  • 10 mocy maksymalnych (z profilu obciążenia).
  • Energia opłaty mocowej.
  • Nazwa punktu pomiarowego.
  • Nazwa kanału.
  • Pełna nazwa punktu.
  • Typ energii kanału.
  • Mnożna.
  • Udział procentowy strefy.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Karta odczytowa.

 • Wartości atrybutów punktu pomiarowego:
 • FPP.
 • Grupa taryfowa Biling.
 • Ilość stref Biling.
 • Lokalizacja.
 • Mnożna Biling.
 • Moc umowna Biling.
 • Nazwa Biling.
 • Nr umowy Biling.
 • Okres rozliczeniowy.
 • PPE.
 • Przyłącze.
 • Typ obiektu.

Rysunek 7. Okno edycji zawartości atrybutów raportu Karta odczytowa.

Uwaga! Wartości te są zależne atrybutów zdefiniowanych domyślnie w Programie oraz przez Użytkownika!

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 8. Okno edycji jednostek w raporcie Karta odczytowa.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 9. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Karta odczytowa.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Karta odczytowa – sekcja Papier.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Karta odczytowa – sekcja Marginesy.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Karta odczytowa – sekcja Źródło.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Karta odczytowa – sekcja Kolumny.

Rysunek 14. Okno edycji ustawień strony w raporcie Karta odczytowa – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 16. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Wyświetlaj pełne nazwy stref doby w kolumnach.
  • Pokazuj słownik stref doby.
  • Pokazuj tylko stany niezerowe.
  • Pokazuj podsumowanie.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 17. Sekcja Różne w raporcie Karta odczytowa.


Rysunek 18. Widok przykładowego raportu Karta odczytowa.

Legenda:
– Pobór czynna [1].
– Oddawanie bierna [2].
– Pobór bierna [3].
– Bilans czynnej (P-O) [4].
– Stany [5].
– Daty stanów [6].
– Moce maksymalne [7].
– 10 mocy maksymalnych [8].
– Energia opł. moc. [9].
– Nazwa punktu pomiarowego [10].
– Nazwa kanału [11].
– Typ energii kanału [12].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

26.Kontrola napięcia zasilania liczników

Kontrola napięcia zasilania liczników – raport działa tylko dla obiektów z przypisanymi urządzeniami, które w profilu obciążenia (w każdym kwadransie) zapisują informacje o zaniku napięcia pomiarowego.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Kontrola napięcia zasilania liczników – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Kontrola napięcia zasilania liczników – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Kontrola napięcia zasilania liczników – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Kontrola napięcia zasilania liczników – Okres obliczeń: Typowe okresy.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Ustawienia strony:

Rysunek 5. Okno edycji ustawień strony w raporcie Kontrola napięcia zasilania liczników – sekcja Papier.

Rysunek 6. Okno edycji ustawień strony w raporcie Kontrola napięcia zasilania liczników – sekcja Marginesy.

Rysunek 7. Okno edycji ustawień strony w raporcie Kontrola napięcia zasilania liczników – sekcja Źródło.

Rysunek 8. Okno edycji ustawień strony w raporcie Kontrola napięcia zasilania liczników – sekcja Kolumny.

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Kontrola napięcia zasilania liczników – sekcja Inne.

Rysunek 10. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 11. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 12. Sekcja Różne w raporcie Kontrola napięcia zasilania liczników.

Rysunek 13. Widok przykładowego raportu Kontrola napięcia zasilania liczników.

Legenda:
– Tytuł raportu [1].
– Nagłówek raportu [2].

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

27.Kończące się umowy

Kończące się umowy – informacja o umowach, które zakończyły się lub zakończą się w wybranym okresie (maksymalnie 3 miesiące wstecz lub w przód).

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Horyzont czasowy, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji horyzontu czasowego w raporcie Kończące się umowy.

Rysunek 2. Widok przykładowego raportu Kończące się umowy.

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

28.Liczniki – statystyka stanów

Liczniki – statystyka stanów – raport jest rodzajem walidatora, który sprawdza obecność stanów liczydeł na początku i na końcu podanego okresu.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Liczniki – statystyka stanów – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Liczniki – statystyka stanów – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Liczniki – statystyka stanów – Okres obliczeń: Miesiąc.

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Liczniki – statystyka stanów – Okres obliczeń: Typowe okresy.

Parametry wykonania określają:
– Kolor dobrego stanu.
– Kolor innego stanu.
– Kolor braku stanu.
– Kolor nieaktualnego stanu.
– Tylko z zamkniętych okresów – raport wykonany tylko z zamkniętych okresów rozliczeniowych.
– Pokazuj tylko nieprawidłowe – raport pokaże tylko nieprawidłowe okresy.
– Zatrzymaj harmonogram jeśli OK – jeśli wszystkie stany będą miały status OK, harmonogram się zatrzyma do następnego wyzwalacza.
– Tolerancja dat odczytu stanów liczydeł wstecz i w przód.

Rysunek 5. Widok okna edycji parametrów wykonania raportu Liczniki – statystyka stanów.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 6. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Liczniki – statystyka stanów.

 • Różne:
  • Pokazywanie tytułu raportu.
  • Pokazywanie nagłówku raportu.
  • Pokazywanie zapisu z przebiegu wykonania raportu.
 • Ustawienia strony:

Rysunek 7. Okno edycji ustawień strony w raporcie Liczniki – statystyka stanów – sekcja Papier.

Rysunek 8. Okno edycji ustawień strony w raporcie Liczniki – statystyka stanów – sekcja Marginesy.

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Liczniki – statystyka stanów – sekcja Źródło.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Liczniki – statystyka stanów – sekcja Kolumny.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Liczniki – statystyka stanów – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 12. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 13. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

Rysunek 14. Widok przykładowego raportu Liczniki – statystyka stanów.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

29.Mega protokół odczytu układów pomiarowych

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 20 grudnia 2021
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

30.Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa

Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa – raport generuje zestawienie energii w cyklach dla wskazanych kanałów energii. Dodatkowo istnieje możliwość, aby skonfigurować ,,alarm” jeśli przekroczony jest podany poziom tangensa w obliczanym okresie.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Wykonaj raport dla mocy:
   – Czynnej.
   – Biernej.
  • Okres uśredniania wynosi:
   – 15 minut.
   – 60 minut.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa.

 • Zawartość:
 • Pobór.
 • Oddawanie.
 • Bilans Pobór – Oddawanie.
 • Tangens.
 • Plan.
 • Jakość danych.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Pokazuj również puste wiersze.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 16. Sekcja różne w raporcie Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa.

W zakładce Strażnik tangensa znajdują się ustawienia oraz opis działania strażnika tangensa:

Rysunek 17. Widok zakładki dotyczącej ustawień oraz opisu strażnika tangensa.

Rysunek 18. Widok przykładowego raportu Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa.

Legenda:
– Moc czynna pobrana [1].
– Moc bierna pobrana [2].
– Moc czynna oddana [3].
– Moc bierna oddana [4].
– Tangens mocy pobranej [5].
– Tangens mocy oddanej [6].
– Bilans mocy czynnej [7].
– Bilans mocy biernej [8].
– Bilans tangensów [9].
– Strażnik tangensa [10].
– Tytuł raportu [11].
– Nagłówek raportu [12].
– Lista kanałów pomiarowych biorących udział w zestawieniu [13].

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

31.Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa, biernej pojemnościowej i przekroczenia mocy

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 17 stycznia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

32.Moc P, Q i tg φ dla doby energetycznej

Moc P, Q i tg φ dla doby energetycznej – raport generuje dla wybranej doby zestawienie mocy czynnej, biernej i tangensa dla wybranego okresu uśredniania. Obliczenia są wykonywane dla każdego Punktu Pomiarowego z osobna oraz dla ich sumy.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moc P, Q i tg fi dla doby energetycznej – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w Moc P, Q i tg fi dla doby energetycznej – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Okres uśredniania wynosi:
   – 15 minut.
   – 60 minut.

Rysunek 3. Okno edycji parametrów wykonania raportu Moc P, Q i tg fi dla doby energetycznej.

 • Zawartość:
  • Moc czynna pobrana.
  • Moc czynna oddana.
  • Moc bierna pobrana.
  • Moc bierna oddana.
  • Bilans mocy czynnej (P -O).
  • Bilans mocy biernej (O – P).
  • Tangens.
  • Przekroczenia mocy zamówionej.
   – Obliczaj z bilansu.
  • Zaznacz maksymalną moc w dobie.
  • Pokaż również sumę wszystkich punktów.

Rysunek 4. Okno edycji zawartości raportu Moc P, Q i tg fi dla doby energetycznej.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 5. Okno edycji jednostek w raporcie Moc P, Q i tg fi dla doby energetycznej.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 6. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Moc P, Q i tg fi dla doby energetycznej.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 7. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moc P, Q i tg fi dla doby energetycznej – sekcja Papier.

Rysunek 8. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moc P, Q i tg fi dla doby energetycznej – sekcja Marginesy.

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moc P, Q i tg fi dla doby energetycznej – sekcja Źródło.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moc P, Q i tg fi dla doby energetycznej – sekcja Kolumny.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moc P, Q i tg fi dla doby energetycznej – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 12. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 13. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Pokazuj słownik stref doby.
  • Pokazuj nazwy stref doby.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 14. Sekcja Różne w raporcie Moc P, Q i tg fi dla doby energetycznej.

Rysunek 15. Widok przykładowego raportu Moc P, Q i tg fi dla doby energetycznej.

Legenda:
– Moc czynna pobrana [1].
– Moc czynna oddana [2].
– Moc bierna pobrana [3].
– Moc bierna oddana [4].
– Bilans mocy czynnej [5].
– Bilans mocy biernej [6].
– Tangens mocy pobranej [7].
– Tangens mocy oddanej [8].
– Bilans tangensów [9].
– Przekroczenie mocy zamówionej [10].
– Okres uśredniania [11].
– Tytuł raportu [12].
– Nagłówek raportu [13].
– Słownik stref doby [14].
– Lista kanałów punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu [15].

 

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

33.Moc w cyklach dla wielu obiektów

Moc w cyklach dla wielu obiektów – raport wykonuje dla wybranego okresu zestawienie wybranej mocy dla każdego cyklu. Obliczenia wykonywane są dla punktu pomiarowego lub punktów z każdej grupy na pierwszym poziomie zestawu obliczeniowego. Raport generuje również sumę mocy wszystkich punktów w cyklu.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moc w cyklach dla wielu obiektów – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moc w cyklach dla wielu obiektów – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moc w cyklach dla wielu obiektów – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moc w cyklach dla wielu obiektów – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Okres uśredniania wynosi:
   – 15 minut.
   – 60 minut.
   – Energie dobowe.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Moc w cyklach dla wielu obiektów.

 • Zawartość raportu:
  • Moc czynna pobrana.
  • Moc czynna oddana.
  • Moc bierna pobrana.
  • Moc bierna oddana.
  • Bilans mocy czynnej (P-O).
  • Bilans mocy biernej (P-O).
  • Tangens.
  • Zaznacz maksymalną moc w dobie.
  • Pokaż również sumę wszystkich punktów.
  • Pokaż również sumy na dole.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Moc w cyklach dla wielu obiektów.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 7. Okno edycji jednostek w raporcie Moc w cyklach dla wielu obiektów.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Moc w cyklach dla wielu obiektów.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moc w cyklach dla wielu obiektów – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moc w cyklach dla wielu obiektów – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moc w cyklach dla wielu obiektów – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moc w cyklach dla wielu obiektów – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moc w cyklach dla wielu obiektów – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Pokazuj słownik stref doby.
  • Pokazuj nazwy stref doby.
  • Pokazuj rodzaj mocy.
  • Pokazuj jednostki.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 16. Sekcja Różne w raporcie Moc w cyklach dla wielu obiektów.

Rysunek 17. Widok przykładowego raportu Moc w cyklach dla wielu obiektów.

Legenda:

– Oddawanie czynna [1].

– Pobór czynna [2].

– Oddawanie bierna [3].

– Pobór bierna [4].

– Bilans czynnej (P-O) [5].

– Bilans biernej (P-O) [6].

– Tangens [7].

– Suma wszystkich punktów [8].

– Tytuł raportu [9].

– Nagłówek raportu [10].

– Słownik stref doby [11].

– Lista punktów biorących udział w zestawieniu [12].

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 6 września 2023
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

34.Moce maksymalne i minimalne indywidualnie

Moce maksymalne i minimalne indywidualnie – raport wyszukuje z profilu obciążenia wybraną ilość największych i najmniejszych wartości mocy średniej w zadanym okresie uśredniania dla każdego Kanału Punktu Pomiarowego indywidualnie. Wartości te wyszukiwane są zgodnie z algorytmem podanym w taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych, czyli maksymalnie jeden cykl z godziny.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moce maksymalne
i minimalne indywidualnie – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moce maksymalne
i minimalne indywidualnie – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moce maksymalne
i minimalne indywidualnie – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moce maksymalne
i minimalne indywidualnie – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Zawartość raportu:
 • Moc elektryczna czynna pobrana.
 • Moc elektryczna czynna oddana.
 • Moc elektryczna bierna pobrania.
 • Moc elektryczna bierna oddana.
 • Moc cieplna.
 • Okres uśredniania:
  – 15 minut.
  – 60 minut.
 • Pokazuj przekroczenia – raport przedstawi dodatkową kolumnę zawierającą informacje o przekroczeniu mocy zamówionej.
 • Pokazuj numer licznika.
 • Liczba mocy minimalnych i maksymalnych w raporcie.
 • .

Rysunek 5. Okno edycji zawartości raportu Moce maksymalne i minimalne indywidualnie.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 6. Okno edycji jednostek w raporcie Energia w strefach globalnie, ze stanów liczydeł.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 7. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Moce maksymalne i minimalne indywidualnie.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 8. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moce maksymalne i minimalne indywidualnie – sekcja Papier.

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moce maksymalne i minimalne indywidualnie – sekcja Marginesy.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moce maksymalne i minimalne indywidualnie – sekcja Źródło.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moce maksymalne i minimalne indywidualnie – sekcja Kolumny.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moce maksymalne i minimalne indywidualnie – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 13. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raport
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.
  • Na każdej stronie – dla wielu obiektów, każde moce maksymalne będą zawarte na odrębnej stronie.

Rysunek 15. Sekcja Różne w raporcie Moce maksymalne i minimalne indywidualnie.

Rysunek 16. Widok przykładowego raportu Moce maksymalne i minimalne indywidualnie.

Legenda:
– Moc elektryczna czynna pobrana [1].
– Przekroczenia [2].
– Okres uśredniania [3].
– Numer licznika [4].
– Tytuł raportu [5].
– Nagłówek raportu [6].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

35.Moce maksymalne i minimalne sumaryczne

Moce maksymalne i minimalne sumaryczne – raport wyszukuje z profilu obciążenia wybraną ilość największych i najmniejszych wartości mocy średniej w zadanym okresie uśredniania dla każdego obiektu i wykonuje oddzielnie bilans poszczególnych mocy. Wartości te wyszukiwane są zgodnie z algorytmem podanym w taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych, czyli maksymalnie jeden cykl z godziny.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moce maksymalne i minimalne sumarycznie – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moce maksymalne i minimalne sumarycznie – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moce maksymalne i minimalne sumarycznie – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moce maksymalne i minimalne sumarycznie – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
 • Wykonaj dla mocy:
  – Czynnej.
  – Biernej.
 • Okres uśredniania wynosi:
  – 15 minut.
  – 60 minut.
 • Pokaż przekroczenia mocy zamówionej – raport przedstawi dodatkową kolumnę zawierającą informacje o przekroczeniu mocy zamówionej.
 • Liczba mocy minimalnych i maksymalnych w raporcie.
 • Moc zamówiona uwzględniona w raporcie to:
  – Suma mocy zamówionych w punktach pomiarowych.
  – Moc zamówiona określona w zestawie obliczeniowym w głównym korzeniu.

Rysunek 5. Okno edycji zawartości raportu Moce maksymalne i minimalne sumarycznie.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 6. Okno edycji jednostek w raporcie Moce maksymalne i minimalne sumarycznie.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 7. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Moce maksymalne i minimalne sumarycznie.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 8. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moce maksymalne i minimalne sumarycznie – sekcja Papier.

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moce maksymalne i minimalne sumarycznie – sekcja Marginesy.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moce maksymalne i minimalne sumarycznie – sekcja Źródło.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moce maksymalne i minimalne sumarycznie – sekcja Kolumny.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moce maksymalne i minimalne sumarycznie – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 13. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 15. Sekcja różne w raporcie Moce maksymalne i minimalne sumarycznie.

Rysunek 16. Przykładowy raport Moce maksymalne i minimalne sumarycznie.

Legenda:
– Moc czynna [1].
– Moc bierna [2].
– Liczba mocy maksymalnych i minimalnych [3].
– Moc zamówiona [4].
– Przekroczenia [5].
– Okres uśredniania [6].
– Tytuł raportu [7].
– Nagłówek raportu [8].
– Lista kanałów pomiarowych biorących udział w zestawieniu [9].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

36.Moce maksymalne, hierarchicznie, miesiącami

Moce maksymalne i minimalne, hierarchicznie, miesiącami – raport sumuje hierarchicznie odpowiadające sobie czasowo cykle mocy dla poszczególnych jej rodzajów z Kanałów Punktów Pomiarowych oraz wyszukuje cykl, w którym taka suma osiąga najwyższą wartość dla każdego poziomu hierarchii.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moce maksymalne i minimalne hierarchicznie, miesiącami – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moce maksymalne i minimalne hierarchicznie, miesiącami – Okres obliczeń: Miesiąc.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Moce maksymalne i minimalne hierarchicznie, miesiącami – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Okres uśredniania:
   – 15 minut.
   – 60 minut.
  • Maksymalny poziom zagłębienia.

Rysunek 4. Okno edycji zawartości raportu Moce maksymalne i minimalne hierarchicznie, miesiącami.

 • Zawartość raportu:
 • Moc czynna pobrana.
 • Moc czynna oddana.
 • Minimum.
 • Maksimum.
 • Nazwa punktu pomiarowego.
 • Nazwa kanału punktu pomiarowego.
 • Pełna nazwa punktu pomiarowego.
 • Typ energii kanału.
 • Data wystąpienia mocy.

Rysunek 5. Okno edycji zawartości raportu Moce maksymalne i minimalne hierarchicznie, miesiącami.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 6. Okno edycji jednostek w raporcie Moce maksymalne i minimalne hierarchicznie, miesiącami

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 7. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Moce maksymalne i minimalne hierarchicznie, miesiącami

 • Ustawienia strony:

Rysunek 8. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moce maksymalne i minimalne hierarchicznie, miesiącami – sekcja Papier.

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moce maksymalne i minimalne sumarycznie – sekcja Marginesy.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moce maksymalne i minimalne hierarchicznie, miesiącami – sekcja Źródło.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moce maksymalne i minimalne hierarchicznie, miesiącami – sekcja Kolumny.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Moce maksymalne i minimalne hierarchicznie, miesiącami – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 13. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokazuj kanały punktów pomiarowych.
  • Pokazuj listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Wykres.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.
  • Opisy poziomów pionowo.
  • Pokazuj poziomy.
  • Pokazuj również puste wiersze.

Rysunek 15. Sekcja różne w raporcie Moce maksymalne i minimalne hierarchicznie, miesiącami.

Rysunek 16. Widok przykładowego raportu Moce maksymalne i minimalne hierarchicznie, miesiącami.

Legenda:
– Moc czynna pobrana [1].
– Nazwa punktu pomiarowego [2].
– Nazwa kanału [3].
– Typ energii kanału [4].
– Data wystąpienia mocy maksymalnej [5].
– Moc minimalna/maksymalna [6].
– Tytuł raportu [7].
– Nagłówek raportu [8].
– Lista kanałów pomiarowych biorących udział w zestawieniu [9].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

37.Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo

Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo – Raport pokazuje kompletność danych profilowych w zadanym przedziale czasu.

Raport należy wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Zakres czasu, za jaki ma zostać wykonany raport

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo – Okres obliczeń: Miesiąc.

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
 • Okres uśredniania wynosi:
  – 5 minut.
  – 10 minut.
  – 12 minut.
  – 15 minut.
  – 60 minut.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo.

 • Dane:
  – Wszystkie lub poszczególne kanały.

Rysunek 6. Okno edycji danych raportu Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo.

 • Zawartość:
 • Pokaż tylko raport zbiorczy – wygenerowany raport nie będzie zawierał podziału na poszczególne kanały.
 • Pokaż tylko wadliwe punkty – raport wygeneruje tabele z zaznaczonymi tylko wadliwymi punktami.

Rysunek 7. Okno edycji zawartości raportu Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Ustawienia czcionki raportu:

Rysunek 8. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Bilans mocy godzinowej lub kwadransowej – sekcja Papier.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo – sekcja Marginesy.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo – sekcja Źródło.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo – sekcja Kolumny.

Rysunek 13. Okno edycji ustawień strony w raporcie Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 15. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazywanie tytułu raportu.
  • Pokazywanie nagłówku raportu.

Rysunek 16. Sekcja różne w raporcie Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo.

Rysunek 17. Przykładowy raport Obecność danych dla obiektów, indywidualnie i zbiorczo.

Legenda:
– Rodzaj badanych danych [1].
– Okres uśredniania [2].
– Tytuł raportu [3].
– Nagłówek raportu [4].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

38.OSD Alarmy

OSD Alarmy – raport wyświetla punkty pomiarowe, dla których wygasa umowa ze sprzedawcą.

Raport należy wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Zakres czasu, za jaki ma zostać wykonany raport

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie OSD Alarmy – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie OSD Alarmy – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry:

Rysunek 3. Okno edycji parametrów wykonania raportu OSD Alarmy.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 4. Okno edycji czcionki raportu w raporcie OSD Alarmy.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 5. Okno edycji ustawień strony w raporcie OSD Alarmy – sekcja Papier.

Rysunek 6. Okno edycji ustawień strony w raporcie OSD Alarmy – sekcja Marginesy.

Rysunek 7. Okno edycji ustawień strony w raporcie OSD Alarmy – sekcja Źródło.

Rysunek 8. Okno edycji ustawień strony w raporcie OSD Alarmy – sekcja Kolumny.

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie OSD Alarmy – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 10. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 11. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

Rysunek 12. Widok przykładowego raportu OSD Alarmy.

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

39.Protokół odczytu układów pomiarowych

Protokół odczytu układów pomiarowych energii elektrycznej – raport ze stanami bezstrefowymi liczników energii elektrycznej z układów pomiarowych.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Protokół odczytu układów pomiarowych energii elektrycznej – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Protokół odczytu układów pomiarowych energii elektrycznej – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Protokół odczytu układów pomiarowych energii elektrycznej – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Protokół odczytu układów pomiarowych energii elektrycznej – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
 • Tylko bezstrefowe – raport przedstawi tylko dane bezstrefowe (OBIS 1.8.0).
 • Tolerancja dat odczytu stanów [dni] – opcja ta umożliwia wygenerowanie raportu w przypadku braku danych za wybrany okres.

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Protokół odczytu układów pomiarowych energii elektrycznej.

 • Zawartość:
 • Pobór czynna.
 • Oddawanie czynna.
 • Pobór bierna.
 • Oddawanie bierna.

Rysunek 6. Okno edycji zawartości raportu Protokół odczytu układów pomiarowych energii elektrycznej.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 7. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Protokół odczytu układów pomiarowych energii elektrycznej.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 8. Okno edycji ustawień strony w raporcie Protokół odczytu układów pomiarowych energii elektrycznej – sekcja Papier.

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Protokół odczytu układów pomiarowych energii elektrycznej – sekcja Marginesy.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Protokół odczytu układów pomiarowych energii elektrycznej – sekcja Źródło.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Protokół odczytu układów pomiarowych energii elektrycznej – sekcja Kolumny.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Protokół odczytu układów pomiarowych energii elektrycznej – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 13. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Wyświetlaj pełne nazwy stref doby w kolumnach.
  • Pokazuj słownik stref doby.
  • Pokazuj tylko stany niezerowe.
  • Pokazuj kolumny z datami stanów.
  • Pokazuj zapis z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 15. Sekcja różne w raporcie Protokół odczytu układów pomiarowych energii elektrycznej.

Rysunek 16. Widok przykładowego raportu Protokół odczytu układów pomiarowych energii elektrycznej.

Legenda:
– Moc czynna pobrana [1].
– Moc czynna oddana [2].
– Moc bierna pobrana [3].
– Moc bierna oddana [4].
– Daty stanów początkowych i końcowych [5].
– Tytuł raportu [6].
– Nagłówek raportu [7].
– Słownik stref doby [8].

 

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

40.Przekroczenia mocy zadanej

Przekroczenia mocy zadanej – raport prezentuje przekroczenia zadanej (nie zamówionej) mocy dla wybranego okresu.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Przekroczenia mocy zadanej – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Przekroczenia mocy zadanej – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Przekroczenia mocy zadanej – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Przekroczenia mocy zadanej – Okres obliczeń: Typowe okresy.

 • Parametry wykonania:
 • Wykonaj dla mocy:
  – Czynnej pobranej.
  – Biernej pobranej.
  – Czynnej oddanej.
  – Biernej oddanej.

  • Kierunek przepływu wskazuje:
   – Znak do bilansu kanału – opcja ta dotyczy wykonania raportu z zestawu obliczeniowego. Obliczenia bilansowane są na podstawie ustawionych znaków przed kanałami w ZO.
   – Kod OBIS kanału – bilansowanie wykonywane jest na podstawie kodów OBIS także w przypadku wykonywania raportu z ZO bilansowanie wykonuje się w oparcie o nie a nie o ustawione znaki przed kanałami w ZO.
  • Okres uśredniania wynosi:
   – 15 minut.
   – 60 minut.
  • Moc progowa [kW, kvarh].

Rysunek 5. Okno edycji parametrów wykonania raportu Przekroczenia mocy zadanej.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Jednostki i precyzja wyniku:

Rysunek 6. Okno edycji jednostek w raporcie Przekroczenia mocy zadanej.

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 7. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Przekroczenia mocy zadanej.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 8. Okno edycji ustawień strony w raporcie Przekroczenia mocy zadanej – sekcja Papier.

Rysunek 9. Okno edycji ustawień strony w raporcie Przekroczenia mocy zadanej – sekcja Marginesy.

Rysunek 10. Okno edycji ustawień strony w raporcie Przekroczenia mocy zadanej – sekcja Źródło.

Rysunek 11. Okno edycji ustawień strony w raporcie Przekroczenia mocy zadanej – sekcja Kolumny.

Rysunek 12. Okno edycji ustawień strony w raporcie Przekroczenia mocy zadanej – sekcja Inne.

Edycja znaku wodnego:

Rysunek 13. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Tekst.

Rysunek 14. Okno edycji znaku wodnego – zakładka Obrazek.

 • Różne:
  • Pokazuj tytuł raportu.
  • Pokazuj nagłówek raportu.
  • Pokaż listę punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu.
  • Pokaż jako matrycę – tylko przekroczenia.
  • Pokaż jako matrycę – cały okres.
  • Pokazuj zapisu z przebiegu wykonania raportu.

Rysunek 15. Sekcja różne w raporcie Przekroczenia mocy zadanej.

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 16. Przykładowy raport Przekroczenia mocy zadanej.

Legenda:
– Rodzaj energii [1].
– Okres uśredniania [2].
– Moc progowa [3].
– Tytuł raportu [4].
– Nagłówek raportu [5].
– Lista kanałów pomiarowych biorących udział w zestawieniu [6].

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022
0 of 0 - liczba użytkowników, którzy uznali materiał za pomocny

41.Raport błędów licznika

Raport błędów licznika – raport wyświetla rejestry błędów licznika. Dodatkowo sprawdza obecność stanów liczydeł i profilu obciążenia w podanym okresie.

Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. W oknie ustawień raportu należy określić:

 • Okres obliczeń, za jaki ma zostać wykonany raport:

Rysunek 1. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Raport błędów licznika – Okres obliczeń: Dzień.

Rysunek 2. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Raport błędów licznika – Okres obliczeń: Okres.

Rysunek 3. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Raport błędów licznika – Okres obliczeń: Miesiąc.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno edycji okresu obliczeń w raporcie Raport błędów licznika – Okres obliczeń: Typowe okresy.

W zakładce Wygląd znajdują się ustawienia wizualne raportu, takie jak:

 • Ustawienia czcionki raportu oraz styl tabeli z danymi:

Rysunek 5. Okno edycji czcionki raportu w raporcie Raport błędów licznika.

 • Ustawienia strony:

Rysunek 6