Skip to content

Energia®4

 1. Wprowadzenie
  1. O programie
  2. O dokumencie
  3. O firmie
 2. Instalacja
 3. Uruchomienie programu
  1. Logowanie
  2. Opcje logowania
 4. System
  1. Użytkownicy i grupy
   1. Dodawanie użytkowników
   2. Dodawanie grup
   3. Dodawanie użytkowników do istniejących grup
  2. Administrator
  3. Bazy danych
   1. Tworzenie bazy
   2. Łączenie z bazą
   3. Migracja
  4. Licencje
   1. Aktualizacja licencji
  5. Log
  6. Harmonogramy
   1. Dodawanie harmonogramu
    1. Wyzwalacze
    2. Czynności
     1. Szablony w nazwach plików
    3. Zaawansowane
    4. Logi
   2. Zadania
  7. Usługi
 5. Podstawowe
  1. Punkty Pomiarowe
   1. Konfiguracja Punktów Pomiarowych
   2. Dodawanie/Usuwanie grup Punktów Pomiarowych
   3. Dodawanie źródła danych
   4. Właściwości punktów pomiarowych
  2. Urządzenia
   1. Definiowanie urządzeń
   2. Właściwości urządzeń
  3. Atrybuty
 6. Dane
  1. Przegląd danych
   1. Rejestry
   2. Zdarzenia
   3. Wykresy
   4. Dobowe zużycie energii czynnej
  2. Obliczenia
   1. Zestawy obliczeniowe
    1. Definiowanie Zestawów Obliczeniowych
    2. Edycja Zestawów Obliczeniowych
    3. Właściwości Zestawów Obliczeniowych
   2. Raporty
    1. Wykonanie raportu
    2. Wydruk/Export raportu
   3. Wymiana
    1. Import
    2. Export
   4. Odczyt danych
  3. Edycja
  4. Moje akcje
   1. Dodawanie akcji
 7. Moduły
  1. Akwizycja
   1. Gniazda odczytowe
    1. Dodawanie gniazda odczytowego
    2. Edycja/Usuwanie gniazda odczytowego
  2. Bilingi
   1. Operacje
   2. Okres rozliczeniowy
   3. Filtrowanie
   4. Ustawienia
   5. Narzędzia
  3. Diagramy
   1. Dodawanie diagramu
   2. Okno diagramu
  4. Import danych
  5. Kalendarze
   1. Definiowanie kalendarza
   2. Wypełnianie kalendarza
   3. Definiowanie wariantów stref doby dla typu dnia
   4. Dodawanie kalendarza do obiektów
   5. Słowniki typów dni
   6. Słowniki stref doby
   7. Definiowanie pasma stref dla opłaty mocowej
  6. Online
   1. Menadżer okien online
   2. Źródła danych
    1. Dodawanie źródła danych
    2. Edycja źródła danych
  7. OSD
  8. Planowanie
  9. Standardowe Profile Obciążenia
   1. Dodawanie typów dni
    1. Opcja 365
   2. Dodawanie profilu
    1. Wypełnianie Kalendarza
   3. Uzupełnianie wariantów standardowego profilu obciążenia
    1. Dodawanie wariantu
  10. PWITauron
  11. Rozliczenia
   1. Umowy
    1. Kontrahenci/Odbiorcy
     1. Dodawanie Kontrahenta/Odbiorcy
     2. Edycja Kontrahenta/Odbiorcy
    2. Wzorcowe kompozycje umów
     1. Dodawanie produktów
     2. Edycja ceny
     3. Edycja kalkulatora
     4. Edycja wzorcowej kompozycji umowy
     5. Umowy
     6. Słowniki
      1. Grupy taryfowe
      2. Typy kontrahentów/Odbiorców
      3. Produkty
      4. Waluty
      5. Źródła danych produktu
      6. Kalkulatory ilości produktów
     7. Podatki
      1. Dodawanie stawki VAT
      2. Dodawanie stawki akcyzy
      3. Edycja stawki VAT/akcyzy
     8. Dekrety
  12. Rozliczenia klienta
  13. Stopnie zasilania
  14. Świadectwa pochodzenia
   1. Dane
   2. Sprawności
   3. Mnożniki
  15. Walidacja danych
 8. Widok
  1. Okna
  2. Pasek stanu

1.Wprowadzenie

Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.
ul. Wały Dwernickiego 117/121
42-202 Częstochowa
tel.: +48 34 361 00 86
helpdesk: +48 34 369 55 13
fax: +48 34 366 50 03
kontakt e-mail: numeron@numeron.pl
https://www.numeron.pl
https://docs.numeron.pl/energia4

 

Program Energia®4

Instrukcja użytkownika


   data ostatniej aktualizacji 2021-09-05
dla Energia 4  v.4.6.xxx

                        

Tak Nie Zaproponuj zmianę
3 of 3 użytkowników uznało to za pomocne

1.1.O programie

 
Energia®4 to program do rozliczania mediów energetycznych. Umożliwia odczyt danych z dużej ilości urządzeń pomiarowych, różnych mediów a odczytywane dane są umieszczone w bazie danych i mogą być przedstawiane w postaci zestawień, raportów i wykresów.

Duża elastyczność systemu oraz jego skalowalność dzięki budowie modułowej – umożliwia dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb Klienta. Otwarty charakter systemu daje możliwości wymiany danych między Energią4 a innymi zewnętrznymi systemami.

Rozbudowana możliwość nadawania uprawnień dla Użytkowników oraz przypisanie ich do obiektów pozwala na precyzyjny podział obowiązków między pracownikami oraz sprawne zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
3 of 3 użytkowników uznało to za pomocne

1.2.O dokumencie

 
Instrukcja ta przeznaczona jest dla użytkowników programu Energia®4. Przedstawiono tu zasady obowiązujące podczas pracy z aplikacją oraz sposób wykonywania typowych czynności. Informacje o głównych modułach programu zawarte są w osobnych dokumentach, natomiast wybór ich zależy od zakupionej licencji programu.

Wygląd ikon oraz ekranów programu zawartych w instrukcji może różnić się od aktualnych. Związane jest to z dynamicznym rozwojem programu.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
2 of 2 użytkowników uznało to za pomocne

1.3.O firmie

Istniejemy na rynku już od 1995 roku. Od początków swojej działalności specjalizujemy się w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów wspierających zarządzanie produkcją, obrotem, dystrybucją oraz zużyciem energii elektrycznej. Wykonujemy prace związane z modernizacją układów pomiarowych energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Zakłady Energetyczne oraz Wolny Rynek Energii. Dzięki swoim rozwiązaniom zapewniamy Klientom stały dostęp do danych pomiarowych.

Jesteśmy twórcami oraz jedynymi dystrybutorami oprogramowania ENERGIA®, jedynego tego typu rozwiązania na rynku, będącego pierwszym inteligentnym systemem wspierającym procesowe zarządzanie gospodarką energetyczną. ENERGIA® jest zestawem modułów programu komputerowego służących do odczytu danych z liczników energii elektrycznej i koncentratorów. Odczytane dane są umieszczane w bazie danych i mogą być przedstawiane w postaci zestawień i wykresów lub w formie wskaźników umożliwiających śledzenie na bieżąco zużycia mocy i energii elektrycznej. ENERGIA® jest jednym z najpopularniejszych w kraju rozwiązań wspierających zarządzanie energią elektryczną, systemem pozwalającym użytkownikom zoptymalizować zużycie energii elektrycznej.

Świadczymy także kompleksowe usługi wdrożeniowe oraz w zależności od stawianych przez Inwestora wymagań modernizujemy i rozbudowujemy istniejące już systemy i układy pomiarowe. Różnorodność naszej oferty jest dostosowana do Klientów we wszystkich segmentach rynku energetycznego, zarówno konsumentów energii, jak i przedsiębiorstw dystrybucyjnych, obrotu i tych posiadających własne jednostki wytwórcze energii elektrycznej.

Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.
ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa,
NIP 573-24-67-438
tel.: +48 34 361 00 86, fax: +48 34 366 50 03,
www.numeron.pl, numeron@numeron.pl

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

2.Instalacja

 
Program Energia®4 produkowany jest w dwóch wersjach instalacyjnych:

– wersji standardowej to instalacja programu, podczas której na komputerze użytkownika instalowane są dodatkowe programy nazywane usługami. Odpowiadają one za analizę danych zgromadzonych w bazie danych programu. Wersja ta instalowana jest zazwyczaj na serwerze do którego podłączone są komputery z zainstalowanym programem Energia®4 w wersji Client

–  instalacja programu Energia®4 w wersji Client to wersja bez dodatkowych serwisów instalowana zazwyczaj na komputerach użytkowników końcowych programu.

Instalację Energia®4 rozpoczynamy klikając podwójnie na ikonę  z rozszerzeniem „.msi” programu instalacyjnego. Następnie należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie komputera.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
10 of 10 użytkowników uznało to za pomocne

3.Uruchomienie programu

 
Uruchomienie programu odbywa się na ogólnych zasadach pracy w środowisku Windows. Jeżeli na pulpicie znajduje się ikona programu (tworzona automatycznie podczas instalacji), należy dwukrotnie kliknąć na obszar ikony.
Program można również uruchomić za pomocą Eksploratora Windows, uruchamiając plik Energia4.exe, który standardowo znajduje się w katalogu C:\Program Files\Numeron\Energia4.
UWAGA: Miejsce instalacji programu Energia4 może być zmienione przez użytkownika podczas instalacji programu. Plik Energia4.exe należy wówczas szukać w miejscu wskazanym podczas instalacji programu.

 Rys. Ikona programu Energia®4

Następnie pojawi się ekran logowania do programu.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
2 of 2 użytkowników uznało to za pomocne

3.1.Logowanie

 
Program zezwala na pracę tylko uprawnionym Użytkownikom. Przed uruchomieniem aplikacji wyświetli się okno logowania, w którym należy dokonać procesu uwierzytelnienia Użytkownika.

               Rys. Okno logowania                 

Program wymaga od Użytkownika podania nazwy i hasła.

Domyślne ustawienia to:
Użytkownik Administrator
Hasło adm
W celu zalogowania się do programu, po podaniu nazwy użytkownika i hasła, należy wybrać przycisk Połącz. Aby zrezygnować z uruchomienia Energii4 wybieramy przycisk Anuluj. 

Wybór bazy danych 
Dodatkowo już na etapie logowania użytkownik może wybrać bazę danych, z której będzie korzystał podczas pracy z programem. Po kliknięciu w polu „Baza danych” wyświetlona zostanie lista dostępnych, podłączonych do programu baz danych. Wyboru dokonujemy poprzez kliknięcie właściwej nazwy bazy. UWAGA: Okno wyboru bazy danych może być niewidoczne lub nieedytowalne, jest to uzależnione od wybranych przez użytkownika ustawień opisanych w rozdziale Opcje logowania. Szczegółowo temat baz danych opisany jest w rozdziale Bazy danych.

Zapamiętaj hasło użytkownika
Jeżeli z programu korzysta kilku Użytkowników mogą oni zapisać swoje dane wymagane do logowania. Klikając ikonę  po poprawnym podaniu hasła możemy je zapisać w systemie. Przy następnym logowaniu, jeżeli nazwa użytkownika zostanie wybrana z listy dostępnych, jego hasło będzie automatycznie uzupełnione.

Wybór użytkownika
Listę użytkowników wywołujemy poprzez kliknięcie w polu „Użytkownik”. Następnie klikamy nazwę właściwego Użytkownika, wpisujemy hasło i klikamy Połącz. Program umożliwia także zapamiętanie nazwy i hasła użytkownika, który logował się do systemu jako ostatni. Wybierając opcję  ->Zapamiętaj użytkownika, spowodujemy, że przy następnym uruchomieniu programu automatycznie załadowane zostaną nazwa i hasło Użytkownika, który korzystał z programu jako ostatni.


Rys. Opcja  ,,Zapamiętaj użytkownika”

Autoryzacja z programu Windows
Program Energia4 pozwala identyfikować użytkowników na podstawie autoryzacji domenowej wykonanej podczas logowania się do systemu Windows. W celu wykonania takiej autoryzacji należy kliknąć ikonę  i z dostępnego menu wybrać opcje Windows. Pola „Użytkownik” i „Hasło” zostaną wypełnione danymi, które podał użytkownik podczas logowania do systemu Windows.

Data i czas w oknie logowania
Data i czas wyświetlany w oknie logowania pobierany jest z ustawień systemu Windows. Wybierając ikonę  można wywołać okno zmiany daty i czasu dla systemu Windows. Przycisk  otwiera pomoc kontekstowa programu Energia4. Wybierając przycisk Opcje otwieramy okno dodatkowych ustawień logowania.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

3.2.Opcje logowania

 
W oknie logowania można skonfigurować dodatkowe parametry programu już na poziomie logowania. Wybierając przycisk Opcje, otwieramy panel z dodatkowymi ustawieniami. Ponowne wybranie tego przycisku powoduje powrót do standardowego ekranu logowania.

Rys. Okno z dodatkowymi parametrami logowania

Ustawienia bazy danych

W opcjach logowania na zakładce Ogólne znajduje się panel obsługi baz danych.
Dostępne operacje:
 Dodaj połączenie – otwiera okno konfiguracji nowego połączenia z istniejącą bazą danych
 Utwórz bazę danych – pozwala utworzyć nową bazę danych
 Migruj bazę danych – przenosi dane z jednej bazy do drugiej
Edytuj – otwiera okno konfiguracji istniejącego połączenia z baza danych
Domyślne – ustawia wybraną bazę danych jako domyślną
–  Usuń – usuwa połączenie z bazą danych, nie usuwa bazy

Ponadto Użytkownik może zdecydować czy w trakcie logowania dostępne będzie okno wyboru bazy danych „Wybierz bazę przy logowaniu” oraz czy w przypadku zablokowania wyboru bazy będzie wyświetlana informacji o podłączonej bazie „Pokaż bazę przy logowaniu”.

Licencjonowanie

W tym miejscu programu użytkownik powinien określić rodzaj serwera licencji. Jeżeli korzystamy z lokalnego serwera tj. klucz HASP będzie podłączony do komputera, na którym pracujemy wybieramy opcje [local]. W przypadku gdy program, na którym będziemy pracować jest z wersji sieciowej należy wpisać w tym miejscu adres IP innego komputera, do którego jest wpięty klucz.
Informacje o rodzaju posiadanej licencji uzyskamy klikając ikonę  . Wybierając symbol „strzałki” obok ikony licencji otwieramy menu kontekstowe, z którego oprócz informacji o typie licencji uzyskujemy dostęp do funkcji aktualizacji licencji. Temat licencji jest szerzej opisany w rozdziale Licencje.

Inne

Jest to funkcja, która umożliwia m.in. włączenie funkcji zdalnej pomocy. Służy do tego program TeamViewer przeznaczony do zdalnego kontrolowania programu przez Internet.


Rys. Inne

Lokalizacja

Funkcja Lokalizacja pozwala określić język programu oraz ustawienia stosowanych jednostek. Standardowo program korzysta z ustawień systemu Windows, ale na zamówienie Klienta istnieje możliwość przygotowania funkcji z innymi parametrami.

 


Rys. Lokalizacja

Drivery

Drivery określają z jakiego rodzaju urządzeń program Energia4 może odczytać dane. Jeden driver zazwyczaj odpowiada za odczyt jednego typu urządzeń. Na tej zakładce wyświetlana jest lista dostępnych w programie driverów. Domyślnie do programu ładowane są wszystkie dostępne drivery. Dzięki opcji „Załaduj wybrane drivery” Użytkownik może zdecydować, które z dostępnych driverów chce załadować. Należy zaznaczyć te opcje, a następnie wybrać typy driverów. Standardowo pliki driverów znajdują się w katalogu C:\Program Files\Numeron\Energia4
\drivers. Wybierając ikonę można wskazać inną lokalizację tych plików.


Rys. Drivery

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.System

 
W oknie głównym programu w zakładce System znajdują się funkcje związane z ustawieniami/zmianami Użytkowników oraz grup w programie.

W zakładce tej znajduje się także opis/rodzaj podłączonej aktualnie bazy danych i aktualna licencja. Istnieje także możliwość wyświetlenia pliku Log, ustawienia harmonogramów oraz usług.

 Rys. Zakładka System

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.1.Użytkownicy i grupy

 
Program Energia4 pozwala na dostęp określonym Użytkownikom. Poszczególni Użytkownicy przyporządkowani są odpowiednim grupom w programie.

Grupy

Każda z grup posiada własne uprawnienia. Grupy wbudowane w program dzielą się na:

– Acceptors – Użytkownicy należący do tej grupy mogą przeglądać dodane już Punkty Pomiarowe (z wyjątkiem podglądu ich właściwości). Istnieje możliwość tworzenia Zestawów Obliczniowych, umów, zarządzanie kalendarzem stref doby i wczytanie plików źródłowych z liczników do programu, brak możliwości dodawania i przeglądu Gniazd odczytowych

– Administratorzy – wbudowana grupa administratorów aplikacji Energia4

– Akwizycja Czytelnicy – Użytkownicy należący do tej grupy mogą przeglądać gniazda odczytowe oraz ustawienia związane z modułem Akwizycji

– Akwizycja Edytorzy – Użytkownicy należący do tej grupy mogą tworzyć, modyfikować gniazda odczytowe oraz ustawienia związane z modułem Akwizycji

– Akwizycja Wykonujący – Użytkownicy należący do tej grupy mogą odpalać gniazda odczytowe. Dodatkowo mogą przeglądać definicje gniazd odczytowych oraz ustawienia związane z modułem Akwizycji

– Correctors – Użytkownicy należący do tej grupy mogą przeglądać dodane już Punkty Pomiarowe (z wyjątkiem podglądu ich właściwości). Istnieje możliwość tworzenia Zestawów Obliczniowych, umów, zarządzanie kalendarzem stref doby i wczytanie plików źródłowych z liczników do programu, brak możliwości dodawania i przeglądu Gniazd odczytowych

– Diagram Czytelnicy – Użytkownicy należący do tej grupy mogą oglądać diagramy utworzone w module Diagramy

– Diagram Edytorzy – Użytkownicy należący do tej grupy mogą tworzyć i edytować diagramy

– Harmonogramy Czytelnicy – Użytkownicy należący do tej grupy mogą przeglądać harmonogramy oraz ustawienia związane z modułem Harmonogramów

– Harmonogramy Edytorzy – Użytkownicy należący do tej grupy mogą tworzyć, modyfikować harmonogramy oraz ustawienia związane z modułem Harmonogramów

– Harmonogramy Wykonujący – Użytkownicy należący do tej grupy mogą tworzyć, modyfikować harmonogramy oraz ustawienia związane z modułem Harmonogramów

– Obserwatorzy – Użytkownicy należący do tej grupy posiadają uprawnienia do przeglądania danych

– Odczytowcy – Użytkownicy należący do tej grupy posiadają uprawnienia do dokonywania odczytów

– Online Czytelnicy – Użytkownicy należący do tej grupy mogą przeglądać online oraz ustawienia związane z modułem Online

– Online Edytorzy – Użytkownicy należący do tej grupy mogą tworzyć, modyfikować online oraz ustawienia związane z modułem Online

– OSD Czytelnicy – Użytkownicy należący do tej grupy mogą podglądać dokumenty umieszczone i otrzymane w module OSD

– OSD Edytorzy – Użytkownicy należący do tej grupy mogą tworzyć, eksportować i modyfikować ustawienia związane z modułem OSD

– Planners Użytkownicy należący do tej grupy mogą przeglądać dodane już Punkty Pomiarowe (z wyjątkiem podglądu ich właściwości). Istnieje możliwość tworzenia Zestawów Obliczniowych, umów, zarządzanie kalendarzem stref doby i wczytanie plików źródłowych z liczników do programu, brak możliwości dodawania i przeglądu Gniazd odczytowych

– PWITauron Czytelnicy – Użytkownicy należący do tej grupy mogą podglądać dokumenty umieszczone i otrzymane w systemie PWI

– PWITauron Edytorzy – Użytkownicy należący do tej grupy mogą tworzyć, eksportować i modyfikować ustawienia związane z systemem PWI

 – Raportujący – Użytkownicy należący do tej grupy posiadają uprawnienia do raportowania

– Rozliczenie Klienta Czytelnicy – Użytkownicy należący do tej grupy mogą oglądać dokumenty przechowane w module Rozliczenie Klienta

– Rozliczenie Klienta Edytorzy  –  Użytkownicy należący do tej grupy mogą tworzyć, eksportować i modyfikować dokumenty oraz ustawienia związane z modułem Rozliczenie Klienta

– Użytkownicy Zaawansowani – wbudowana grupa Użytkowników zaawansowanych. Program pozwala na tworzenia zarówno Użytkowników jak i własnych grup

-Zestawy obliczniowe Czytelnicy – Użytkownicy należący do tej grupy mogą przeglądać wszystkie zestawy obliczeniowe

-Zestawy Obliczeniowe Edytorzy – Użytkownicy należący do tej grupy mogą tworzyć, modyfikować wszystkie zestawy obliczeniowe.

 


           Rys. Użytkownicy i grupy

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.1.1.Dodawanie użytkowników

 
Chcąc dodać Użytkownika należy wybrać ikonę  .

– Energia4 – Dodaje Użytkownika, który będzie autoryzowany na podstawie loginu i hasła.
– Windows – Dodaje Użytkownika z domeny Windows.

Opcja dodawania Użytkowników zawiera dwie karty z ustawieniami:

– Użytkownik:                     

    – Login
    – Pełna nazwę użytkownika
    – Opis
    – Hasło (także tutaj istnieje możliwość zmiany hasła po kliknięciu na ikonę  )
    – Opcje:

 • Konto Wyłączone (opcja służąca do wyłączania konta – wyłączone konto nie będzie w stanie się zalogować do programu)

– Grupy (wyświetla grupy do których przyporządkowany jest Użytkownik).

Aby dodać grupę do danego Użytkownika należy kliknąć na ikonę    Dodaj . Wyświetlą nam się poszczególne grupy. Wybieramy odpowiednią, następnie klikamy na przycisk OK lub Anuluj jeśli wybraliśmy niewłaściwą. Takich grup można kilka przyporządkować dla danego Użytkownika. Jeśli chcielibyśmy usunąć daną grupę należy kliknąć na nią oraz na ikonę   Usuń.

Rys. Dodawanie Użytkowników

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.1.2.Dodawanie grup

Aby dodać grupę wybieramy ikonę   .
Energia4 – Dodaje grupę Użytkowników.
Windows – Dodaje grupę Użytkowników z domeny Windows.

Opcja dodawania grupy zawiera dwie karty z ustawieniami:

– Grupa
    – Nazwa
    – Opis
    – Opcje

 • Konto Wyłączone (opcja służąca do wyłączania konta – wyłączone konto nie będzie w stanie się zalogować do programu)

– Użytkownicy – po kliknięciu ikony  Dodaj otworzy nam się okno wyboru Użytkowników, którzy powinni zostać  przyporządkowani do danej grupy, klikając na  Usuń  możemy usuwać Użytkowników z grupy


Rys. Dodawanie grupy

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.1.3.Dodawanie użytkowników do istniejących grup

Aby dodać Użytkownika do grupy należy wejść w jej właściwości klikając w oknie Użytkownicy i Grupy,  następnie nacisnąć klawisz F4 co spowoduje otwarcie okna Właściwości zaznaczonej grupy.

Rys. Tryb edycji właściwości grupy

Następnie należy przejść do edycji właściwości poprzez klikniecie ikony    Edytuj  i w opcji użytkownicy klikamy ikonę  Dodaj . Otworzy nam się okienko wyboru użytkownika. Należy zaznaczyć Użytkownika, którego chcemy dodać i klikamy Ok.  Chcąc usunąć użytkowników z grupy klikamy ikonę   Usuń. W trybie edycji możemy także edytować Opis. Następnie należy kliknąć ikonę  Zapisz,  aby zapisać lub ikonę   Zamknij,  aby wyjść z trybu edycji bez zapisywania zmian.

Rys. Tryb edycji właściwosci grupy

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.2.Administrator

 
Program Energia4 pozwala na przelogowanie się między Użytkownikami, zmianę hasła danego Użytkownika oraz wyświetlenie informacji o aktualnie zalogowanym Użytkowniku.

Zmiana Użytkownika
Aby zmienić Użytkownika, który jest aktualnie zalogowany klikamy na ikonę    Zmień użytkownika i wpisujemy login oraz hasło.

 Rys. Zmiana użytkownika

Zmiana hasła 
Aby zmienić hasło Użytkownika należy kliknąć ikonę    Zmiana hasła, następnie wpisujemy stare oraz nowe hasło potwierdzamy nowe i klikamy Ok lub Anuluj, aby anulować.

 Rys. Zmiana hasła

Szczegóły                                                                                                                                                                     Kolejnym komponentem w opcjach Administrator jest opcja Szczegóły (ikona ).
Opcja ta zawiera dwie karty z ustawieniami:

– Użytkownik:

 • Login
 • Pełna nazwa Użytkownika
 • Opis
 • Hasło (także tutaj istnieje możliwość zmiany hasła po kliknięciu na ikonę   )
 • Opcje –  Konto Wyłączone (opcja służąca do wyłączania konta – wyłączone konto nie
  będzie w stanie się zalogować do programu)

– Grupy (wyświetla grupy do których przyporządkowany jest użytkownik)

Rys. Szczegóły

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.3.Bazy danych

 
Program Energia4 obsługuje bazę danych  MS SQL.

MS SQL  – to baza przeznaczona dla dużych wdrożeń, gdzie przewidziany jest wielodostęp do danych. Baza ta instalowane jest na serwerze i pozwala na jednoczesny dostęp do danych wielu Użytkowników. Baza typu SQL dostępna jest w wersji darmowej.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.3.1.Tworzenie bazy

 
Tworzenie nowej bazy w programie odbywa się za pomocą wbudowanego kreatora. Z opcji logowania wybieramy ikonę Utwórz bazę danych.

Rys. Okno kreatora baz danych

W pierwszym etapie tworzenia nowej bazy należy określić jej rodzaj, w zależności od tego wyboru kreator poprowadzi nas przez proces tworzenia nowej bazy.

– Tworząc bazę typu MS SQL możemy natrafić na dwa przypadki:

Utwórz nową bazę – na serwerze zostanie zainicjowana nowa baza MS SQL oraz będzie ona przystosowana do formatu obsługiwanego przez program Energia4. Operację tę może wykonać jedynie osoba posiadająca prawa administratora na serwerze. Przy tworzeniu nowej bazy typu MS SQL kreator będzie wymagał od Użytkownika podania następujących danych:

 • Nazwa – nazwa bazy pod którą będzie ona identyfikowana w programie
 • Opis – dodatkowe informacje – opcjonalnie
 • Domyślne – pozwala zdefiniować nowo podłączoną bazę jako domyślną
 • Zapisz – automatycznie tworzy połączenie z nową bazą o tej samej nazwie
 • Serwer – wskazujemy nazwę lub adres serwera na którym generowana będzie
  baza
 • Konto administratora – w tej sekcji podajemy dane administratora tj. osoby,
  która posiada uprawnienia do tworzenia bazy danych na danym serwerze.
 • Użytkownik i Hasło – wprowadzamy dane użytkownika, któremu nadamy
  prawa dostępu do nowo powstałej bazy
 • Baza – nazwa bazy na serwerze
 • Zaawansowane – podajemy numer portu przez który program komunikuje się z serwerem

Użyj istniejącej bazy pozwala dostosować istniejąca już na serwerze bazę do formatu obsługiwanego przez program Energia4. Operację tą może wykonać Użytkownik, który ma prawa dostępu do istniejącej bazy, nie jest wymagane konto administratora serwera. Pozostałe parametry podawane podczas tego kroku są identyczne z opisanymi wyżej przy tworzeniu nowej bazy MS SQL.

– Tworzenie bazy Oracle – obecnie nie jest używana w programie.

Dla każdego rodzaju bazy, po podaniu ww. informacji, możemy wykonać test połączenia z serwerem klikając przycisk Test Połączenia na dole okna kreatora. Jeżeli połączenie działa poprawnie klikamy Dalej. Kreator prosi o potwierdzenie stworzenia nowej bazy, klikamy OK.
Następnie wykonywany jest proces tworzenia bazy oraz nadawania jej właściwej struktury. Na koniec pojawia się komunikat z informacją czy operacja się powiodła. W ostatnim oknie możemy zdecydować czy chcemy zamknąć kreatora baz danych klikając Zakończ czy wybierając ikonę „Strzałka wstecz”, w lewym górnym rogu okna wrócić do tworzenia kolejnej bazy.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.3.2.Łączenie z bazą

 
Przed przystąpieniem do pracy z nową bazą danych należy ustanowić połączenie pomiędzy nią a programem.

Dodawanie nowego połączenia

Jest to opcja stosowana do istniejących już w systemie baz danych, pozwala skonfigurować nowe połączenie między bazą a programem Energia4. Dostęp do niej możemy uzyskać już podczas logowania do programu. W oknie logowania wybieramy przycisk Opcje i na zakładce Ogólne klikamy ikonę  Dodaj połączenie.

Rys. Okno konfiguracji nowego połączenia z bazą danych

Wybierając ikonę   Dodaj połączenie otwieramy okno konfiguracji nowego połączenia.
W oknie tym podajemy następujące informacje:
Nazwa – nazwa bazy pod którą będzie ona identyfikowana w programie
Opis – dodatkowe informacje – opcjonalnie
Domyślne – pozwala zdefiniować nowo podłączona bazę jako domyślną
Typ – określa rodzaj bazy, w zależności od wybranego typu bazy zmieni się wygląd dalszej części okna i użytkownik będzie musiał podać dodatkowe parametry podłączenia:

 • dla bazy MS SQL – wybieramy dostępny z listy serwer, na którym znajduje się nasza baza. Następnie podajemy nazwę i hasło użytkownika, przy czym musi on mieć nadane prawa dostępu do serwera. Na koniec z listy baz wybieramy ta do której chcemy ustawić nasze połączenie.

Po wpisaniu wszystkich parametrów połączenia możemy wykonać test poprawności wybierając Test Połączenia. W celu zapisania połączenia wybieramy OK,  jeżeli chcemy zrezygnować z wprowadzonych zmian wybieramy Anuluj.

Edycja istniejącego połączenia

Istniejące połączenia z bazami można edytować. W oknie logowania wybieramy funkcje Opcje następnie na zakładce Ogólne z listy dostępnych baz danych wybieramy tą, której połączenie chcemy edytować i klikamy ikonę  Edytuj. W otwartym oknie wprowadzamy zmiany według schematu opisanego w rozdziale – Dodawanie nowego połączenia. Po wprowadzeniu wszystkich zmian możemy wykonać test poprawności połączenia wybierając Test Połączenia. W celu zapisania zmian wybieramy OK,  jeżeli chcemy zrezygnować w prowadzonych zmian wybieramy Anuluj.

Usuwanie istniejącego połączenia

Użytkownik może usunąć istniejące połączenie z bazą. W tym celu należy wybrać bazę z listy dostępnych i kliknąć ikonkę  Usuń. Należy pamiętać, że operacja usuwa tylko połączenie z bazą, nie usuwa samej bazy.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.3.3.Migracja

 
Mechanizm migracji pomiędzy różnymi typami baz danych umożliwia przeniesienie danych z jednej bazy do drugiej. Migracja wykonywana jest tak, że baza wynikowa jest idealną kopią bazy źródłowej. Nie ma możliwości łączenia kilku baz w jedną oraz dopisywania danych z jednej bazy do drugiej.

Mechanizm migracji jest bardzo pomocny w sytuacji rozbudowy systemu. Możemy w prosty sposób przenieść bazę lokalną na serwer z małego serwera na większy.

Funkcja migracji bazy dostępna jest w Opcjach logowania.

Na zakładce Ogólne klikamy ikonę  Migracja i uruchamiamy aplikację, która przeprowadzi użytkownika przez proces przenoszenia bazy. Aplikacja ta jest także dostępna jako osobny program w katalogu C:\ProgramFiles\Numeron\Energia4 pod nazwą DatabaseMigrationTool.exe.
Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie bazy źródłowej oraz zdefiniowanie bazy docelowej. Następnie rozpocznie się proces przenoszenia. Na koniec wyświetlony zostanie komunikat z informacją czy migracja zakończyła się powodzeniem.

Rys. Okno kreatora migracji bazy danych

Przebieg procesu migracji

W pierwszym oknie kreatora wyświetlana jest krótka informacja o procesie migracji, klikamy przycisk Dalej. W następnym kroku podajemy parametry bazy z której chcemy przenieść dane – bazy źródłowej. Należy wskazać typ bazy źródłowej, następnie w zależności od wybranego typu użytkownik będzie musiał określić dodatkowe parametry:

– Dla bazy MS SQL:

 • Serwer – wskazujemy nazwę lub adres serwera na którym generowana będzie baza
 • Użytkownik i Hasło – dane użytkownika, któremu nadamy prawa dostępu
 • Baza – nazwa bazy na serwerze
 • Zaawansowane – podajemy numer portu przez który program komunikuje się z serwerem

Po podaniu ww. informacji, możemy wykonać test połączenia z serwerem klikając przycisk Test Połączenia na dole okna kreatora. Jeżeli połączenie działa poprawnie klikamy Dalej.

W następnym kroku przechodzimy do określenia bazy docelowej czyli tej do której przeniesiemy nasze dane. Podajemy kolejno:

 • Nazwa – nazwa bazy pod którą będzie ona identyfikowana w programie
 • Opis – dodatkowe informacje – opcjonalnie
 • Zapisz w połączeniach – automatycznie tworzy połączenie z nową bazą o tej samej nazwie

Tworząc bazę typu MS SQL możemy natrafić na dwa przypadki: Utwórz nową bazę i Użyj istniejącej bazy.

Utwórz nową bazę – na serwerze zostanie zainicjowana nowa baza MS SQL oraz będzie ona przystosowana do formatu obsługiwanego przez program Energia4. Operację tę może wykonać jedynie osoba posiadająca prawa administratora na serwerze. Przy tworzeniu nowej bazy typu MS SQL kreator będzie wymagał od Użytkownika podania następujących danych:

 • Serwer – wskazujemy nazwę lub adres serwera na którym generowana będzie baza
 • Konto administratora – w tej sekcji podajemy dane administratora tj. osoby,  która posiada uprawnienia do tworzenia bazy danych na danym serwerze
 • Użytkownik i Hasło – wprowadzamy dane użytkownika któremu nadamy prawa dostępu do nowo powstałej bazy
 • Baza – nazwa bazy na serwerze
 • Zaawansowane – podajemy numer portu przez który program komunikuje się z serwerem

Drugi przypadek to opcja Użyj istniejącej bazy, która pozwala dostosować istniejącą już na serwerze bazę do formatu obsługiwanego przez program Energia4. Operację tę może wykonać Użytkownik, który ma prawa dostępu do istniejącej bazy, nie jest wymagane konto administratora serwera. Pozostałe parametry podawane podczas tego kroku są identyczne z opisanymi wyżej przy tworzeniu nowej bazy MS SQL.

Ponownie po wprowadzeniu danych możemy wykonać Test połączenia i jeżeli działa ono poprawnie przechodzimy do następnego kroku klikając Dalej. W następnym oknie kreatora pojawia się krótkie podsumowanie z informacją na temat wybranych baz i procesu migracji. Klikając przycisk Dalej Użytkownik jest proszony o potwierdzenie rozpoczęcia kopiowania danych, zatem potwierdzamy klikając Tak i następuje migracja. Na koniec pojawia się komunikat z informacją czy operacja się powiodła. W ostatnim oknie możemy zdecydować czy chcemy zamknąć kreatora klikając Zakończ czy wybierając ikonę „Strzałka wstecz”, w lewym górnym rogu okna, aby powrócić do wykonania kolejnej migracji.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.4.Licencje

 
W programie Energia4 licencjonowanie odbywa się poprzez określenie ilości jednoczesnych dostępów do aplikacji oraz maksymalnej liczby obsługiwanych punktów pomiarowych.

Dodatkowo klient wykupuje licencję na dostępne w programie moduły i drivery.

Informacje na temat posiadanej licencji można uzyskać w oknie głównym programu na
zakładce System w dziale Licencja. Dodatkowo informacje o typie licencji znajdują się w oknie logowana. Rozwijając dodatkowe opcje logowania na zakładce Ogólne->Licencjonowanie klikamy ikonę i wybieramy Pokaż licencje.

Serwer licencji
Program Energia4 jest zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem. Do użytkowania programu potrzebna jest licencja udostępniona jako oddzielny plik z rozszerzeniem *.E4lic lub klucz HASP. Opcja Serwer licencji znajdująca się w panelu dodatkowych ustawień logowania pozwala określić lokalizację pliku licencji lub klucza HASP. Serwer określamy jako:

 • lokalny jeżeli klucz HASP jest wpięty do komputera, na którym pracujemy. W polu „Serwer licencji” wybieramy opcje [Local]. Program posiada wtedy licencję „na jednego Użytkownika”
 • sieciowy jeżeli klucz HASP jest wpięty do innego komputera w sieci. Należy wtedy w polu „Serwer licencji” podać adres IP tego komputera. Stosowany jest w przypadku programu z licencją dla wielu Użytkowników.
 • jeżeli posiadamy plik z licencją należy skopiować go do katalogu C:\Users
  \Nazwaużytkownika\Documents\Numeron\Energia4\configs następnie w polu „Serwer licencji” wybieramy opcje [File] i klikamy na ikonę .  Program automatycznie przeszuka katalog w poszukiwaniu pliku licencji i wyświetli informację czy plik licencji został znaleziony.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.4.1.Aktualizacja licencji

 
Aktualizacja licencji programu odbywa się na życzenie Klienta. Gdy Klient chce rozszerzyć możliwości programu np. zwiększyć liczbę obsługiwanych punktów pomiarowych, modułów, driverów bądź liczbę jednoczesnych dostępów do aplikacji wysyła odpowiednią informację na email marketing@numeron.pl bądź kontaktuje się pod nr tel. 34 369 55 20.  Firma Numeron tworzy a następnie udostępnia Klientowi nowy zaktualizowany plik licencji. Aby zaktualizować licencję programu na ekranie logowania klikamy Opcje i wybieramy ikonę  ,  wybieramy z rozwiniętej listy Aktualizuj licencje w otwartym oknie klikamy na ikonę Wybierz    i wybieramy miejsce w którym znajduje się plik z nową licencją lub lokalizację klucza HASP. Po wybraniu pliku zatwierdzamy wybór klikając OK lub anulujemy klikając Anuluj.

 Rys. Aktualizacja licencji

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.5.Log

 
Wybierając ikonę    Log otwieramy plik tekstowy z informacjami o działaniu programu Energia4. Informacje te są generowane automatycznie.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.6.Harmonogramy

 
Harmonogramy pozwalają na zaplanowanie odczytów urządzenia/urządzeń danego dnia o danej godzinie bądź też cyklicznie w zależności od potrzeb.

Lista harmonogramów
W oknie Lista harmonogramów  (dostępna jest po kliknięciu ikony  ) wyświetlają się nam aktualnie zapisane harmonogramy.
Aby uruchomić harmonogram klikamy na niego, następnie na ikonę    Start .
Aby przerwać działanie harmonogramu klikamy na niego następnie na ikonę   Stop (Opcja Stop bądź Kill).
Aby dodać harmonogram klikamy na ikonę  Dodaj.
Aby edytować harmonogram klikamy na niego następnie na ikonę     Edytuj.
Aby usunąć harmonogram klikamy na niego następnie na ikonę    Usuń.
Aby odświeżyć listę harmonogramów klikamy na ikonę    Odśwież.
Aby zobaczyć aktualnie wykonywana zadania klikamy na ikonę      Zadania.
Aby zobaczyć konfiguracje opcji globalnych dla harmonogramu klikamy na niego następnie na ikonę   Konfiguracja.

Rys. Konfiguracja harmonogramu

W oknie konfiguracji harmonogramu mamy możliwość ustawienia Automatycznego i usuwania Logów teraz.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.6.1.Dodawanie harmonogramu

 
Chcąc dodać nowy harmonogram na Liście harmonogramów klikamy na ikonę Dodaj. Otworzy się okno ustawień nowego harmonogramu.

Wpisujemy kolejno:
– Nazwę – nazwa harmonogramu
– Opis – opis harmonogramu
– Run Action – opcja umożliwia ustawienie zachowania harmonogramu w przypadku wystąpienia wyzwalacza, gdy harmonogram jest już uruchomiony
– Pomiń – po wystąpieniu wyzwalacza uruchomienie tego samego harmonogramu jest pomijane
– Nowy – po wystąpieniu wyzwalacza harmonogram jest uruchamiany na nowo
– Uruchom – opcja wyboru miejsca uruchomienia harmonogramu do wyboru na komputerze, na użytkowniku, w serwisie
– Wyłączony – opcja umożliwia wyłączenie harmonogramu (harmonogram na liście harmonogramów wygląda jak „wyszarzony”) możemy zaznaczyć/odznaczyć.

 Rys. Harmonogram

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.6.1.1.Wyzwalacze

 
W kolejnej zakładce ustawimy wyzwalacze czyli czynności, które wyzwalają uruchomienie harmonogramu.
Po kliknięciu na ikonę  Dodaj z rozwijalnego menu wybieramy jedną z opcji:
Uruchomienie programu – wybranie opcji powoduje, że harmonogram zostanie uruchomiony wraz z uruchomieniem programu

Rys. Wyzwalacze – Uruchomienie programu

– Data Czas

Następnie wybieramy konfiguracje:
Jeden raz – wybranie opcji powoduje, że harmonogram zostanie uruchomiony tylko jeden raz
– Co określony czas – wybranie opcji powoduje, że harmonogram zostanie uruchomiony tylko co pewien okres
– Codziennie 
– Co tydzień
– Co miesiąc
– Matrycowo

W opcjach zaawansowanych możemy wybrać od kiedy obowiązuje harmonogram oraz kiedy wygasa.

Rys. Wyzwalacze – Data Czas

– Monitorowanie katalogu – wybranie wyzwalacza powoduje, że w przypadku wystąpienia zmian w katalogu harmonogram zostaje uruchomiony. Możemy zaznaczyć/odznaczyć czy podfoldery mają być uwzględniane. Wypisać filtr typów plików np. *.zmd oraz wpisać co jaki czas zmiany mają być agregowane : odpowiednio +dzień:godzina:minuta:sekunda.milisekunda


 Rys. Wyzwalacze – Monitorowanie katalogu

Monitor Pop3 – wybranie wyzwalacza powoduje, że harmonogram uruchamiany jest w przypadku wystąpienia zmian na skonfigurowanej poczcie elektronicznej

 Rys. Wyzwalacze – Monitor Pop3

Po wybraniu wszystkich opcji klikamy OK by zatwierdzić bądź Anuluj by anulować. Mamy możliwość dodania od jednego do kilku/kilkunastu wyzwalaczy. Opcja Zaawansowane w menu wyzwalaczy pozwala na wybór kiedy harmonogram zostanie uruchomiony.
Uruchom gdy wystąpi wyzwalacz:
– Jeden
– Wszystkie
Po dodaniu wyzwalaczy istnieje możliwość edycji ich po kliknięciu na ikonę   .

 Rys. Przykładowe okno wyzwalaczy

 

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.6.1.2.Czynności

W zakładce Czynności mamy możliwość ustawienia akcji jaką wykona harmonogram do wyboru z rozwijalnego menu:

– Wczytaj dane – wczytuje dane, możliwość konfiguracji po kliknięciu w przycisk konfiguruj (klikając ikonę Dodaj możemy dodać folder z danymi)

                                                                                      Rys. Wczytaj dane

– Harmonogram – uruchamia harmonogram, w opcji konfiguracja klikając ikonę  Wybierz możemy wybrać wcześniej zdefiniowany harmonogram, który ma zostać uruchomiony

Rys. Harmonogram

– eMail – funkcja wysyła bądź pobiera dane z adresu eMail, w opcji konfiguracja mamy możliwość skonfigurowania adresu eMail oraz ustawienia czy eMail powinien zostać wysłany czy odebrany; w polu odbiorcy wpisujemy adres odbiorcy eMaili


Rys. eMail

– Ftp/Ftps – funkcja wysyła bądź pobiera dane z serwer Ftp/Ftps, w opcji konfiguracja mamy możliwość skonfigurowania serwera Ftp/Ftps, ustawienia czy plik powinien zostać wysłany czy odebrany oraz wybrania trybu pasywnego bądź aktywnego


Rys. Ftp/Ftps

– CMD – uruchamia wiersz poleceń, w opcji konfiguracja wpisujemy polecenia jakie powinny zostać wykonane oraz czy okno wiersza będzie wyświetlone

 Rys. CMD

– Uruchom program – uruchamia wybrany program, w opcji konfiguracja klikając ikonę. Wybierz wybieramy ścieżkę do programu oraz wpisujemy parametry

Rys. Uruchom program

– Akwizycja – uruchamia wybrany odczyt gniazda odczytowego z sekcji akwizycji w opcji konfiguracja po kliknięciu w przycisk Konfiguruj możemy wybrać gniazdo odczytowe

 Rys. Akwizycja

– OnLine – uruchamia okno online, w opcji konfiguracja klikając ikonę Wybierz  wybieramy okno online które ma zostać otwarte


Rys. OnLine

– Usuwanie historii Online – powoduje usuniecie historii okna online

 Rys. Usuwanie historii online

– Raport – uruchamia generowanie raportu, w opcji konfiguracja wybieramy (ikona ) obiekt z listy punktów pomiarowych, zestawów obliczeniowych lub urządzeń, następnie z listy dostępnych raportów (ikona ) wybieramy ten który chcemy uruchomić:

 • prywatne
 • konfiguracja – składa się z konfiguracji indywidualnej i konfiguracji globalnej (Rys. Konfiguracja raportów). Po lewej stronie znajdują się Raporty dostępne w bazie danych, które należy przeciągnąć na drugą stronę i zapisać w bazie danych w odpowiedniej lokalizacji bądź usunąć z bazy. Kolejne opcje to Dodaj raport, folder i Usuń.  

i zaznaczmy czy raport:

 • powinien zostać otwarty wykonaniu – Otwórz po wykonaniu
 • zapisany – Zapisz
 • wybieramy miejsce – Katalog

format pliku raportu i nazwa – Plik (pdf) – w tym miejscu możemy skorzystać ze skrótów/schematów ułatwiających automatyzację nazw – https://docs.numeron.pl/energia4/#szablony-w-nazwach-plikow


 Rys. Raport

  Rys. Konfiguracja raportów 

– Import – uruchamiamy import danych, w opcji konfiguracja wybieramy obiekt z listy punktów pomiarowych, zestawów obliczeniowych lub urządzeń następnie z listy dostępnym raportów wybieramy ten który chcemy uruchomić, zaznaczmy czy raport ma zostać otwarty po wykonaniu czy zapisany oraz wybieramy miejsce i format pliku raportu


Rys. Import

– Eksport – uruchamiamy eksport danych, w opcji konfiguracja wybieramy obiekt z listy punktów pomiarowych, zestawów obliczeniowych lub urządzeń następnie z listy dostępnym eksportów wybieramy interesujący nas, zaznaczmy czy plik eksportowany ma zostać otwarty po wykonaniu czy zapisany oraz wybieramy miejsce i format eksportowanego pliku (w tym miejscu możemy skorzystać ze skrótów/schematów ułatwiających automatyzację nazw – https://docs.numeron.pl/energia4/#szablony-w-nazwach-plikow). Dzięki opcji PTPiREE (pliki Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej) jesteśmy w stanie tworzyć pliki w formacie o umownej nazwie.

 
Rys. Eksport

– Wykres – aby dodać  klikamy ikonę  Dodaj (usunięcie przez ikonę    Usuń) , wybieramy obiekt z listy punktów pomiarowych, zestawów obliczeniowych lub urządzeń, po zaznaczeniu obiektu możemy go edytować, usunąć, kopiować wkleić usunąć.


Rys. Wykres

– Diagram – uruchamia diagram, w opcji konfiguracja klikamy wybierz diagram poprzez klikniecie w ikonę Wybierz otwiera się okienko diagramów tam z listy dostępnym diagramów wybieramy interesujący nas bądź po kliknięciu w ikonę Dodaj tworzymy nowy


Rys. Diagram

Po zdefiniowanie wszystkich czynności do wykonania mamy możliwość zapisania Harmonogramu po kliknięciu przycisku Ok bądź Anuluj by anulować. Opcja Zaawansowane w menu czynności pozwala na uruchomienie czynności:
– sekwencyjnie
– równocześnie

oraz zaznaczenie/odznaczenie opcji Zakończ jeśli wystąpił błąd.

  Rys. Przykładowe okno czynności

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.6.1.2.1.Szablony w nazwach plików

Wszędzie tam gdzie w czynnościach harmonogramów pojawia się pole do wpisania nazwy generowanego pliku (jak w czynności eksport i raport) możemy użyć skrótów/szablonów aby je automatycznie dostosować. Pozwala to zachować również kilka raportów które nie będą się nadpisywać posiadając tą samą nazwę. Oto możliwe opcje:

skróty/schematy w nazwach plików

 • <SEQ> – numer kolejny zaczynając od 0000000001 – będzie się zwiększał o 1, jeśli reszta nazwy pliku pozostanie bez zmian,
 • <SEQ=0000000000> – numer kolejny począwszy od wybranego – będzie się zwiększał o 1, jeśli reszta nazwy pliku pozostanie bez zmian,
 • <DATETIME> – stempel czasu w domyślnym formacie „yyyyMMdd_HH,mm,ss,fff” (opis poniżej),
 • <DATETIME=yyyyMMdd_HH,mm,ss,fff> – stempel czasu w wybranym formacie
 • <PeriodStart> – początek okresu za który wykonywany jest raport lub eksport w domyślnym formacie „yyyyMMddHH_,mm,ss,fff”,
 • <PeriodStart=yyyyMMdd_HH,mm,ss,fff> – początek okresu za który wykonywany jest raport lub eksport w wybranym formacie,
 • <PeriodEnd> – koniec okresu za który wykonywany jest raport lub eksport w domyślnym formacie „yyyyMMddHH_,mm,ss,fff”,
 • <PeriodEnd=yyyyMMdd_HH,mm,ss,fff> – koniec okresu za który wykonywany jest raport lub eksport w wybranym formacie.

Domyślny format daty to: „yyyyMMdd_HH,mm,ss,fff” gdzie „yyyy” – pełny rok , „MM” – numer miesiąca, „dd” – numer dnia, „HH” – liczba godziny, „mm” – liczba minut, „ss” – liczba sekund, „ffff” – liczba milisekund, np.: (20190906_12,14,41,161)

Dla lepszego zrozumienia poniżej prezentujemy kilka przykładów użycia skrótów/schematów:

 • <PeriodStart> – <PeriodEnd> – Raport Mocy.pdf” = „20190905_00,00,00,000 – 20190906_00,00,00,000 – Raport Mocy.pdf” dla raportu wykonanego za cały dzień 2019-09-05,
 • <PeriodStart=yyyyMMdd> – <PeriodEnd=yyyyMMdd> – Raport Mocy.pdf” = „20190905 – 20190906 – Raport Mocy.pdf” dla raportu wykonanego za cały dzień 2019-09-05,
 • Energia czynna za dzień <PeriodStart=dd-MM-yyyy>. Raport wykonany w dniu <DATETIME=dd-MM-yyyy>.pdf” = „Energia czynna za dzień 05-09-2019. Raport wykonany w dniu 06-09-2019.pdf” dla raportu wykonanego za dzień 2019-09-05 w dniu 2019-09-06,
 • Raport nr <SEQ> z dnia <DATETIME=yyyy-MM-dd>.pdf” = „Raport nr 0000000001 z dnia 2019-09-06.pdf” dla pierwszego tego raportu w tym dniu oraz „Raport nr 0000000002 z dnia 2019-09-06.pdf” dla kolejnych

Przykłady użycia schematów w nazwach plików

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.6.1.3.Zaawansowane

 
W zakładce Zaawansowane możemy ustawić Priorytet:

– Normalny
– Niski
– Wysoki

Czas pracy (w postaci +dzień:godzina:minuta:sekunda.milisekunda) oraz Wyłączenie z możliwością zaznaczenia/odznaczenia opcji Wyłącz harmonogram pomiędzy. Po kliknięciu w ikonę  Dodaj jesteśmy w stanie ustawić w jakich godzinach harmonogram ma być wyłączony. Mamy także możliwość ustawienia aktualnie pracującego harmonogramu:

– Nic z nim nie rób – żadna akcja nie zostaje podjęta
– Zatrzymaj – harmonogram zostaje zatrzymany
– Zabij – harmonogram zostaje zatrzymany i usunięty z listy zadań

oraz możliwość zaznaczenia/odznaczenia opcji Uruchom harmonogram jeśli działał (opcje możemy zaznaczyć/odznaczyć, opcja umożliwia automatyczne wznowienie harmonogramu po upłynięciu czasu wyłączenia).

 Rys. Zaawansowane

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.6.1.4.Logi

 
W zakładce tej mamy możliwość przeglądania, edytowania i usuwania plików Log. W opcji Zaawansowane możemy ustawić Loguj wykonanie oraz Ograniczyć wielkość loga bądź Loguj uruchomienie.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.6.2.Zadania

 
Okno Zadania służy do pokazania aktualnie wykonywanych przez program Energia4 akcji m.in. wczytywanie plików, aktywne w danym czasie harmonogramy.

Rys. Zadania 

Aby uruchomić zatrzymany harmonogram klikamy na niego następnie na ikonę Start  .
Aby przerwać działanie harmonogramu klikamy na niego następnie na ikonę Stop 
(Opcja Stop bądź Kill wybierana po kliknięciu strzałki).
Aby usunąć harmonogram z listy zadań klikamy na niego następnie na ikonę Usuń  .
Aby zobaczyć konfiguracje okna zadań klikamy na ikonę Konfiguracja  .
W konfiguracji możemy zaznaczyć/odznaczyć ptaszkiem opcje:
– Usuń zakończone zadania
– Usuń gdy lista zadań przekroczy (możemy ustawić/wpisać po przekroczeniu jakiej liczby zadań zadanie ma być usuwane z listy – domyślnie 20).
Domyślnie obie opcje są zaznaczone.

                                                                             Rys. Konfiguracja – Zadania     

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

4.7.Usługi

 
Lista usług dostępna jest po kliknięciu na ikonę   Pokaż usługi.

Dostępne usługi
W programie dostępne są usługi:
– Energia 4 DataInspector – usługa zarządzająca sprawdzanie danych
– Energia 4 Harmonograms – usługa zarządzająca uruchamianiem harmonogramów działających w tle
– Energia 4 Licence Manager – usługa zarządzania licencjami programu Energia4
– Energia 4 Rabbit Browser – usługa umożliwiająca klientom odnajdywanie serwera RabbitMQ  (status usługi można zobaczyć klikając króliczka na pasku )

Dwie pierwsze usługi tj. DataInspector i Harmonograms  widoczne są tylko w programie, natomiast Licence Manager i Rabbit Browser w Windows.

Aby uruchomić usługę klikamy na nią następnie na ikonę     Start.
Aby przerwać działanie usługi klikamy na nią następnie na ikonę   Stop (Opcja Stop bądź Kill).
Aby zrestartować usługę klikamy na nią następnie na ikonę     Restart .
Aby odświeżyć listę usług klikamy na ikonę     Odśwież.

 Rys. Usługi

Po zainstalowaniu programu należy utworzyć Instancje połączenia z bazą danych usługi tylko jeden raz po pierwszym uruchomieniu.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

5.Podstawowe

 
W oknie głównym programu w zakładce Podstawowe znajdują się funkcje związane z ustawieniami punktów pomiarowych, wyborem urządzeń pomiarowych oraz przypisywaniem im atrybutów.

 Rys. Podstawowe

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

5.1.Punkty Pomiarowe

 
Punkt Pomiarowy określany także jako Fizyczny Punkt Pomiarowy to miejsce, w którym dokonywany jest pomiar zadanej wartości. Jest to także miejsce zainstalowania urządzeń pomiarowych.

Zdefiniowane w programie Punkty Pomiarowe wyświetlane są w postaci drzewa, które poprzez mechanizm grupowania pozwala odzwierciedlić logiczną strukturę występująca w danym przedsiębiorstwie z uwzględnieniem poszczególnych rejonów energetycznych, obiektów, zakładów, instalacji itp.

W programie Energia4 można zdefiniować tylko jedną Listę Punktów Pomiarowych. Dostęp do listy zdefiniowanych w programie Punktów Pomiarowych uzyskujemy wybierając na zakładce Podstawowe w sekcji Punkty Pomiarowe funkcję   Lista Punktów Pomiarowych.

 Rys. Lista punktów pomiarowych

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

5.1.1.Konfiguracja Punktów Pomiarowych

 
Przed przystąpieniem do budowania drzewa Punktów Pomiarowych należy ustawić wartości początkowe kilku parametrów obowiązujących dla wszystkich zdefiniowanych w programie Punktów Pomiarowych.
Dostęp do ustawień konfiguracyjnych Punktów Pomiarowych uzyskujemy klikając ikonę  Konfiguracja w oknie Punkty Pomiarowe. Okno ostawień konfiguracyjnych podzielone jest na trzy zakładki: Inspekcja danych, Kanały punktów pomiarowych i Widok.

Inspekcja danych

Na zakładce Inspekcja danych ustawiamy parametry modułu obliczającego kompletności i ufności danych pomiarowych oraz sposoby prezentowania tych informacji.
Wskaźnik kompletności danych informuje o brakach w ciągłości danych wczytanych do punktu pomiarowego w zadanym okresie (sprawdzany jest profil obciążenia) . Użytkownik ma możliwość dostosować następujące parametry:
– Sposób obliczania okresu – podajemy za jaki okres chcemy analizować dane, w przypadku wskazania sposobu „Dni wstecz” pojawia się dodatkowy parametr „Ilość dni wstecz uwzględnianych przy obliczeniu wskaźnika kompletności danych”
– Minimalna wartość procentowa jaką należy przyjąć, aby określić czy dane są kompletne – pozwala określić ile procent danych musi być w Punkcie Pomiarowym, aby dane uznać za kompletne
– Pokaż znacznik danych w drzewie punktów pomiarowych – pozwala określić czy informacja o kompletności danych powinna być wyświetlona na liście Punktów Pomiarowych
– Kolor wskaźnika – pozwala określić jakim kolorem będą przedstawiane dane kompletne i niekompletne

Kanały punktów pomiarowych

Parametrem na który należy zwrócić szczególną uwagę przed definiowaniem Punktów Pomiarowych w programie jest Domyślna data dla obowiązywania źródła kanału, który określa datę od kiedy będzie licznik przypisany do Punktów Pomiarowych.

Widok

Na zakładce Widok w opcjach konfiguracji Punktów Pomiarowych użytkownik może zdecydować czy przy nazwie grupy na liście Punktów Pomiarowych wyświetlana będzie informacja ile elementów dana grupa zawiera.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

5.1.2.Dodawanie/Usuwanie grup Punktów Pomiarowych

 
Definiowanie grupy Punktów Pomiarowych zaczynamy od najbardziej zagnieżdżonej grupy (od góry schodzimy w głąb) tworząc kolejne podgrupy, dopiero na końcu definiujemy Punkty Pomiarowe.

Tworzenie nowej grupy Punktów Pomiarowych

Klikamy prawym klawiszem myszy na grupie punktów, w której chcemy utworzyć nową podgrupę i z otwartego menu wybieramy Dodaj grupę punktów pomiarowych lub klikamy na ikonę  .

 


Rys. Okno definiowania grupy punktów pomiarowych

W nowo otwartym oknie wpisujemy nazwę dla naszej nowej grupy i klikamy OK.

Definiowanie nowego Punktu Pomiarowego

Klikamy myszką na grupie, w której chcemy zdefiniować nowy punkt i z menu w oknie Punkty pomiarowe wybieramy  Nowy Punkt pomiarowy.

 Rys. Okno – Definiowanie nowego punktu pomiarowego

Podajemy nazwę dla nowego Punktu Pomiarowego, następnie wskazujemy źródło danych (tzn. z jakiego urządzenia dane będę podłączone do Punktu Pomiarowego) i klikamy OK. Dodatkowo już na etapie definiowania nowego Punktu Pomiarowego można ustawić parametry punktu np. przekładnie prądową, napięciową itp. Parametry Punktów Pomiarowych można ustawić również po zdefiniowaniu punktu w oknie właściwości. Do utworzonych wcześniej Punktów Pomiarowych można także podłączyć kolejne źródła danych.

Dodawanie Punktu Pomiarowego metodą Kopiuj-Wklej

Na liście urządzeń pomiarowych zaznaczamy urządzenie z którego kanały chcemy podłączyć do punktu pomiarowego i wciskamy klawisze Crtl+C, następnie zaznaczamy punkt pomiarowy na liście punktów pomiarowych i wciskamy klawisze Crtl+V. Metoda ta jest stosunkowo prosta i szybka ale stosując ją podłączamy do punktu wszystkie dostępne w urządzeniu kanały.

Usuwanie Punktu Pomiarowego/Grupy punktów pomiarowych      

Aby usunąć Punkt Pomiarowy lub Grupę punktów pomiarowych należy zaznaczyć dany element na liście Punktów Pomiarowych i wybrać kliknąć na ikonę    Usuń na pasku narzędziowym w oknie Punktów Pomiarowych.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

5.1.3.Dodawanie źródła danych

 
W programie Energia4 istnieje kilka metod dodawania źródła danych do Punktu Pomiarowego.

Podłączenie źródła danych do Punktu Pomiarowego podczas definiowania punktu

Podłączenie źródła danych do Punktu Pomiarowego można wykonać już podczas definiowania punktu. W oknie definiowania Punktu Pomiarowego klikamy na ikonę obok pola Źródła danych i wskazujemy urządzenie i grupę kanałów, które będą podłączone do naszego Punktu Pomiarowego. Korzystając z tej metody możemy wskazać więcej niż jeden kanał fizyczny, ale tylko z jednego urządzenia. Kanały Punktu Pomiarowego zostaną utworzone na podstawie wybranych grup pomiarowych ze wskazanego urządzenia.

Podłączenie źródła danych do Punktu Pomiarowego utworzonego wcześniej.

Klikamy prawym klawiszem myszy na Punkcie Pomiarowym do którego chcemy dodać źródło danych i z rozwiniętego menu wybieramy     Dodaj kanał punktu pomiarowego lub zaznaczamy Punkt Pomiarowy i z paska narzędzi okna Punkty Pomiarowe wybieramy tą samą ikonę, następnie w otwartym oknie Kreatora kanału punktu pomiarowego wybieramy typ kanału.

 

 Rys. Okno kreatora kanału punktu pomiarowego

Dla kanału fizycznego wybieramy grupę wielkości pomiarowych, następnie wskazujemy urządzenie z którego będą podłączane wybrane wcześniej kanały. W kolejnym oknie kreatora kanału pomiarowego określamy jego nazwę, datę od której będzie on obowiązywał oraz ustawiamy parametry. Po skonfigurowaniu nowego kanału fizycznego klikamy Zakończ.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

5.1.4.Właściwości punktów pomiarowych

 
Po zdefiniowaniu listy Punktów Pomiarowych należy określić dla każdego z nich dodatkowe właściwości. Część z nich np. kalendarze i umowy jest niezbędne do prawidłowego wykonania raportów. Okno właściwości Punktów Pomiarowych wywołujemy klikając na zakładce Widok, funkcje Okna a następnie Właściwości lub klikając klawisz F4.


  Rys. Przykładowe okno Waściwości punktu pomiarowego
Właściwości punktów pomiarowych

W oknie Właściwości wyświetlane są informacje o aktywnym (podświetlonym) obiekcie. Właściwości Punktów Pomiarowych pogrupowane są w następujący sposób:
– Atrybuty – dodatkowe informacje opisujące Punkt Pomiarowy, ułatwiają grupowanie. Szczegółowe informacje na temat Atrybutów znajdują się w osobnym rozdziale
– Informacje – podstawowe informacje o obiekcie, np. lokalizacja, nazwa
– Kalendarze stref doby – połączone z Punktem Pomiarowym kalendarze, które określają według jakiej taryfy licznik wykonuje pomiary
– Parametry – właściwości, których wartości wpływają na pracę obiektu

UWAGA Ustawione dla danego Punktu Pomiarowego parametry są dziedziczone przez
podpięte do niego kanały fizyczne.

– Umowy – połączone z obiektem umowy, które opisują sposób rozliczania energii dla
danego Punktu Pomiarowego

OSD

Parametry

-Planowanie

-Stopnie zasilania

– PTPiREE – (opcja dostępna jeśli licencja obejmuje moduł PTPiREE) tworzy profil
obciążenia

 • Odbiorca
 • Stacja
 • Linia
 • Rodzaj pomiaru (Kontrolny, Podstawowy, Rezerwowy)

Rys. PTPiREE

– Uprawnienia – pozwala określić Użytkownika bądź grupę Użytkowników, którzy mają dostęp do odczytu, zapisu i usuwania urządzenia (uprawnienia można nadawać zarówno Użytkownikom jak i grupom)

Edycja właściwości Punktów Pomiarowych

Część z ww. właściwości Punktów Pomiarowych można edytować. Aby otworzyć okno Właściwości do edycji należy Kliknięcie na ikonkę    Edytuj znajdującą się na panelu narzędziowym u góry okna otworzy nam okno Właściwości. Przełączenia okna właściwości do trybu edycji jest sygnalizowane pojawieniem się dodatkowych ikon:  Zapisz i   Zamknij na pasku narzędziowym obok ikony      Edytuj. Następnie Użytkownik może zmienić wartości kolejnych parametrów, dodać kalendarze, nadać uprawnienia itp. Po zakończeniu edycji wprowadzone zmiany można zapisać klikając na ikonę   Zapisz lub zrezygnować z wprowadzonych zmian i klikając ikonę   Zamknij wyłączyć okno Właściwości z trybu edycji. W przypadku grupy Punktów Pomiarowych ich właściwości ograniczają się jedynie do nazwy grupy.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

5.2.Urządzenia

 
W zależności od rodzaju posiadanej licencji użytkownik ma do wyboru listę dostępnych typów urządzeń odczytowych. Korzystając z tej listy użytkownicy definiują konkretne urządzenia będące odzwierciedleniem stanu faktycznego w przedsiębiorstwie.
Okno z lista zdefiniowanych w programie urządzeń wywołujemy klikając ikonę   Lista urządzeń na zakładce Podstawowe lub na zakładce Widok klikamy Okna, a następnie Urządzenia.

Rys. Widok okna Urządzenia

Urządzenia są identyfikowane w programie przez numer seryjny. Dla wygody użytkowników program umożliwia również grupowanie urządzeń na podstawie atrybutów. Standardowo wbudowane w program atrybuty to: typ urządzenia, producent, lokalizacja i utworzone. Ponadto program umożliwia definiowanie własnych typów
atrybutów np. właściciel, stan itp.

Kanał fizyczny urządzenia

Klikając dwa razy na dowolnym liczniku na liście urządzeń wyświetlimy listę grup kanałów fizycznych przyporządkowanych dla danego typu licznika. Kanały fizyczne tj. kanały, przez które liczniki mierzą i udostępniają dane, poustawiane zostały w logiczne grupy kanałów. Dla nowo utworzonego ręcznie licznika, który nie posiada jeszcze zaimportowanych danych, wyświetlona zostanie tylko lista grup kanałów fizycznych. Natomiast jeżeli program posiada już dane dla wskazanego licznika przy niektórych grupach kanałów pojawiają się symbole strzałki, oznacza to że w tej grupie znajdują się dane, użytkownik może rozwinąć taka grupę kanałów i zobaczyć kanały fizyczne dla mierzonych wielkości.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

5.2.1.Definiowanie urządzeń

 
Definiowanie nowego urządzenia w programie Energia4 może odbywać się na dwa sposoby: ręcznie lub automatycznie. W trakcie automatycznego definiowania urządzenia są one od razu wypełniane danymi, natomiast urządzenia utworzone ręcznie wymagają jeszcze wczytania danych przez funkcje Odczyt danych.

Automatyczne definiowanie urządzeń

Odbywa się podczas wczytywanie plików z danymi z liczników, jeżeli program natrafi na plik z urządzenia, które nie zostało wcześniej zdefiniowane w programie, automatycznie takie urządzenie wykreuje i utworzy dla niego wszystkie kanały z danymi na jakie natrafił w pliku odczytowym – aby tak się stało wymagane jest zaznaczenie opcji Automatycznie utwórz urządzenie pomiarowe w oknie konfiguracji odczytów danych.

Definiowanie urządzeń ręcznie                                                                                                            W oknie urządzenia klikamy ikonę  i otwieramy kreator urządzeń.

    Rys. Okno kreatora urządzeń

Korzystając z rozwijanej listy typów urządzeń wybieramy typ nowego urządzenia, następnie podajemy numer seryjny licznika. Wciskając klawisz ENTER w oknie dodawania numeru urządzenia przechodzimy do nowej linii i możemy w ten sposób wprowadzić kolejne numery urządzeń, tworząc kilka urządzeń tego samego typu jednocześnie.
Klikając na ikonę Atrybuty możemy ustawić wartości atrybutów dla nowo tworzonych urządzeń, natomiast wybierając ikonę Parametry uzyskujemy dostęp edycji parametrów tworzonego urządzenia. Kończąc definiowanie nowych urządzeń wybieramy Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany lub Anuluj jeśli chcemy zrezygnować ze zmian. Kreator dodawania nowego urządzenia możemy również wywołać z zakładki Podstawowe klikając na symbolu danego urządzenia.

Rys. Zakładka Podstawowe – lista dostępnych typów urządzeń

Usuwanie urządzeń

Usuwanie urządzenia w programie odbywa się przez zaznaczenie danego urządzenia na liście urządzeń, a następnie klikniecie ikony 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

5.2.2.Właściwości urządzeń

 
Okno Właściwości urządzeń wywołujemy klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym urządzeniu i z rozwiniętego menu wybieramy opcje Właściwości lub klikając na zakładce Widok funkcje Okna a następnie Właściwości lub klikając klawisz F4. W oknie Właściwości wyświetlane są informacje o aktywnym (podświetlonym) obiekcie na liście urządzeń.

 Rys. Przykładowe okno właściwości urządzenia

Właściwości urządzeń           

Właściwości liczników pogrupowane są w następujący sposób:
– Atrybuty – dodatkowe informacje opisujące urządzenie, ułatwiają grupowanie np. producent, typ itp. i wartości nie wpływają na prace urządzenia
– Informacje – podstawowe informacje o urządzeniu, numer seryjny i opis
– Kalendarze stref doby – połączone z urządzeniem kalendarze, które określają według jakiej taryfy licznik wykonuje pomiary
– Parametry – właściwości, których wartości wpływają na prace urządzenia, np. okres uśredniania
– PTPiREE – (opcja dostępna jeśli licencja obejmuje moduł PTPiREE)

 • Odbiorca
 • Stacja
 • Linia
 • Rodzaj pomiaru (Kontrolny, Podstawowy, Rezerwowy)

Rys. PTPiREE 

– Uprawnienia – pozwala określić Użytkownika bądź grupę Użytkowników, którzy maja dostęp do odczytu, zapisu i usuwania urządzenia (uprawnienia można nadawać zarówno Użytkownikom jak i grupą).

 Rys. Uprawnienia

Edycja właściwości urządzenia

Część z w/w właściwości urządzenia można edytować. Aby otworzyć okno Właściwości do edycji należy kliknąć na ikonę      Edytuj znajdującą się na panelu narzędziowym u góry okna. Przełączenia okna właściwości do trybu edycji jest sygnalizowane pojawieniem się dodatkowych ikon:   Zapisz i     Zamknij na pasku narzędziowym obok ikony Edytuj. Następnie Użytkownik może zmienić wartości kolejnych parametrów, dodać kalendarze, nadać uprawnienia itp. Po zakończeniu edycji wprowadzone zmiany można zapisać klikając na ikonę  Zapisz lub zrezygnować z wprowadzonych zmian i klikając ikonę    Zamknij wyłączyć okno Właściwości z trybu edycji.

Podgląd właściwości

Dostępne jest także okno Podgląd właściwości, które pozwala na wgląd we właściwości aktualnie zaznaczonego urządzenia. Właściwości urządzenia, które są wyświetlane w oknie:

– Numer seryjny

– Producent

– Symbol

– Opis

– Cykl uśredniania profilu

 Rys. Podgląd właściwości

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

5.3.Atrybuty

 
Atrybuty to dodatkowe właściwości obiektów. Nie wpływają one na prace obiektów, ale pozwalają dokładniej je opisać poprzez nadanie dodatkowych cech. Atrybuty mogą być wykorzystywane do sortowania i wyszukiwania obiektów.

Definiowanie nowego atrybutu
Na zakładce Podstawowe klikamy ikonę   Atrybuty lub przechodzimy na zakładkę Widok wybieramy funkcje Okna a następnie Atrybuty. W oknie Atrybuty wybieramy element, dla którego chcemy zdefiniować nowy typ atrybutów, klikając ikonę   dodajemy nowy typ atrybutu dla wybranego elementu, następnie przechodzimy do okna Właściwości i wybieramy Edytuj, nadajemy nazwę nowemu atrybutowi, wybieramy typ wartości i czy ma on posiadać historie. Na koniec klikamy   Zapisz.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
2 of 2 użytkowników uznało to za pomocne

6.Dane

 
W oknie głównym programu na zakładce Dane znajdują się funkcje związane z obsługa danych źródłowych uzyskanych z urządzeń pomiarowych. Operacje związane z danymi podzielone są na następujące grupy:
Przegląd – funkcje odpowiadające za wizualizacje danych np. w formie tabel i wykresów
Obliczenia – funkcje odpowiadające za generowanie raportów
Wymiana – funkcje związane z importem i exportem danych pomiarowych z innych zewnętrznych urządzeń i programów
Odczyt danych – funkcje odpowiadające za konfiguracje odczytu danych oraz wykonanie odczytu danych ze zgromadzonych plików z liczników
–  Edycja
–  Moje Akcje

Zanim użytkownik rozpocznie prace z programem Energia4 powinien wykonać konfiguracje odczytu danych z urządzeń pomiarowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych systemów pomiarowych, gdyż niewłaściwa konfiguracja może powodować „zaśmiecanie” komputera oraz bazy danych i wpłynąć na obniżenie wydajności komputera.

                                                                   Rys. Widok zakładki Dane w programie Energia4

Tak Nie Zaproponuj zmianę
2 of 2 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.Przegląd danych

 
W sekcji Przegląd znajdują się funkcje związane z prezentacja danych pozyskanych z urządzeń pomiarowych w postaci wykresów, tabel itp.

Sekcja ta dzieli się na:
– Rejestry
– Zdarzenia
– Wykresy

Sekcja aktywuje się po wybraniu Urządzenia z listy urządzeń bądź Punktu pomiarowego z Listy punktów pomiarowych.

Rys. Przegląd danych: sekcja aktywna i nieaktywna

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
2 of 2 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.1.Rejestry

Funkcja Rejestry pozwala na przegląd danych pomiarowych. Uruchamiamy ja klikając na ikonę Rejestry  .

Rys. Rejestry

Okres przeglądu danych
W okienku możemy ustawić z jakiego okresu chcemy przeglądać dane:
1M – jeden miesiąc
3M – trzy miesiące
6M – sześć miesięcy
1R – jeden rok
2R – dwa lata
3R – trzy lata
5R – pięć lat
Ustawienie własne – możliwość ustawienia dokładnego okresu od dnia i godziny do dnia i godziny.
Obok widzimy wybrany okres oraz numer i rodzaj urządzenia. W tabelach widzimy Date i czas odczytu urządzenia oraz poszczególne odczytane dane. Jeśli urządzenie odczytuje więcej niż jeden pobór/oddawanie w Rejestrze widzimy
odpowiednio większą ilość tabel.
                                                                                 Rys. Rejestry – tabele

 

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
2 of 2 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.Zdarzenia

 
Jeżeli licznik posiada log zdarzeń to ukaże nam się lista aktywności.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
2 of 2 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.3.Wykresy

 
Funkcja Wykresy   pozwala na wizualizacje danych w postaci wykresów.

Dzieli się na:

 • Dane profilowe
 • Bilans zestawu obliczeniowego
 • Wykres poboru i oddawania oraz tg Fi dla zestawu obliczeniowego

Rys. Wykresy

Okres przeglądu danych
W opcjach do wyboru mamy okres z jakiego dane maja być wyświetlone na wykresie:
1D – jeden dzień
5D – pięć dni
7D – siedem dni
10D – dziesięć dni
1M – jeden miesiąc
Własne ustawienie – możliwość ustawienia dokładnego okresu od dnia i godziny do dnia i godziny


Jednostka miary jm:
Kolejna z dostępnym opcji do jest opcja wyboru jednostki miary :
u – mikro
m – mili
[1] – jednostka podstawowa
k – kilo
M – mega
G – giga

Czas uśredniania
Następnie możemy wybrać Czas uśredniania:
5 – piec minut
10 – dziesięć minut
15 – piętnaście minut
30 – trzydzieści minut
60 – sześćdziesiąt minut

Powiększanie/pomniejszanie wykresu
Klikając na ikony    Powiększenie lub    Pomniejszenie jesteśmy w stanie powiększać lub pomniejszać wykres.

Wydruk wykresu

Możliwe jest także wydrukowanie wyświetlanego wykresu. Klikając ikonę   Wydruk wykresu  otworzy nam się okno z wyborem drukarki oraz jej ustawieniami.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.4.Dobowe zużycie energii czynnej

 

Funkcja Dobowe zużycie energii czynnej pozwala na wizualizacje danych zużycia energii czynnej w postaci wykresów. Uruchamiamy ja po kliknięciu w ikonę Dobowe zużycie energii czynnej  .

   Rys. Dobowe zużycie energii czynnej 

Na wykresie możemy zaobserwować wartości:

– Energii czynnej [kWh] (wykres pokolorowany w zależności od jego wysokości, od zielonego przy minimalnej wartości aż do czerwonego przy wartościach maksymalnych)
– Średnia moc [kW] (wartości średniej mocy w danej godzinie, zielona linia na wykresie)
– Moc maksymalna [kW] (wartość maksymalnej mocy osiągniętej w danej godzinie, czerwony linia na wykresie)

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.Obliczenia

 
W sekcji Obliczenia znajdują się opcje takie jak:

 • Dobowe zużycie energii czynnej
 • Zestawy obliczeniowe 
 • Raporty
Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.1.Zestawy obliczeniowe

 
Punkty Pomiarowe służą do przedstawienia hierarchicznej struktury jaka występuje w danym przedsiębiorstwie. Definiujemy całą strukturę pomiarową odzwierciedlając poszczególne rejony energetyczne, zakłady, instalacje, obiekty itp. W programie Energia4 można zdefiniować tylko jedną listę Punktów Pomiarowych. Zestawy Obliczeniowe pozwalają zbudować z dostępnych w programie Punktów Pomiarowych dokładnie taką samą strukturę jak ta zbudowana na liście Punktów Pomiarowych, ale pozwalają także pogrupować Punkty Pomiarowe według innych określonych wcześniej kryteriów na cały szereg różnych grup. Ponadto liczba Zestawów Obliczeniowych może być większa niż jeden a nazwy elementów występujących w Zestawach Obliczeniowych mogą być różne od nazw użytych na Liście Punktów Pomiarowych. Jeden Punkt Pomiarowy może być elementem kilku Zestawów Obliczeniowych i w każdym z tych zestawów może być rozliczany według innego kalendarza lub umowy. Dostęp do listy zdefiniowanych w programie Zestawów Obliczeniowych uzyskujemy wybierając na zakładce Dane w sekcji Obliczenia funkcje Zestawy Obliczeniowe lub na zakładce Widok kolejno Okna i Zestawy Obliczeniowe.

                                                  Rys. Lista zdefiniowanych Zestawów Obliczeniowych  

Podgląd Zestawu Obliczeniowego

Na liście Zestawów Obliczeniowych wyświetlane są tylko nazwy zdefiniowanych w programie zestawów, aby zobaczyć strukturę zestawu lub wykonać z niego raport należy go otworzyć. Wybieramy zestaw z listy w oknie Zestawy Obliczeniowe i klikamy ikonę  Otwórz. Struktura zestawu wyświetlana jest w nowym oknie.

                                         Rys. Okno z wyświetlona struktura Zestawu Obliczeniowego

Aktywność elementów Zestawu Obliczeniowego

Rozwijając strukturę Zestawu Obliczeniowego widzimy, że przy każdym elemencie zestawu znajduje się pole wyboru. Pole to służy do ustawienia aktywności elementu. Podczas wykonywania Raportów z Zestawu Obliczeniowego do obliczeń brane są tylko aktywne elementy.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.1.1.Definiowanie Zestawów Obliczeniowych

 
Dodawanie nowego Zestawu Obliczeniowego
Definiowanie nowego Zestawu Obliczeniowego odbywa się w oknie Zestawy Obliczeniowe, klikamy na ikonę  Nowy zestaw obliczeniowy i na liście zestawów pojawia się zestaw o nazwie Nowy zestaw. Następnie należy przejść do opcji edycji zestawów obliczeniowych i zmienić nazwę nowego zestawu oraz zdefiniować dla niego kolejne elementy.

Zmiana nazwy Zestawu Obliczeniowego
Nowo utworzony Zestaw Obliczeniowy posiada automatycznie nadawaną nazwę Nowy Zestaw. Aby zmienić nazwę zestawu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy  i dokonać Edycji oraz wejść we Właściwości zestawu (F4). W sekcji Informacje w polu Nazwa możemy zmienić nazwę naszego zestawu. Wprowadzone zmiany zapisujemy przechodząc do okna edycji zestawu i klikając ikonę    Zapisz.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.1.2.Edycja Zestawów Obliczeniowych

 
Strukturę Zestawu Obliczeniowego tworzymy w oknie edycji Zestawu Obliczeniowego, korzystając z funkcji   Dodaj grupę oraz  Podłącz źródło. Podobnie jak dla Punktów Pomiarowych tworzenie drzewa Zestawu Obliczeniowego zaczynamy od najbardziej zagnieżdżonej grupy (od góry schodzimy w głąb) tworzymy kolejne podgrupy na końcu podłączamy źródła danych wybierając kanały fizyczne z listy Punktów Pomiarowych.

Edycja Zestawu Obliczeniowego
Aby edytować Zestaw Obliczeniowy należy zaznaczyć wybrany zestaw na liście i go otworzyć . Wskazany zestaw otwiera się do edycji w nowym oknie.

                                                            Rys. Okno edycji Zestawu Obliczeniowego

Dodawanie nowej grupy do Zestawu Obliczeniowego
Zaznaczamy na zestawie miejsce (gałąź) w którym chcemy utworzyć nową grupę i klikamy na funkcję   Dodaj grupę. Nowa grupa pojawia się na Zestawie obliczeniowym. Klikając na Nowej grupie możemy w oknie Właściwości zmienić jej nazwę i/lub edytować jej właściwości.

Podłączanie źródła do Zestawu Obliczeniowego
Na otwartym Zestawie Obliczeniowym wybieramy grupę do której chcemy podłączyć źródła danych, następnie klikamy ikonę  Podłącz źródło. Otwiera się okno z Listą Punktów Pomiarowych z której wybieramy źródła danych. Program umożliwia zaznaczenie pojedynczego kanału lub całej grupy.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.1.3.Właściwości Zestawów Obliczeniowych

 
Okno Właściwości dla Zestawu Obliczeniowego wywołujemy klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym zestawie i z rozwiniętego menu wybieramy opcje Właściwości lub klikając na zakładce Widok funkcje Okna a następnie Właściwości.

Właściwości zestawów obliczeniowych
W oknie Właściwości wyświetlane są informacje o aktywnym (podświetlonym) zestawie na liście. Właściwości liczników pogrupowane są w następujący sposób:
Atrybuty – dodatkowe informacje opisujące Zestaw Obliczeniowy, ułatwiają grupowanie obiektów. Szczegółowe informacje na temat Atrybutów znajdują się w osobnym rozdziale.
Informacje – podstawowe informacje o obiekcie np. nazwa
Kalendarze stref doby – połączone z Zestawem Obliczeniowym kalendarze, które określają według jakiej taryfy licznik wykonuje pomiary. Jeżeli do Zestawu Obliczeniowego nie podłączono żadnego Kalendarza to program wykona obliczenia według Kalendarzy podłączonych do Punktów Pomiarowych na liście Punktów Pomiarowych.  
Parametry – właściwości, których wartości wpływają na obliczenia wykonywane z danego Zestawu Obliczeniowego, np. moc zamówiona
PTPiREE – (opcja dostępna jeśli licencja obejmuje moduł PTPiREE)

 • Odbiorca
 • Stacja
 • Linia
 • Rodzaj pomiaru

Umowy – połączone z obiektem umowy, które opisują sposób rozliczania energii dla danego Zestawy obliczeniowego
Uprawnienia – pozwala określić użytkownika bądź grupę użytkowników którzy maja dostęp do odczytu, zapisu i usuwania urządzenia.

 

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.2.Raporty

 
W programie Energia4 zdefiniowane jest kilka podstawowych typów Raportów:

– Energia w strefach za miesiąc i okres – (prosta suma w strefach) oblicza sumę danego rodzaju energii dla wszystkich uwzględnianych w raporcie Punktów Pomiarowych z podziałem na strefy doby jakie zostaną zdefiniowane dla w/w punktów
– Energia w strefach za miesiąc i okres hierarchicznie – oblicza sumę danego rodzaju energii dla wszystkich uwzględnianych w raporcie Punktów Pomiarowych z podziałem na strefy doby jakie zostaną zdefiniowane dla w/w punktów i wyświetla wyniki z zachowaniem hierarchii wynikającej ze struktury Zestawu Obliczeniowego (lub listy Punktów Pomiarowych)
– Bilans mocy godzinnej i energii za okres lub miesiąc – raport godzinny (lub kwadransowy), który w danej godzinie (lub kwadransie) oblicza sumę ze wszystkich odnalezionych w Zestawie Obliczeniowym (lub na liście Punktów Pomiarowych) kanałów energii czynnej pobranej (lub/i energii czynnej oddanej) i dokonuje ich bilansu.
W wygenerowanym raporcie wyświetlane są obliczone sumy dla każdej godziny (lub kwadransa) doby oraz suma całkowita dla całej doby. Ponadto dla zadanego okresu obliczane są również sumy dla danej godziny ze wszystkich dni w wybranym okresie.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.2.1.Wykonanie raportu

 
W programie Energia4 Raporty wykonywane są dla Punktów Pomiarowych oraz dla Zestawów Pomiarowych. Raport z Punktu Pomiarowego jest wykonywany zawsze od zaznaczonego miejsca w głąb grupy (dla zaznaczonej gałęzi). Dla Zestawu Obliczeniowego bez względu na to jaka część zestawu jest podświetlona (wybrana) raport jest zawsze wykonywany dla całego zestawu z uwzględnieniem jedynie aktywnych elementów. Aby wygenerować Raport należy zaznaczyć element dla którego ma on być wykonany i na zakładce Dane w sekcji Obliczenia kliknąć ikonę  Raporty. Otworzy się okno służące do ustawienia parametrów Raportu oraz wyglądu wygenerowanego dokumentu. Zakładka Parametry w oknie Ustawienia i opcje raportu, które może się różnic wyglądem i opcjami w zależności od typu Raportu jaki chcemy wygenerować. Na zakładce Parametry można ustawić między innymi okres dla jakiego mają być wykonane dane, zawartość raportu itp. Na zakładce Wygląd użytkownik może ustawić parametry związane z wyglądem generowanego raportu np.:

 • w sekcji Jednostki można ustawić jednostki w jakich generowane będą dane oraz określić
  z jaką dokładnością maja być one wyświetlone
 • w sekcji Czcionka raportu określić styl i rozmiar czcionki generowanego raportu
 • w sekcji Różne można wybrać informacje, które będą dodatkowo wyświetlane na wydruku
  raportu

Po ustawieniu wszystkich parametrów należy kliknąć przycisk OK i program wygeneruje wybrany raport.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.2.2.Wydruk/Export raportu

 
Wygenerowany wcześniej raport może być wydrukowany lub zapisany w formie pliku w wybranym formacie.

Wydruk raportu – aby wydrukować wygenerowany raport należy w oknie raportu wybrać polecenie Print (Drukuj),

Zapis raportu – wygenerowane w programie Energia 4 raporty można zapisać w formie plików, w tym celu należy w oknie raportu kliknąć na ikonę  Save (Zapisz) i z rozwiniętej listy wybrać odpowiedni format pliku.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
2 of 2 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.3.Wymiana

 
Program Energia4 pozwala na Eksport oraz Import danych.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.3.1.Import

 
Funkcja Import pozwala na importowanie danych z plików do programu Energia4.

 Rys. Import

Po kliknięciu w ikonę   Import  otworzy się nam podmenu z opcjami:

– Prywatne – pozwala na import prywatnych danych

Uruchom w tle – opcję tą możemy zaznaczyć bądź odznaczyć

Konfiguracja –  okienko Konfiguracja importów pozwala na skonfigurowanie importu plików, pliki możemy zapisywać bądź usuwać z bazy danych, dodawać pliki importu bądź całe foldery, usuwać oraz przesuwać. Konfiguracje dzielą się na  indywidualna i globalne

Projektowanie – opcja umożliwia projektowanie poprzez wbudowany Designer,  możemy także zaznaczyć bądź odznaczyć Tryb projektowania

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.3.2.Export

 
Funkcja Eksport pozwala na eksportowanie danych z programu Energia4 na dane zapisane w innym formacie plików.

Rys. Export

Po kliknięciu w ikonę    Eksport otwiera nam się podmenu z opcjami:
Prywatne – pozwala na eksport prywatnych danych na dane w innym interesującym  nas formacie plików
Uruchom w tle – opcję tą możemy zaznaczyć bądź odznaczyć
Konfiguracja – w okienku Konfiguracja eksportów pozwala na skonfigurowanie eksportu plików, pliki możemy zapisywać bądź usuwać z bazy danych, dodawać pliki eksportu bądź całe foldery, usuwać oraz przesuwać. Konfiguracje dzielą się na indywidualną i globalną.    

       Rys. Konfiguracja

Projektowanie – opcja umożliwia projektowanie poprzez wbudowany Designer,  możemy także zaznaczyć bądź odznaczyć Tryb projektowania

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.4.Odczyt danych

 
Wczytywanie plików źródłowych z liczników do programu odbywa się poprzez kliknięcie ikony Wczytaj pliki w sekcji Odczyt danych na zakładce Dane.

                                                                          Rys. Funkcje Odczytu danych

Wczytaj pliki – klikając bezpośrednio na ikonę   Wczytaj pliki powodujemy wczytanie plików źródłowych ze wszystkich katalogów, podanych podczas konfiguracji odczytu danych.
Klikając na symbol w prawym dolnym rogu ikony   Wczytaj pliki rozwijamy menu, w którym możemy wybrać katalog z którego chcemy wczytać pliki lub wybrać opcje Wszystkie i wczytać pliki ze wszystkich katalogów znajdujących się na liście. Wczytane dane, zapisane są w Urządzeniach, znajdują się tam tzw. „dane surowe”,
modyfikacja danych następuje dopiero w Punktach Pomiarowych poprzez zastosowanie odpowiednich parametrów.
Podczas wczytywania danych pomiarowych, do bazy danych programu Energia4, możliwe jest wykorzystanie funkcji automatycznego tworzenia urządzeń pomiarowych w celu utworzenia urządzeń, które nie były wcześniej zdefiniowane w programie.
Log – wybierając ikonę    Log otwieramy plik tekstowy z informacjami o działaniu programu Energia4. Informacje te są generowane automatycznie.
Katalogi – funkcja Katalogi pozwala otworzyć wybrany katalog z danymi odczytowymi lub archiwalnymi z poziomu programu Energia4.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.3.Edycja

 
Funkcja Edytor rejestrów pozwala na łatwe i szybkie edytowanie rejestrów danych urządzeń. Uruchamiamy ją klikając na ikonę Edytor rejestrów  .  Otworzy się nam okienko z Edytora zaznaczonego urządzenia.

                                                                                   Rys. Edytor rejestrów

Okres przeglądu danych
W okienku możemy ustawić z jakiego okresu chcemy przeglądać dane:
– 1M – jeden miesiąc
– 3M – trzy miesiące
– 6M – sześc miesięcy
– 1R – jeden rok
– Ustawienie własne – możliwość ustawienia dokładnego okresu od dnia i godziny do dnia i godziny

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.4.Moje akcje

 
Sekcja Moje akcje pozwala na zdefiniowanie najczęściej wykonywanych akcji w jednym miejscu. Po kliknięciu na ikonę  ukazuje nam się okno z opcjami:

– Dodaj – przenosi nas do kreatora dodawania nowej akcji.
– Przypnij – pozwala na bezpośrednie wyświetlenie akcji w sekcji
– Edytuj – pozwala edytować aktualne akcje
– Usuń – usuwa akcje z listy
– Góra – przesuwa akcje w górę na liście
– Dół – przesuwa akcje w dół na liście

Rys. Moje akcje

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.4.1.Dodawanie akcji

 
Aby dodać nową akcję klikamy ikonę  Dodaj następnie wpisujemy kolejno:
– Nazwę
– Opis
Kolejnym krokiem jest wybranie czynności. Po kliknięciu na ikonę  Dodaj mamy do wyboru poszczególne czynności (opis czynności wraz ze zrzutami ekranu znajduje się w System->Harmonogramy->Dodawanie harmonogramu-> Czynności):

– Wczytaj dane
– Test
– Harmonogram
– eMail
– Ftp/Ftps
– CMD
– Uruchom program
– Akwizycja
– OnLine
– Usuwanie historii Online
– Raport
– Import
– Eksport
– Wykres
– Diagram

Następnie klikamy OK, aby zatwierdzić bądź Anuluj, aby anulować.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.Moduły

 
W programie Energia4 zaimplementowano kilka modułów, które odpowiadają za dodatkowe funkcje programu.

Zawartość zakładki moduły jest zależna od licencji użytkownika.

Poprzez zakup odpowiednich modułów Klient może dostosować program do swoich indywidualnych potrzeb.

Wraz z dynamicznym rozwojem programu kolejne moduły są sukcesywnie dodawane.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.1.Akwizycja

 
Moduł Akwizycja jest odpowiedzialny za zestawienie połączenia z zewnętrznym urządzeniem odczytowym. Można za jego pomocą pozyskać dane z urządzeń pomiarowych, a następnie wprowadzić je do bazy danych. Moduł akwizycji jest niezbędny do automatycznego odczytu danych wykonywanego przez harmonogramy odczytowe.

Funkcje związane z modułem Akwizycja znajdują się na zakładce Moduły w sekcji Akwizycja.  Klikając ikonę Gniazda odczytowe otwieramy okno modułu Akwizycji.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.1.1.Gniazda odczytowe

 
Gniazda odczytowe to inaczej połączenia z zewnętrznymi urządzeniami odczytowymi. Można utworzyć kilka gniazd odczytowych (połączeń) z jednym urządzeniem odczytowym w celu odczytania różnych zestawów urządzeń pomiarowych.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.1.1.1.Dodawanie gniazda odczytowego

 
Klikając ikonę   otwieramy kreator tworzenia nowego gniazda odczytowego. W pierwszym oknie kreatora należy podać następujące parametry:
Nazwa – pomaga zidentyfikować dane gniazdo w dalszej pracy z programem
Zarządzanie danymi – opcja pozwala ustawić konfigurację zapisu oraz sposobu odczytywania danych dla dodawanego gniazda odczytowego (domyślne ustawienia tych parametrów są dostępne po kliknięciu ikony Konfiguracja    w oknie Gniazd odczytowych)
Atrybuty
Używaj jako wzorca – opcja pozwala na używanie ustawień z gniazda odczytowego jako wzorca do tworzenia kolejnych gniazd, możemy zaznaczyć/odznaczyć opcje
Parametry połączenia:
Typ komunikacji – z listy dostępnych typów urządzeń należy wybrać to z którym chcemy się połączyć
Online – zaznaczenie opcji spowoduje iż urządzenia będą odczytywane online, możemy zaznaczyć/odznaczyć opcje
Próba otwarcia portu – należy określić sposób i ilość prób nawiązania komunikacji ze wskazanym urządzeniem
Próba połączenia z urządzeniem– należy określić ilość prób nawiązania komunikacji ze wskazanym urządzeniem
Lokalizacja komputera odczytowego – odczyt możemy uruchomić zaznaczoną na lokalnym komputerze bądź na innym podłączonym do sieci lokalnej (odznaczenie opcji Uruchom na lokalnym komputerze spowoduje pojawienie się kolejnej opcji –  opcja Użyj nazwy komputera oraz miejsce na wpisanie nazwy komputera w sieci)
Rodzaj połączenia (sieciowe lub modemowe) – należy podać parametry wybranego połączenia

Rys. Kreator gniazd odczytowych

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych klikamy przycisk Dalej. 

Wybór urządzeń do odczytu
Następnie z listy urządzeń musimy wybrać urządzenie, które chcemy odczytać oraz rodzaj odczytu np. (w zależności od typu komunikacji jaką wybraliśmy występują różne rodzaje odczytów):
– Online
– Rozliczeniowy                                                                                                                                                                – Rozliczeniowy + archiwa
– Pełny odczyt

Aby dodać klikamy ikonę . Urządzenie pojawia się w lewej tabeli. Możemy dodać dowolna liczbę urządzeń i rodzajów odczytów.

 Rys. Źródła danych gniazda odczytowego

Jeśli wybierzemy odczyt online w ustawieniach gniazda oraz dodamy rodzaj odczytu urządzenia jako online możemy dodatkowo ustawić aby wybrane dane online były zapisywane do bazy danych. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na urządzenie w oknie dodawania urządzeń do gniazda odczytowego i wybieramy z listy Konfiguracja zapisu danych online.

 Rys. Konfiguracja zapisu danych online

Otwiera nam się okno z dostępnymi opcjami:
– Nie zapisuj żadnych danych
– Zapisz wszystko
– Zapisz wybrane – klikając ikonę Dodaj możemy dodać konkretne numery rejestrów danych, które będą zapisywane.

 Rys. Okno konfiguracji zapisu danych online

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych klikamy przycisk Dalej. Następnie finalizujemy tworzenie gniazda odczytowego klikając Utwórz punkt pomiarowy, aby utworzyć punkt pomiarowy (opis tworzenia punktów pomiarowych znajduje się w Punkty pomiarowe), Zakończ, aby zakończyć i zapisać gniazdo odczytowe bądź Anuluj aby anulować.

Rys. Finalizowanie tworzenia gniazda odczytowego

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.1.1.2.Edycja/Usuwanie gniazda odczytowego

 
Chcąc edytować gniazda odczytowe klikamy na gniazdo odczytowe, które należy odczytać i dokonujemy Edycji   .  W pierwszym oknie widzimy ustawienia analogiczne do występujących podczas tworzenia nowego gniazda odczytowego (parametry podstawowe i parametry połączenia). Po edycji danych klikamy przycisk Dalej. Tutaj możemy wybrać między:
– Pobierz konfigurację  – tworzy połączenie z urządzeniem komunikacyjnym i pobiera listę urządzeń pomiarowych
– Pomiń pobieranie konfiguracji i przejdź do edycji źródeł danych – przenosi nas do źródeł danych gniazda odczytowego co pozwala na dodanie dowolnego urządzenia pomiarowego jako źródła danych. Jeśli chcemy anulować klikamy na Anuluj. Dalej postępujemy analogicznie jak podczas tworzenia nowego gniazda odczytowego.

Usuwanie gniazda odczytowego
Aby usunąć gniazdo odczytowe klikamy ikonę   Usuń. Usunięte zostaje gniazdo odczytowe wraz ze wszelkimi powiązanymi z nim informacjami.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.2.Bilingi

 
Moduł Bilingi umożliwia dokonanie rozliczenia, aby otworzyć ten moduł klikamy ikonę  co spowoduje otwarcie nowej karty. Otwarta karta podzielona jest na sekcje:

– Otwórz
– Operacje
– Okres rozliczeniowy
– Filtrowanie
– Ustawienia

Rys. Bilingi

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.2.1.Operacje

 
W sekcji Operacje mamy do wyboru:

– Rozliczenie – po kliknięciu ikony     Otwórz otworzy się nam okno Tworzenia rozliczeń, w którym ustawiamy datę wystawienia oraz wybieramy rodzaj rozliczenia:

–  Wg stanów rzeczywistych

–  Wg stanów estymowanych

–  Do rozliczenia bilansującego

–  Do rozliczenia korekcyjnego

Niezależnie od możliwości usuwania pojedynczych rozliczeń wspomnianych przy opisie panelu graficznego i widoków arkuszy, dostępne są operacje usuwania większej ilości rozliczeń jednocześnie, udostępnione na zakładce „Usuwanie”.

– Widok w arkuszu 1 – Arkusz „1” umożliwia manualną modyfikację następujących właściwości:

 • Numer faktury (powinien zostać dostarczony podczas importu danych z systemu księgowego)
 • Typu rozliczenia („Zaliczkowa” czyli wg stanów prognozowanych)
 • Potwierdzenia rozliczenie (powinno zostać zmodyfikowane podczas importu danych z systemu księgowego)
 •  Zapłacono
 • Wystawiono

Dodatkowo w arkuszu znajdują się:

 • Umowa
 • Punkt pomiarowy
 • Odbiorca
 • Za okres
 • Taryfa
 • Kwota Brutto
 • Akcyza
 • Termin

– Widok w arkuszu 2 – Widok „2” to układ sprzężonych dwóch list. Tabela główna (w górnej części) to lista umów, znajdują się w niej:

 • Punkt pomiarowy
 • Umowa
 • Odbiorca
 • Liczba rozliczeń

Tabela podrzędna (w dolnej części) to rozliczenia z tytułu aktualnie wybranej w tabeli głównej umowy. Modyfikacje możliwe jak arkuszu „1”. – Raporty (Przycisk „Raport” w grupie „Operacje” uruchamia proces sporządzenia szczegółowych tabel rozliczeń w postaci dokumentów możliwych do zapisania w różnych formatach (PDF, XLS, HTML, CSV, …))

– Eksporty – dostępnych jest 8 rodzajów eksportów:

 • Eksport rozliczeń XML
 • Eksport akcyzowy XLS
 • Eksport okresowy XLS
 • Eksport listy miejsc rozliczeniowych XLS
 • Eksport listy adresów, liczników i ostatnich stanów
 • Eksport PDF
 • Eksport XML, dekretów do Raks
 • Eksport SQL/XML

– Import – przycisk Import w grupie Operacje uruchamia procedurę pobierania danych zwrotnych z systemu F-K dostarczanych w postaci wskazanego pliku XML. Import polega na opatrzeniu zapamiętanego rozliczenia numerem faktury i oznaczeniu rozliczenia jako zatwierdzonego. Jeśli nastąpiła manualna modyfikacja terminu płatności w systemie F-K, to modyfikacja jest przenoszona do bazy rozliczeń.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.2.2.Okres rozliczeniowy

 
Przed próba otwarcia rozliczenia należy ustawić Okres rozliczeniowy. W sekcji Okres rozliczeniowy możemy ustawić dokładny okres w którym będzie miało nastąpić rozliczenie. Możemy wybrać:

 •  Okres
 •  Miesiąc     
 •  1/2 m-ca
 • Dekada
 • Typowe okresy
Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.2.3.Filtrowanie

 
W sekcji Filtrowanie możemy bardziej ograniczyć zakres otwieranych umów poprzez zaznaczenie bądź odznaczenie odpowiednich danych:

–  Grupy taryfowej odbiorcy

–  Kodów eksportowych (krótkich kodów przypisywanych umowom dla ich oznaczenia według potrzeb)

–  Typu odbiorcy (listę typów definiuje się w edytorze dostępnym w: Moduły-> Słowniki->Typy kontrahentów/odbiorców

–  Kody umów

–  Daty wystawienia

–  Atrybuty

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.2.4.Ustawienia

 
W opcji Ustawienia możemy ustawić parametry używane podczas sporządzania rozliczeń. Uruchamiamy ją klikając na ikonę  .  W opcji Ustawienia możemy ustawić:
– Ilość dni przeszukiwana wstecz przy odczycie stanów
– Ilość dni przeszukiwana do przodu przy odczycie stanów
– Maksymalny względny przyrost stanów jako kryterium poprawności [%]
– Dopuszczalna liczba dni brakujących stanów od początku okresu rozliczeniowego
– Dopuszczalna liczba dni brakujących stanów do końca okresu rozliczeniowego
– Dopuszczaj zerowa kwotę rozliczenia (opcje można zaznaczyć bądź odznaczyć)

 Rys. Ustawienia

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.2.5.Narzędzia

 
W opcji Narzędzia po kliknięciu na ikonę    możemy sprawdzić poprawność wybranych cech rozliczeń:

Rozliczenia poza okresem ważności (Sprawdzenie czy istnieją rozliczenia poza okresem ważności)

Rozliczenia wg nie przypisanych umów (Sprawdzenie czy istnieją rozliczenia wg umów nie przypisanych do żadnych punktów pomiarowych)

Estymacje (Wykonuje zbiorowo estymację stanów liczników)

– Migracja umów (Aktywne spośród odfiltrowanych umów zostaną zakończone wg żądanych w kolejnym oknie ustawień  utworzone zostaną nowe umowy)

– Rozliczenia wg usuniętych umów (sprawdza czy istnieją rozliczenia wg umów, które zostały usunięte)

-Weryfikuj dane z Raks (sprawdza kartoteki klientów w bazach Raks pod kątem NIP, numerów kont analitycznych i MASS_PAYMENT)

– Odczyt danych z Raks (Nastąpi próba odczytu numerów i nazw kont z systemu Raks oraz wyznaczania dla nich numerów IBAN)

 Rys. Narzędzia

                        

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.3.Diagramy

 
Funkcja Diagramy pozwala na dodawanie, edytowanie, usuwanie oraz konfigurację diagramów.

Po kliknięciu na ikonę     lub    Diagramy  otwieramy okienko z listą utworzonych diagramów.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.3.1.Dodawanie diagramu

 
Nowy diagram dodajemy klikając na ikonę Dodaj . Otworzy nam się okno tworzenia Diagramu z czterema zakładkami:

– Diagram – wpisujemy kolejno nazwę oraz opis, zaznaczamy/odznaczamy opcje Pokaż na pasku i Automatycznie otwórz przy starcie, klikając ikonę możemy wybrać wcześniej utworzony projekt w formacie *.png
– Płótno – w tej zakładce mamy do wyboru rozmiar dostępne są dwie opcje Wprowadź rozmiar lub Dostosuj do Podkładu, zaznaczamy/odznaczamy opcje Wymiar
– Tło – możemy wybrać kolor tła lub klikając ikonę wybrać plik z Podkładem plik *.svg, *.svgz lub pliki obrazu *.bmp, *.png, *.tiff
– Otwarcie – zaznaczamy/odznaczamy opcje Przy otwarciu diagramu uruchom czynności, aby dodać czynność klikamy ikonę  po czym otwiera się okno z Czynnościami i ich ustawieniami (Czynności opisane w System-> Harmonogramy->Dodawanie harmonogramów->Czynności), w opcjach zaawansowanych możemy wybrać czy program ma Uruchamiać czynności sekwencyjnie czy jednocześnie oraz zaznaczamy/odznaczamy opcje Zakończ jeśli wystąpił błąd.
Następnie klikamy Ok by zatwierdzić bądź Anuluj aby anulować. Dodatkowo mamy opcje Otwórz po kliknięciu w ikonę zaznaczony diagram otwiera się.

 Rys. Diagramy 

 

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.3.2.Okno diagramu

 
Po kliknięciu w ikonę Właściwości  mamy dostęp do ustawień diagramu analogicznych jak te podczas tworzenia nowego. Kolejne opcje to Pokaż na pasku, Automatycznie otwórz przy starcie, Usuń, Góra, Dół.

W oknie diagramu do dyspozycji mamy opcje:

– Wybierz – klikając na ikonę    aktywuje się opcja wybierania
– Przesuń – klikając na ikonę    aktywuje się opcja przesuwania
– Zmniejsz – klikając na ikonę    możemy zmniejszać/przybliżać widok okna
– Zwiększ – klikając na ikonę   możemy zwiększać/oddalać widok okna
– Dostosuj do okna – klikając na ikonę   widok zostaje dopasowany do rozmiaru okna
– Dostosuj do tabeli – klikając na ikonę    widok zostaje dopasowany do rozmiaru tabeli
– Odśwież – klikając na ikonę    odświeżamy okno
– Edytuj – klikając na ikonę    aktywują się poniższe opcje:

 •  Zapisz (Zapisz lub Zapisz jako) – klikając na ikonę   zapisujemy dany projekt
 • Zamknij – klikając na ikonę    zamykamy opcje edycji
 •  Dodaj – klikając na ikonę  otwiera się okno w którym możemy dodać elementy diagramu: Obiekty (Przycisk, Obraz, Tekst) oraz Wskaźnik (Wskaźnik cyfrowy)

– Usuń – klikając na ikonę    usuwamy zaznaczony element
– Właściwości – klikając na ikonę   otwieramy okno z właściwościami diagramu.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.4.Import danych

 
Kolejną zakładką jest Import danych. Umożliwia ona importowanie punktów pomiarowych wraz z danymi w odpowiednim formacie. Po kliknięciu ikony     uruchomi się kreator.

 Rys. Kreator importu dach – Typ źródła danych

Wybieramy odpowiednią opcję i  wczytujemy odpowiedni plik np. Chcę wybrać pliki źródłowe.

Rys. Źródło danych

Po kliknięciu ikony   następuje wyszukanie odpowiedniego pliku (rysunek poniżej).

Rys. Wczytanie pliku

Następnie wybieramy format.

Rodzaje formatów:

 – E4 – plik jest zgodny z formatem programu Energia4

– GE – import danych zgodny z formatem dla GE

-dowolny format – przekonwertowanie pliku na format E4

 Rys. Określenie formatu

Na koniec wyświetli się nam Podsumowanie. Zaimportowany plik należy uruchomić klikając na opcję Uruchom.

 Rys. Podsumowanie

 

Rys. Zaimportowany plik

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.5.Kalendarze

 
Moduł kalendarza przeznaczony jest do zarządzania Kalendarzami stref doby zawierającymi informacje o taryfach, według których wykonywane są rozliczenia mediów dla danego obiektu. Dostęp do modułu kalendarzy znajduje się na zakładce Moduły. Wybierając ikonę Kalendarze stref doby Użytkownik uzyskuje możliwość edycji kalendarzy.

                                                                      Rys. Okno Kalendarze stref doby

W programie zaimplementowano kilka kalendarzy zbudowanych na podstawie najbardziej popularnych taryf energii. Użytkownik może edytować zdefiniowane wcześniej kalendarze lub zbudować własne dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.5.1.Definiowanie kalendarza

 
Aby utworzyć nowy kalendarz, przechodzimy do zakładki Moduły i wchodzimy na Kalendarze stref doby. Następnie klikamy na Dodaj i podajemy Kod oraz Nazwę nowego kalendarza i klikamy OK.

Nowy kalendarz został utworzony, pojawił się na liście kalendarzy, ale nie jest jeszcze zapisany na co wskazuje ikona żółtego plusa    obok nazwy kalendarza. Przed przystąpieniem do dalszego definiowania kalendarza należy go zapisać. Przechodzimy do okna Kalendarze stref doby i klikamy Zapisz. Ikona żółtego plusa zamienia się na ikonę OK  .

Dla każdego nowego kalendarza należy zdefiniować dwie rzeczy: warianty strefy doby dla poszczególnych typów dni naszego kalendarza oraz wypełnić kalendarz tymi dniami. Podczas definiowania ww. parametrów korzystamy ze Słownika typów dni oraz Słownika stref doby. Oba te słowniki są w części wypełnione danymi, ponadto każdy użytkownik może stworzyć własne typy dni lub stref doby według własnych potrzeb.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.5.2.Wypełnianie kalendarza

 
Przed przystąpieniem do wypełniania kalendarza należy zdefiniować warianty stref doby dla typów dni którymi będziemy wypełniać kalendarz.

Wybieramy kalendarz, który chcemy edytować. Następnie w oknie Właściwości danego kalendarza w polu Kalendarz klikamy ikonkę Edytuj , w programie otwiera się nowe okno „Kalendarz typów dni dla: …”.

Korzystając z przycisków nawigacji Poprzedni rok, Następny rok ustawiamy formularz kalendarza na interesującym nas roku. Klikamy prawym przyciskiem myszki na wybranym dniu kalendarza (najlepiej na 1 stycznia)
program wyświetli okienko w którym dokonujemy wyboru:
– jaki typ dnia chcemy wstawić
– w jakim zakresie chcemy wypełnić kalendarz wskazanym typem dnia
– jaki rodzaj dni w zadanym zakresie ma być wypełniony wskazanym typem dnia

Po ustawieniu wszystkich parametrów klikamy Wstaw i program wypełnia kalendarz wybranym typem dnia zgodnie ze podanymi ustawieniami. Jeżeli kalendarz składa się z więcej niż jednego typu dnia to opisane powyżej czynności wykonujemy dla każdego z wymaganych typów dni. Wypełniony kompletnie kalendarz należy zapisać klikając przycisk Zastosuj zmiany. Zdefiniowany dla danego roku kalendarz można następnie skopiować na inne lata używając funkcji Kopiuj poprzedni rok lub Kopiuj następny rok.

Dodatkowe funkcje w oknie „Kalendarz typów dni dla: …”:
– Cofnij zmiany – usuwa wszystkie zmiany wprowadzone od ostatniego zapisu – Kopiuj poprzedni rok – pozwala przenieść wypełniony kalendarz na rok następny, należy jednak zwrócić uwagę czy po skopiowaniu danych w nowym kalendarzu wypełnione są wszystkie dni.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.5.3.Definiowanie wariantów stref doby dla typu dnia

 
Warianty stref doby dla typu dnia definiujemy wybierając kalendarz dla którego dni będziemy opisywać. Następnie w oknie Właściwości danego kalendarza w polu Strefy klikamy ikonkę    Edytuj, w programie otwiera się nowe okno „Warianty układu stref doby dla typu dnia …”. W oknie tym wybieramy Typ dnia dla którego zdefiniujemy wariant stref doby, tzn. rozwijamy listę dostępnych typów dni, wskazujemy dany typ dnia. Następnie klikamy opcję Dodaj wariant, w dolnej części okna pojawia się pole do definiowania stref doby dla wybranego dnia. Najpierw w polu Ważny od: podajemy datę od której dany układ stref ma obowiązywać. Datę można wprowadzić „ręcznie” lub klikając na ikonkę strzałki obok daty, wybrać z rozwiniętego kalendarza. Pole Strefy służy do ustawienia odpowiedniego układu stref, jest ono podzielone na 24 części – każda z nich odpowiada za poszczególną godzinę doby. Klikając i przytrzymując wciśnięty prawy klawisz myszki, zaznaczamy godziny dla których wybierzemy dany typ strefy. Po zwolnieniu klawisza myszki wybrane godziny są podświetlone a w programie otwiera się nowe okno Właściwości.
Okno Własności strefy doby można wyświetlić również przez podwójne kliknięcie na wybranej strefie lub klikając na wybranej strefie prawym przyciskiem myszki wybrać opcję Właściwości w rozwiniętego menu.

 Rys. Okno właściwości edycji układu stref doby

W polu Strefa wybieramy typ strefy obowiązujący w danym dniu dla zaznaczonych godzin. W polach Początek i Długość można doprecyzować wybrane wcześniej godziny. Następnie należy wskazać Rejestr E kodu OBIS, w danym kalendarzu, każdy typ strefy musi mieć ustawiony unikalny numer dla kodu OBIS. Po zakończeniu edycji w oknie Właściwości zamykamy je wciskając OK. Dla każdej kolejnej strefy doby w danym dniu postępujemy tak samo. Jeżeli wszystkie godziny dnia są już przypisane do odpowiednich stref należy kliknąć ikonę Zastosuj zmiany.
Jeden typ dnia może mieć zdefiniowane kilka wariantów stref doby, ale muszą mieć one różne daty okresów obowiązywania. Funkcja Dodaj wariant pozwala przypisać do danego typu dnia kolejne ustawienia stref doby.
Po zakończeniu definiowania danego typu dnia należy zapisać wszystkie zmiany i można w polu Typ dnia wybrać kolejny dzień lub zakończyć prace z kreatorem wybierając przycisk Zamknij formularz. Po zdefiniowaniu wszystkich typów dni występujących w danym kalendarzu należy tymi dniami wypełnić kalendarz. Dodatkowe funkcje w oknie „Warianty układu stref doby dla dnia typu …”:
– Cofnij zmiany – usuwa wszystkie zmiany wprowadzone od ostatniego zapisu
– Pokazuj numery stref – wyświetla, na polu Strefy, numer rejestru E w kodzie OBIS
nadany strefie
– Usuń wariant – usuwa zaznaczony wariant układu stref doby

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.5.4.Dodawanie kalendarza do obiektów

 
Kalendarze stref doby definiowane są w programie Energia4 m.in. w celu określania zasad według jakich urządzeń liczniki zbierały dane. Aby obiekty (Urządzenia, Punkty Pomiarowe, Zestawy Obliczeniowe) mogły korzystać z
informacji zawartych w zdefiniowanych wcześniej kalendarzach, należy wybrany kalendarz podłączyć do obiektu. W tym celu należy zaznaczyć na liście obiektów żądany obiekt i przejść do jego okna Właściwości.

W oknie Właściwości wybranego obiektu klikamy ikonę  Edytuj, następnie przechodzimy do części Kalendarze stref doby. Jeżeli szczegóły sekcji Kalendarze stref doby są niewidoczne należy kliknąć na napis Kolekcja kalendarzy stref doby znajdujący się poniżej. W celu dodania kalendarza do obiektu należy kliknąć na ikonę   Dodaj i wybrać właściwy kalendarz oraz określić terminy jego obowiązywania. Po wprowadzaniu wszystkich danych należy zapisać zmiany.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.5.5.Słowniki typów dni

 
W oknie Kalendarze stref doby na zakładce Słowniki typów dni znajduje się lista zdefiniowanych w programie typów dni wykorzystywanych do budowy kalendarzy. Wszystkie znajdujące się na tej liście dni są dostępne podczas definiowania kalendarzy. Użytkownik może skorzystać z istniejących już typów, edytować je lub stworzyć własne.

Rys. Zakładka Słowniki typów dni

Edytowanie typu dnia

Należy z listy dostępnych typów dni wybrać ten który będzie edytowany i kliknąć na niego. Następnie w oknie Właściwości możemy zmienić jego kod, nazwę i kolor jakim jest on przedstawiany w kalendarzu. Edytowany typ dnia jest oznaczony na liście ikona żółtego wykrzyknika , po zakończeniu edycji należy przejść na zakładkę Słowniki typów dni i klikając Zapisz zatwierdzić wprowadzone zmiany. Ikona żółtego wykrzyknika zamienia się na ikonę OK    .

Dodawanie nowego typu dnia

Na zakładce Słowniki typów dni wybieramy Dodaj i w wyświetlonym oknie podajemy kod i nazwę nowego typu dni, klikamy OK. Nowy typ dni został utworzony, pojawił się na liście, ale nie jest jeszcze zapisany na co wskazuje ikona plusa    obok jego nazwy. W oknie Właściwości danego typu dni w polu Kolor klikamy ikonę   Edytuj i możemy zmienić kolor jakim dany typ dni będzie wyświetlany w kalendarzu. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy przejść na zakładkę Słowniki typów dni i klikając  Zapisz, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. Ikona żółtego plusa zamienia się na ikonę OK  .

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.5.6.Słowniki stref doby

 
W oknie Kalendarze stref doby na zakładce Słowniki stref doby znajduje się lista zdefiniowanych w programie stref doby dla typów dni wykorzystywanych do budowy kalendarzy. Podczas definiowania kalendarzy Użytkownik może skorzystać z istniejących już stref doby, edytować lub stworzyć własne.

 Rys. Zakładka Słowniki stref doby

Edytowanie strefy doby
Z listy dostępnych stref należy wybrać odpowiednią i kliknąć na nią. Następnie w oknie Właściwości możemy zmienić jej kod, nazwę i kolor jakim jest ona przedstawiany podczas definiowania w kalendarzy. Edytowana strefa oznaczona jest na liście ikonka żółtego wykrzyknika  , po zakończeniu edycji należy przejść na zakładkę Słowniki stref doby i klikając Zapisz zatwierdzić wprowadzone zmiany. Ikona żółtego wykrzyknika zamienia się na ikonę OK   .

Dodawanie nowej strefy doby.
Na zakładce Słowniki stref doby wybieramy Dodaj i w wyświetlonym oknie podajemy kod i nazwę nowej strefy, klikamy OK. Nowa strefa została utworzona, pojawiła się na liście, ale nie jest jeszcze zapisana na co wskazuje ikonka żółtego plusa obok jej nazwy. W oknie Właściwości nowej strefy, w polu Kolor klikamy ikonę Edytuj i możemy zmienić kolor jakim będzie oznaczana nowa strefa. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy przejść na zakładkę Słowniki stref doby i klikając Zapisz zatwierdzić wprowadzone zmiany. Ikona żółtego plusa zamienia się na ikonę OK  .

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.5.7.Definiowanie pasma stref dla opłaty mocowej

Wstęp

Tak Nie Zaproponuj zmianę
3 of 3 użytkowników uznało to za pomocne

7.6.Online

 
Funkcja Online pozwala na wgląd w aktywnie odczytywane urządzenia. Można ją podzielić na trzy opcje:

– Menadżer okien online
– Źródła danych
– Aktywne źródła

Po kliknięciu na ikonę     otworzy nam się okno ustawień w którym zawarte są zakładki:

– Konfiguracja modułu SMS – możliwość ustawienia Dostawcy usługi
– Ustawienia okien online – możliwość ustawienia Odległości między punktami w siatce okna online oraz Rozmiar bufora danych dal wskaźnika
– Historia danych online
– Ustawienie Email

 Rys. Online 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.6.1.Menadżer okien online

 
Przy użyciu opcji Menadżer okien online możemy na bieżąco obserwować odczytywane dane na wskaźnikach. Nowe okno online tworzymy klikamy na ikonę     Dodawanie okna online.  Klikając klawisz F4 otworzy się okno właściwości, które pozwala na zmianę nazwy okna, parametrów (HTML Online – parametr pozwalający na określenie lokalizacji strony umożliwiającej podgląd okna online w sieci) oraz wyglądu (Grubość konturu, Kolor siatki, Obramowanie, Tło).

Dodawanie wskaźników
W oknie klikając na ikonę    Dodaj wskaźnik/wskaźniki  otwieramy okno z wyborem wskaźników:

– Tarczowy

– Tarczowy z zakresem

– Liniowy

– Strażnik mocy

– Wskaźnik pisakowy

– Wskaźnik tekstowy

– Cyfrowy wyświetlacz     

 -Obrazek, ikona etc.

 -Wskaźnik słupkowy

-Wielowskazówkowy

-Wykres wskazowy

-Przycisk wł/wył

-Internet Exploler

-Przycisk

-Google Chrome

-Label

-Podgląd planu                        

Po wybraniu wskaźnika należy zdefiniować jego ilość poprzez wpisanie ilości wskaźników lub kliknąć w ikonę, aby dodać bądź ikonę by odjąć ilość. Następnie należy kliknąć ikonę   Dodaj, aby dodać wskaźnik. Otworzy nam się dalsza część okna gdzie definiujemy źródło danych dla wskaźnika.

Klikniecie na ikonę   spowoduje otwarcie okna Wyboru źródła danych. Możemy je wybrać zarówno z listy urządzeń pomiarowych jak i z listy punktów pomiarowych. Ustawienia są analogiczne jak opisane w opcji Źródła danych.
Możemy także usunąć dany wskaźnik klikając na ikonę   .  Po wybraniu wskaźnika i zdefiniowaniu źródła klikamy OK, aby dodać lub Anuluj aby anulować.


Rys. Dodawanie wskaźników

Właściwości wskaźników

Po dodaniu i wybraniu wskaźnika może wejść w jego właściwości klikając klawisz F4 możemy wtedy dowolnie edytować wygląd wskaźnika m.in. (każdy z wskaźników posiada inne właściwości możliwe do edycji):

– Belka tytułowa

– Parametry

– Skala

– Pozycja

– Rozmiar

– Wygląd

– Widok

Dostępna jest także opcja Edytuj wskaźniki, która otwiera okno edycji po kliknięciu w ikonę   .
Możemy także usunąć wskaźnik klikając na ikonę   Usuń wskaźnik.
Klikając na ikonę   Zapisz . Po kliknięciu w ikonę     Podgląd ostatnich wartości  w dolnej części ok na pojawia się tabela pozwalająca na przegląd ostatnich wartości monitorowanych na wskaźnikach zawartych w oknie.
Opcja Pokaż siatkę aktywuje się klikając na ikonę    powoduje to pojawienie się siatki w oknie ze wskaźnikami. Po zaznaczeniu danego okna możemy go utworzyć klikając na ikonę   Otwarcie wybranego okna . Po zaznaczeniu danego okna możemy go usunąć klikając na ikonę     Usunięcie okna online.

                                                                  Rys. Menadżer okien online

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.6.2.Źródła danych

 
Opcja Źródła danych pozwala na skonfigurowanie urządzenia jako źródło danych dla wskaźników online.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.6.2.1.Dodawanie źródła danych

 
Aby utworzyć źródło danych dla wskaźnika online należy kliknąć ikonę  . Otworzy nam się kreator źródła danych dla wskaźników online. Wpisujemy nazwę źródła danych oraz wybieramy z rozwijalnego menu Działanie na źródłach danych do wyboru mamy:

– Suma
– Iloczyn
– Średnia
– Tangens fi
– Strażnik mocy

Następnie musimy zdefiniować źródło danych wybieramy z listy urządzeń bądź z listy punktów pomiarowych interesujące nas urządzenie odczytowe i klikając na ikonę   dodajemy źródło. Po dodaniu źródła pojawia się ono w prawej tabeli okna możemy tam wybrać Znak do bilansu i zaznaczyć Kod OBIS lub Ustawienie użytkownika -> plus (+) / minus (-).  Aby zapisać źródło klikamy Zakończ bądź Anuluj, aby anulować.

 Rys. Kreator źródła danych dla wskaźników online

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.6.2.2.Edycja źródła danych

 
Aby Edytować źródło danych dla wskaźnika online należy kliknąć ikonę  . Otworzy nam się kreator źródła danych dla wskaźników online. Wszystkie ustawienia są analogiczne jak w przypadku Dodawania źródła danych.  Po zaznaczeniu źródła i kliknięciu w ikonę    możemy usunąć źródło z listy. Możemy także Rozwinąć wszystkie gałęzie w drzewie obiektów klikając ikonę  .  Zwinąć wszystkie gałęzie w drzewie obiektów klikając ikonę  Rozwinąć wszystkie gałęzie aktualnie zaznaczonego węzła w drzewie obiektów klikając ikonę  .  Zwinąć wszystkie gałęzie aktualnie zaznaczonego węzła w drzewie obiektów klikając ikonę  .

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.7.OSD

 
OSD czyli Operator Systemu Dystrybucyjnego jest odpowiedzialny za umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci. Moduł ten posiada zakładkę Podstawowe  wchodzimy na nią klikając na ikonę   Ma ona za zadanie monitorować wygaśnięcie umowy u sprzedawcy.

Wśród opcji znajdują się również Alarmy, Analiza, Słowniki.

W Analizie występują takie pojęcia jak:
OP–  operator pomiaru
POB- podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe
Przedstawione punkty pomiarowe można eksportować do formatu exela klikając na ikonę  .

Rys. Analiza

Aby przywrócić domyślne parametry należy kliknąć na ikonę   .

Alarmy ostrzegają o wygaśnięciu umowy z OSD.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.8.Planowanie

 
Planowanie składa się z Przeglądu planów, Mediów oraz ze Statusu. Aby dodać plan należy kliknąć na ikonę  Dodaj.  Pojawi się Kreator planu, następnie klikamy Dalej, podajemy nazwę, medium, jednostkę i typ planu. Spośród typów planów możemy wybrać czy będzie to plan fizyczny czy obliczany. Idąc dalej ustawiamy rozdzielczość. Utworzony plan można edytować  ()  bądź usunąć  ().

   Rys. Przegląd planów

Media to określenie czego plan będzie dotyczyć. Na podstawie kodów OBIS dodajemy bądź wybieramy co będzie brane pod uwagę (np. energia elektryczna, gaz).

                                                                                           Rys. Media

Statusy mówią o stanie zrealizowaniu planu:

 • do akceptacji
 • do modyfikacji
 • zaakceptowany
 • niekompletny

 Rys. Statusy

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.9.Standardowe Profile Obciążenia

 
Moduł Standardowych profili obciążenia pozwala Użytkownikowi na oszacowanie zużycia energii elektrycznej. Standardowe profile obciążenia odzwierciadlają uśredniony pobór energii w każdej godzinie doby dla danej grupy taryfowej. Stosuje się je w celu prognozowania zużycia energii oraz rozliczania. Po kliknięciu ikony  Standardowe profile obciążenia  otwieramy okienko z listą utworzonych standardowych profili obciążenia.

 Rys. Standardowe profile obciążenia

Okno posiada dwie karty:

– Standardowe profile obciążenia
– Słownik typów dni

W karcie Słownik typów dni znajdują się wszystkie stworzone już i zapisane typy dni. W opcjach mamy do wyboru:

– Zapisz
– Dodaj
– 365
– Usuń
– Odśwież

Utworzenie odpowiednich typów dni dla danej taryfy jest niezbędne do późniejszego utworzenia lub uzupełnienia profilu obciążenia.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.9.1.Dodawanie typów dni

 
Aby dodać nowy typ dnia klikamy ikonę  Dodaj  następnie wpisujemy Kod oraz Nazwę profilu i zatwierdzamy klikając OK lub anulujemy klikając Anuluj. Po utworzeniu typu dnia pojawia się on w lewej kolumnie karty przy jego nazwie występuje ikona    oznaczająca iż typ dnia nie został zapisany. Aby zapisać klikamy ikonę 
 Zapisz i przy nazwie pojawia się ikona    oznaczająca iż typ dnia został zapisany.

 Rys. Słownik typów dni

Możemy także edytować Kod, Nazwę oraz Kolor we właściwościach (okno właściwości otwiera się po kliknięciu klawisza F4). Kod i Nazwę edytujemy wpisując interesująca nas aby edytować Kolor należy kliknąć ikonę   po czym w nowo otwartym oknie możemy wybrać kolor. Po wybraniu koloru zatwierdzamy wybór klikając OK.
O tym iż zmiany nie zostały zapisane informuje nas ikona    w lewej kolumnie obok nazwy typu dnia, aby zmiany zostały zatwierdzone należy kliknac ikonę   Zapisz  po zapisaniu ikona zmienia się w ikonę    co oznacza iż zmiany zostały zapisane.

  Rys. Właściwości słowników typów dni

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.9.1.1.Opcja 365

 
Możemy także użyć opcji tworzenia typu dnia dla każdego dnia w roku. Klikając na ikonę     365 tworzymy automatycznie 365 typów dni (dla każdego dnia w roku). Po utworzeniu należy zapisać je klikając ikonę   Zapisz bądź klikając ikonę     Odśwież cofamy dokonane niezapisane zmiany. Po utworzeniu wszystkich potrzebnych nam typów dni należy przejść do karty Standardowe profile obciążenia. W karcie Standardowe profile obciążenia znajdują się wszystkie stworzone już i zapisane profile obciążenia. W opcjach mamy do wyboru:

– Zapisz
– Dodaj
– Usuń
– Odśwież

 Rys. 365 dni 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.9.2.Dodawanie profilu

 
Nowy profil tworzymy klikając na ikonę   Dodaj , następnie wpisujemy Kod oraz Nazwę profilu i zatwierdzamy klikając OK lub anulujemy klikając Anuluj. Po utworzeniu nowego profilu pojawia się on w lewej kolumnie karty przy jego nazwie występuje ikona    oznaczająca, że profil nie został zapisany. Aby temu zapobiec klikamy ikonę   Zapisz  i przy nazwie pojawi się ikona     oznaczająca zapisanie profilu. Następnie należy we Właściwościach po uprzednim naciśnięciu klawisza F4 wypełnić Kalendarz oraz Warianty profilu.

Rys. Właściwości Standardowych profili obciążenia

Jeśli kalendarz nie został w pełni wypełniony we Właściwościach w Informacjach na temat Kalendarza widoczny jest napis Kalendarz na rok 20xx jest niekompletny. Wtedy należy go wypełnić w całości.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.9.2.1.Wypełnianie Kalendarza

 
Wypełnienie bądź edycja kalendarza odbywa się poprzez kliknięcie ikony  . Otworzy nam się okno Kalendarza typów dni.

 Rys. Kalendarz typów dni

Okno wypełniania kalendarza
Otwiera nam się okno kalendarza z następującymi opcjami:
– Zmiana roku

 •  Poprzedni rok – przełącza kalendarz w oknie na rok poprzedni
 •  Następny rok – przełącza kalendarz w oknie na rok następny

– Modyfikacje

 • Kopiuj następny rok – kopiuje wypełniony kalendarz z roku następnego
 • Kopiuj poprzedni rok– kopiuje wypełniony kalendarz z roku poprzedniego
 •  Zastosuj zmiany – zapisuje dokonane zmiany i modyfikacje
 • Cofnij zmiany – cofa dokonane zmiany i modyfikacje

-Koniec pracy

 •  Zamknij formularz – zamyka formularz kalendarza

Aby wypełnić kalendarz typami dni, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dzień, który chcemy uzupełnić. Otwiera nam się okno wypełniania kalendarza.

 Rys. Okno wypełniania kalendarza

W górnej części okna widzimy jakiego dnia/dni dotyczy aktualnie wybierane ustawienie. Następnie z rozwijalnej listy Typ dnia: (lista ta znajduje się w zakładce Słownik typów dni) wybieramy interesujący nas typ dnia dla danej taryfy. Po wybraniu Typu dnia możemy wybrać Zakres wypełnienia kalendarza:
– Jeden dzień – wypełni typem dnia ustawionego rodzaju tylko jeden dzień
– Do końca miesiąca – wypełni typem dnia wszystkie dni ustawionego rodzaju aż do końca miesiąca
– Do końca roku– wypełni typem dnia wszystkie dni ustawionego rodzaju aż do końca roku

Możemy także zaznaczyć/odznaczyć opcje Tylko puste dzięki której tylko dni puste w których nie został określony typ dnia będą wypełniane. W kolejnym kroku wybieramy rodzaj dnia:
– Dni robocze – wypełnione zostają wszystkie robocze czyli od poniedziałku do piątku (poza Świętami) w danym zakresie
– Dni wolne – wypełnione zostają wszystkie dni wolne od pracy: soboty, niedziele oraz Święta
– Święta – wypełnione zostają wszystkie Święta w danym zakresie
– Weekendy – wypełnione zostają wszystkie soboty i niedziele w danym zakresie
– Soboty – wypełnione zostają wszystkie soboty w danym zakresie
– Niedziele – wypełnione zostają wszystkie niedziele w danym zakresie
– Wszystkie dni – wypełnione zostają wszystkie dni w danym zakresie

Aby zatwierdzić ustawienia klikamy Wstaw. Aby skasować ustawione wcześniej typy dni możemy w oknie po wybraniu odpowiednio Zakresu oraz Rodzaju dnia kliknąć Czyść co spowoduje usunięcie z kalendarza wybranego Typu dnia oraz Rodzaju dnia w danym zakresie. Po wypełnieniu kalendarza należy kliknąć ikonę Zastosuj zmiany aby zatwierdzić zmiany lub Cofnij zmiany aby cofnąć modyfikacje (zamkniecie okna Kalendarza typów dni jest niemożliwe bez uprzedniego zatwierdzenia bądź cofnięcia zmian). Po poprawnym i pełnym wypełnieniu kalendarza we właściwościach w Informacjach na temat Kalendarza widoczny jest napis Kalendarz na rok 20xx jest kompletny.

    Rys. Właściwości Standardowych profili obciążenia z wypełnionym kalendarzem

            

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.9.3.Uzupełnianie wariantów standardowego profilu obciążenia

 
Po wypełnieniu i zapisaniu kalendarza należy uzupełnić tabele Warianty standardowego profilu obciążenia. Aby otworzyć tabele we właściwościach klikamy ikonę  .  Otwiera nam się okno z opcjami do wyboru (nie wszystkie opcje są aktywne):
– Wybór
– Profil – możliwość wyboru profilu z rozwijalnej listy (profile utworzone w karcie Standardowe profile obciążenia)
– Wariant – możliwość wybrania danego wariantu z rozwijalnej listy
– Wygląd
– Format możliwość ustawienia dokładności (liczb po przecinku) danych zawartych w tabeli
– Autodopasowanie – po kliknięciu szerokości kolumn oraz wysokości wierszy w tabeli dopasowują się do szerokości/wysokości danych
– Właściwości wariantu
-Ważny od – ustawienie od kiedy ważny jest dany wariant
– Ważny do – ustawienie do kiedy ważny jest dany wariant
– Cykl – możliwość ustawienia cyklu do wyboru 15 i 60 min
– Modyfikacje
– Dodaj wariant – dodaje nowy wariant
– Usuń wariant – usuwa wariant
– Wybierz typy dni – możliwy wybór danych typów dni w celu uzupełnienia tabel
– Koniec pracy
– Zastosuj zmiany – zapisuje zmiany których dokonaliśmy
– Cofnij zmiany – cofa zmiany których dokonaliśmy
– Zamknij formularz – zamyka formularz (zamkniecie okna jest niemożliwe bez uprzedniego zatwierdzenia bądź cofnięcia zmian)

Rys. Warianty profilu

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.9.3.1.Dodawanie wariantu

 
Nową tabelę (wariant standardowego profilu obciążenia) tworzymy poprzez kliknięcie ikony    Dodaj wariant,  po kliknięciu zostanie utworzony nowy wariant oraz wszystkie opcje (opisane powyżej) zostają aktywowane i możliwa jest ich modyfikacja.
Po dostosowaniu wyglądu oraz właściwości wariantu klikamy ikonę    Wybierz typy dni. Otwiera nam się okno z dostępnymi typami dni. Klikając odpowiednio w ikony:
– przenosi tylko zaznaczony typ dnia z tabeli dostępnych typów dni do tabeli wybranych typów dni
– przenosi tylko zaznaczony typ dnia z tabeli wybranych typów dni do tabeli dostępnych typów dni

– przenosi wszystkie typy dnia z tabeli dostępnych typów dni do tabeli wybranych typów dni
– przenosi wszystkie typy dnia z tabeli wybranych typów dni do tabeli dostępnych typów dni

 Rys. Okno wyboru typów dni

Po wybraniu interesujących nas typów dni zatwierdzamy klikając OK, cofamy klikając Cofnij lub anulujemy klikając Anuluj. Jeśli zatwierdzimy wybrane typy dni wygenerowana zostaje tabela w pierwszej kolumnie mamy Typy dni w kolejnych kolumnach godziny odpowiednio od 1 do 24. Tabele uzupełniamy danymi odpowiednimi dla naszej taryfy. Po uzupełnieniu tabeli klikamy ikonę  Zastosuj zmiany co spowoduje zapisanie tabeli wraz z wprowadzonymi danymi. Następnie klikamy ikonę    Zamknij formularz aby zamknąć okno Wariantu profilu.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.10.PWITauron

 
WPI czyli Platforma Wymiany Informacji.  Aby przeprowadzić konfigurację należy kliknąć na ikonę   oraz podać odpowiednie dane jak na rysunku poniżej.

Rys. Konfiguracja

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.Rozliczenia

 
Moduł Rozliczenia umożliwia m.in. wprowadzanie wartość podatków (VAT, Akcyza), taryf energetycznych operatora, zarządzanie i rozliczanie umów, sprawdzanie bilingów. Moduł ten składa się z funkcji:
– Umowy
– Słowniki
– Podatki
– Dekrety

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.Umowy

 
Dzięki funkcji Umowy jesteśmy w stanie dodawać usuwać i edytować kontrahentów/odbiorców, umowy oraz wzorcowe umowy. Po kliknięciu w ikonę Umowy w nowo otwartym oknie mamy trzy zakładki:
– Kontrahenci/Odbiorcy
– Wzorcowe kompozycje umów
– Umowy

Rys. Umowy

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.1.Kontrahenci/Odbiorcy

 
W pierwszej zakładce Kontrahenci/Odbiorcy mamy do wyboru opcje:
– Zapisz
– Dodaj
– Usuń
– Arkusz
– Historia

Rys. Kontrahenci/Odbiorcy

Tak Nie Zaproponuj zmianę
2 of 2 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.1.1.Dodawanie Kontrahenta/Odbiorcy

 
Dodanie nowego Kontrahenta/Odbiorcy odbywa się za pomocą ikony  Dodaj,  następnie wpisujemy kolejno:

– Kod
– Nazwa
– Typ kontrahenta – wybieramy z listy dostępnych (listę ta można edytować w karcie. Słowniki zakładka Typy kontrahentów/odbiorców)
– Nr ewidencyjny – możemy ustawić generator numerów ewidencyjnych po kliknięciu w ikonę   Ustawienia generatora numerów ewidencyjnych, aby wygenerować numer ewidencyjny klikamy ikonę   Wygeneruj nowy numer ewidencyjny . Następnie zatwierdzamy klikając OK bądź anulujemy klikając Anuluj.

Po dodaniu nowego Kontrahenta/Odbiorcy pojawia się on w lewej kolumnie z widoczną ikoną    oznaczającą brak zapisu danych, aby temu zapobiec należy kliknąć ikonę   Zapisz. Zapisanie sygnalizuje ikona   .

 Rys. Dodawanie Kontrahentów/Odbiorców

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.1.2.Edycja Kontrahenta/Odbiorcy

 
Edycja dodanego już kontrahenta/odbiorcy odbywa się poprzez wybranie z lewej tabeli odpowiedniego za pomocą klawisza F4. W oknie właściwości możemy edytować:

Informacje:
– Kod
– Nazwa
– Opis
– Typ – wybieramy z listy dostępnych (listę ta można edytować w karcie Słowniki zakładka Typy kontrahentów/odbiorców)
– Zapisano – zapisanie daty i godziny

Ewidencja:
– NIP – numer NIP
– Nr ewidencyjny – możemy ustawić generator numerów ewidencyjnych po kliknięciu w ikonę    Ustawienia generatora numerów ewidencyjnych, aby wygenerować numer ewidencyjny klikamy ikonę   Wygeneruj nowy numer ewidencyjny
– PESEL – numer PESEL
– Płatnik VAT – zaznaczmy bądź odznaczmy czy kontrahent/odbiorca jest płatnikiem VAT
-REGON
– Suffix – dodatkowy kod używany w eksportach

Adresy:
– Adres – dane adresowe kontrahenta/odbiorcy
– Adres do korespondencji – dane adresowe kontrahenta/odbiorcy do korespondencji. Po dokonaniu edycji zmiany należy zapisać klikając na ikonę  Zapisz.

Rozrachunki:
-IBAN
-Konta kontekstowe
-Nazwa konta
-Numer konta

 Rys. Właściwości Kontrahentów/Odbiorców

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.Wzorcowe kompozycje umów

 
W kolejnej zakładce możemy dodawać, usuwać, edytować Wzorcowe kompozycje umów.  Ikona    Dodaj służy do dodania nowej Wzorcowej kompozycji umów. Następnie wpisujemy:
– Kod
– Nazwa
– Kalendarz i strefy wg – wybieramy z listy dostępnych (listę tą można edytować w karcie Kalendarze stref doby zakładka Kalendarze stref doby).
Idąc dalej zatwierdzamy klikając OK bądź anulujemy klikając Anuluj. Po dodaniu nowej Wzorcowej kompozycji umowy pojawia się w lewej kolumnie z widoczną ikoną    oznaczającą, że dane nie zostały zapisane, aby tego dokonać należy kliknąć na ikonę    Zapisz. Zapisanie sygnalizuje ikona .   W prawej kolumnie należy zdefiniować Kategorie produktów wybierając produkty z menu dostępnego nad tabelą.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.1.Dodawanie produktów

 
Dodanie produktu odbywa się za pomocą ikony   . Do wyboru mamy:
– Energia czynna – bezstresowa
– Energia czynna – w strefach doby

 • Strefa I
 • Strefa II
 • Strefa III

– Składnik zmienny stawki sieciowej – bezstrefowej
– Składnik zmienny stawki sieciowej – w strefach doby

 • Strefa I
 • Strefa II
 • Strefa III

– Składnik stały stawki sieciowej
– Stawka jakościowa
– Stawka opłaty przejściowej – bezprogowej
– Stawka opłaty przejściowej – w progach

 • Stawka 1
 • Stawka 2
 • Stawka 3

– Opłata abonamentowa
– Opłata za przekroczenie mocy umownej
– Ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej – bezstrefowej
– Ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej – w strefach doby

 • Strefa I
 • Strefa II
 • Strefa III

– Straty czynne

 • Straty czynne w liniach
 • Straty czynne w trafo

Lista dostępnych produktów znajduje się w zakładce Słowniki w karcie Produkty. Po wybraniu interesujących nas produktów możemy rozwinąć dodatkowe opcje każdego z produktów po kliknięciu ikony , otworzą nam się opcje Cena oraz Kalkulator.

  Rys. Dodawanie Wzorcowej kompozycji umowy

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.2.Edycja ceny

 
Edycja Ceny odbywa się za pomocą ikony  .  Po kliknięciu na ikonę wybieramy odpowiednią cenę i klawiszem F4 otwieramy jej właściwości. We właściwościach możemy wpisać:
– Cena
– Jednostka ceny – jednostki znajdują się w opcji Słowniki zakładce Waluty
– Krotność
– Obowiązuje od – opcja pozwala ustawić od kiedy ustawiona cena ma obowiązywać

 Rys. Edytowanie ceny

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.3.Edycja kalkulatora

 
Aby edytować Kalkulator otwieramy opcję klikając na ikonę ,  następnie po wybraniu jej klikamy klawisz F4  Otworzą się właściwości kalkulatora. We właściwościach możemy wpisać:
– Kalkulator – wybieramy z listy dostępnych (listę ta można edytować w karcie Słownik zakładka Kalkulator ilości produktów)
– Obowiązuje od – opcja pozwala ustawić od kiedy ustawiona cena ma obowiązywać.

Rys. Edytowanie kalkulatora

Po zakończeniu edycji przy Wzorcowej kompozycji umowy, którą edytowaliśmy pojawia się ikona   oznaczająca iż wpisane dane nie są zapisane. By zapisać klikamy ikonę  Zapisz. Zapisanie sygnalizuje ikona  .

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.4.Edycja wzorcowej kompozycji umowy

 
Dodaną już Wzorcową kompozycję umowy możemy edytować  klawiszem  F4 co spowoduje otwarcie okna właściwości zaznaczonej wzorcowej kompozycji umowy. We właściwościach możemy wpisać:
– Grupa taryfowa – wybieramy z listy dostępnych
– Kalendarz i strefy wg – wybieramy z listy dostępnych (listę tą można edytować w karcie Kalendarze stref doby zakładka Kalendarze stref doby)
– Kod
– Nazwa
– Szablon dokumentu – zaznaczmy bądź odznaczmy te opcje mamy także do wyboru
– Wstaw nowy dokument – po kliknięciu w ikonę 
– Otwórz dokument – po kliknięciu w ikonę 
– Modyfikuj szablon dokumentu – po kliknięciu w ikonę  
– Typ medium – wybieramy z listy dostępnych:

 • Energia elektryczna
 •  Energia cieplna
 •  Gaz

– Typ umowy – wybieramy z listy dostępnych:

 • Kompleksowa
 • Dystrybucyjna
 • Sprzedażowa

– Zaokrąglanie – wybieramy z listy dostępnych:

 •  bez zaokrąglenia
 •  obcinanie
 •  statystyczne
 •  w kierunku od zera
 •  w dół
 •  w górę
  Po dokonanej edycji Wzorcowej kompozycji umowy pojawi się ikona   oznaczająca, że wpisane dane nie są zapisane, aby temu zapobiec należy kliknąć w ikonę   Zapisz. Zapisanie sygnalizuje ikona Ok  .

Rys. Edytowanie Wzorcowej kompozycji umowy

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.5.Umowy

 
Zakładka Umowy umożliwia dodawania, kasowanie i edytowanie umów. Wygląd zakładki oraz ustawiania (dodawanie nowych umów, edytowanie zapisanych umów, usuwanie, zapisanych umów) są analogiczne jak w przypadku Wzorcowych kompozycji umów.


Rys. Umowy

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.6.Słowniki

 
Opcja Słowniki umożliwia dodawanie, edytowanie, zapisywanie, kasowanie poszczególnych elementów. Po kliknięciu ikony Słowniki    otwiera nam się okno z ustawieniami.
Opcja Słowniki składa się z zakładek:
– Grupy taryfowe
– Typy kontrahentów/odbiorców
– Produkty
– Waluty
– Źródła danych produktów
– Kalkulator ilości produktów

Rys. Słowniki

Tak Nie Zaproponuj zmianę
2 of 2 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.6.1.Grupy taryfowe

 
Zakładka Grupy taryfowe służy do definiowania grupy odbiorców kupujących energię elektryczną lub korzystających z usługi przesyłania lub dystrybucji albo usługi kompleksowej dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.
Klikając ikonę  Dodaj  dodajemy nową grupę taryfową. W oknie wpisujemy Kod.
Klikając ikonę    Usuń kasujemy zaznaczoną grupę.
Klikając ikonę    Odśwież  inicjujemy grupę od nowa anulując niezapisane zmiany.
Klikając ikonę   Zapisz zatwierdzamy i zapisujemy zmiany.
Po wybraniu danej Grupy możemy edytować jej ustawienia klikając klawisz F4 co spowoduje otwarcie okna właściwości.

Rys. Grupy taryfowe

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.6.2.Typy kontrahentów/Odbiorców

 
Zakładka Typy kontrahentów/odbiorców służy do definiowania typu kontrahentów bądź odbiorców.
Klikając na ikony:

 •     Dodaj dodajemy nowy Typ kontrahenta/odbiorcy. W oknie wpisujemy Kod oraz Nazwę
 •      Usuń kasujemy zaznaczony typ kontrahenta/odbiorcy.
 •     Odśwież inicjujemy typ kontrahenta/odbiorcy od nowa anulując niezapisane zmiany
 •      Zapisz zatwierdzamy i zapisujemy zmiany.

Po wybraniu danego Typu kontrahenta/odbiorcy możemy edytować jej ustawienia klikając klawisz F4 co spowoduje otwarcie okna właściwości.

 Rys. Typy kontrahentów/odbiorców

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.6.3.Produkty

 
Zakładka Produkty służy do definiowania produktów na które składają się opłaty. Klikając na ikony:

 •      Dodaj dodajemy nowy produkt. W oknie wpisujemy Kod, Nazwę oraz Opis.
 •      Usuń kasujemy zaznaczony produkt.
 •     Odśwież inicjujemy produkt od nowa anulując niezapisane zmiany.
 •      Zapisz zatwierdzamy i zapisujemy zmiany.
 •      Zweryfikuj kody dla produktów standardowych następuje wersyfikacja kodów OBIS. Po zakończonej weryfikacji na ekranie wyświetla się komunikat czy weryfikacja została zakończona pozytywnie czy negatywnie.

 Po wybraniu danego Produktu możemy edytować jego ustawienia klikając klawisz F4 co spowoduje otwarcie okna właściwości.


Rys. Produkty

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.6.4.Waluty

 
Zakładka Waluty służy do definiowania walut. Klikając na ikony:

 •    Dodaj dodajemy nowa walutę. W oknie wpisujemy Kod, Nazwę oraz Symbol waluty
 •     Usuń kasujemy zaznaczona walutę
 •     Odśwież inicjujemy walutę od nowa anulując niezapisane zmiany
 •      Zapisz zatwierdzamy i zapisujemy zmiany.

Po wybraniu danej Waluty możemy edytować jej ustawienia klikając klawisz F4 co spowoduje otwarcie okna właściwości.

Rys. Waluty

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.6.5.Źródła danych produktu

 
Kolejna zakładka to Źródła danych produktów. Klikając na ikony:

 •     Dodaj dodajemy nowe źródło. W oknie wpisujemy Kod, Nazwę oraz Kody OBIS
 •    Usuń kasujemy zaznaczone źródło
 •    Odśwież inicjujemy źródło od nowa anulując niezapisane zmiany
 •    Zapisz zatwierdzamy i zapisujemy zmiany.

Po wybraniu danego Źródła możemy edytować jej ustawienia klikając klawisz F4 co spowoduje otwarcie okna właściwości.

Rys. Źródła danych produktów

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.6.6.Kalkulatory ilości produktów

 
Kolejna zakładka to Kalkulatory ilości produktów. W programie znajdują się wbudowane ilości produktów.
Po wybraniu interesującego nas Produktu możemy kliknąć klawisz F4 co spowoduje otwarcie okna właściwości gdzie znajduje się Kod, Nazwa oraz Opis.

                                                      Rys. Kalkulatory ilości produktów

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.7.Podatki

 
Dzięki funkcji Podatki jesteśmy w stanie wprowadzić wartości podatku VAT oraz Akcyzy do programu Energia4.
Po kliknięciu w ikonę Podatki    w nowo otwartym oknie mamy dwie zakładki:

– VAT
– Akcyza

 Rys. Podatki

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.7.1.Dodawanie stawki VAT

 
Nową wartość stawki podatku VAT uzyskamy poprzez kliknięcie w ikonę  Dodaj w lewej kolumnie. Wpisujemy:
– Kod
– Nazwa
Następnie zatwierdzamy klikając Ok bądź anulujemy klikając Anuluj. Po dodaniu nowej stawki VAT pojawia się ona w lewej kolumnie z widoczną ikoną  oznaczająca iż wpisane dane nie zostały zapisane, aby temu zapobiec klikamy na ikonę   Zapisz . Zapisanie sygnalizuje ikona .  Następnie w prawej kolumnie nazwanej Stawki klikamy ikonę Dodaj,  aby dodać konkretną wartość stawki VAT. Po kliknięciu w nowo dodaną stawkę należy wejść we Właściwości klikając klawisz F4 i dokonać edycji stawki. Na koniec należy zapisać zmiany.

Rys. Dodawanie stawki VAT

 

 

 

 

 

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.7.2.Dodawanie stawki akcyzy

 
Nową wartość Akcyzy dodajemy poprzez kliknięcie na ikonę   w lewej kolumnie. Wpisujemy:

– Kod
– Nazwa
– Jednostka

jeśli chcemy zatwierdzić klikamy  Ok bądź anulować  Anuluj. Po dodaniu nowej stawki Akcyzy pojawia się ona w lewej kolumnie z widoczną ikoną   oznaczająca, że wpisane dane nie są jeszcze zapisane, aby temu zapobiec stworzoną wartość podatku należy zapisać klikając na ikonę   Zapisz. Zapisanie sygnalizuje ikona .

Następnie w prawej kolumnie nazwanej Stawki klikamy ikonę   Dodaj aby dodać konkretną wartość stawki akcyzy. Po kliknięciu w nowo dodaną stawkę należy wejść we Właściwości klikając klawisz F4 i tam dokonać edycji stawki. Na koniec należy zapisać zmiany.

Rys. Dodawanie stawki akcyzy

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.7.3.Edycja stawki VAT/akcyzy

 
Wprowadzone stawki VAT/Akcyzy można edytować poprzez wybranie stawki, w której chcemy dokonać zmiany. Użycie klawisza F4 spowoduje otwarcie okna Właściwości zaznaczonej stawki. W tym oknie możemy edytować Od kiedy dana stawka ma obowiązywać oraz Wartość stawki.  Po dokonanej edycji należy zapisać klikając na ikonę   Zapisz .

Rys. Edycja stawki VAT/akcyzy

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.11.1.2.8.Dekrety

 
Zakładka Dekrety dzieli się na:

-Szablony dekretów – zawierają m.in. Kody i Nazwy pojęć wykorzystywanych w energii elektrycznej.

Rys. Szablony dekretów

-Komponenty dekretów –  zawierają informacje o:

 • grupach taryfowych,
 • kategorii produktów
 • produktach taryfowych
 • lokalizacjach
 • grupach punktów pomiarowych

Rys. Komponenty dekretów

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.12.Rozliczenia klienta

 
Moduł ten składa się z 3 opcji :

-konfiguracja –  wymaga podania niezbędnych parametrów przy podłączaniu się do istniejącej bazy danych

-konfiguracja zewnętrznych źródeł danych  

-status połączenia RAKS

Rys. Rozliczenie klienta

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.13.Stopnie zasilania

 
Stopnie zasilania wprowadzono w celu ograniczenia dostaw energii do największych odbiorców przemysłowych (pobierają prąd o mocy 300 kW). Odbywa się to poprzez ograniczenie poboru mocy określone w stopniach zasilania od 11 do 20.

 Rys. Stopnie zasilania

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.14.Świadectwa pochodzenia

 
Kogeneracja jest to technologiczny proces wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej w elektrociepłowni. Użycie Kogeneracji prowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa co owocuje oszczędnościami ekonomicznymi.
Moduł Kogeneracji uruchamiamy przez kliknięcie ikony . Otworzy się tabela z trzema zakładkami:

– Dane
– Sprawności
– Mnożniki

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.14.1.Dane

 
W zakładce Dane uzupełniając tabelę:

– Informacje wstępne
– Współczynniki
– Paliwa
– Ciepło użytkowe
– Energia elektryczna i mechaniczna
– Sprawności referencyjne

jesteśmy w stanie wyliczyć Oszczędność energii pierwotnej PES [%] oraz Średnioroczna sprawność ogólna n [%].

Rys. Dane

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.14.2.Sprawności

 
W zakładce Sprawności znajdują się trzy karty z tabelami:

– Sprawności graniczne urządzeń – w tabeli podano sprawności graniczne urządzeń ze względu na typ urządzeń stosowanych w jednostce Kogeneracji

– Zharmonizowane referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielnego energii elektrycznej, przyjmowane do obliczeń dla roku rozpoczęcia eksploatacji jednostki Kogeneracji w latach 2009-2015 – w tabeli podano wartość sprawności dla poszczególnych paliw w danych latach

– Zharmonizowane referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielnego ciepła użytkowego – w tabeli podano wartość sprawności pary technologicznej gorącej wody grzewczej oraz bezpośredniego wykorzystania gazów spalinowych dla poszczególnego paliwa

Rys. Sprawności/graniczne urządzenia

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.14.3.Mnożniki

 
W zakładce Mnożniki znajduje się tabela:

– Wartości mnożników korygujących ze względu na straty sieciowe – w tabeli podano Poziom napięcia oraz odpowiednie dla nich wartości Energii oddawanej do systemu elektroenergetycznego oraz Energii sprzedawanej liniami bezpośrednimi lub zużytej na własne potrzeby

 Rys. Mnożniki

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.15.Walidacja danych

 
Walidacja danych to sprawdzenie poprawności użycia określonych parametrów.

 Rys. Wybór walidatorów

Zaznaczając jedną z opcji np. Walidacja profilu obciążenia możemy dokonać edycji za pomocą ikony  

 Rys. Walidator obecności profilu obciążenia

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

8.Widok

 
W zakładce Widok znajdują się funkcje związane z wyświetlaniem Okien w programie oraz Paskiem statusu.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

8.1.Okna

 
Funkcja Okno pozwala nam wyświetlić potrzebne okna w programie. Po kliknięciu w ikonę Okno    mamy do wyboru:

– Punkty pomiarowe
– Zestawy obliczeniowe
– Urządzenia
– Atrybuty
– Zadania
– Użytkownicy i grupy
– Właściwości
– Podgląd właściwości
                                                                                        Rys. Okno

Po wybraniu odpowiednich okien, zostaną one wyświetlone w programie. Istnieje także możliwość przesuwania pozycji okien w programie poprzez przeciągnięcie ich w inne miejsce (pojawia nam się ustawienie okna u góry/na dole/po prawej/po lewej/na środku – wystarczy przeciągnąć okno w miejsce docelowe).

 Rys. Przesunięcie okien programu 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

8.2.Pasek stanu

 
Funkcja ta pozwala dostosować dolny pasek programu tzw. Pasek stanu. W opcji tej jesteśmy w stanie wybrać dane,  które mogą być wyświetlane na pasku stanu. Chcąc dostosować Pasek stanu należy kliknąć na ikonę  . Do wyboru mamy:

– Użytkownik
– Baza danych
– Licencja
– Urządzenia
– Punkty pomiarowe
– RabbitMQ
– Zaznaczony obiekt
– Numery stron
– Wyświetl skróty
– Powiększenie
– Suwak powiększania
– Pokazuj pasek stanu.

Wybrane opcje wyświetlane są na Pasku stanu.

 Rys. Pasek stanu

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne
Zaproponuj zmianę